Opsund Ejerlav (O), Brejning sogn. 

Opsund:
Christen Jensen:
Hans Lange, Brejninggaard, mageskiftede med Kronen og fik en gård i Opsund med ovennævnte fæster i 1582. Gårdens årlige landgilde var 3 harboe pund smør (1 harboe pund = 14 kg = 1/9 tønde), 1 får, 1 gås, 2 høns og 4 x hestegæsteri (pligt til at huse kongen og hans følge).

1619:
Jens Jensen i Opsund anklager Maren Kristenskone i Kildsig for trolddom. (Se Brejning sogns historie til 1726).

1646:
Ved salget af Brejninggaard fra Gunde Lange til Peder Lange 11-2-1646 nævnes der 3 gårde i Opsund.

1660:
I Peder Langes jordebog fra 22-10-1660 nævnes følgende fæstere i Opsund og deres hartkorn:
Povel Pedersen:                2 tønder        3 skæpper      1fjerdinger    1 album.
Christen Pedersen:           2     -             2      -             2     -             2     -
Jens Christensen:             4½  -             0      -             0     -             0     -

1661:
Da Jørgen Lange skøder Brejninggaard til sin fæstemø, Dorthe Galde, 1-10-1661 er beboerne:
Bertel Poulsen:                 1 gård (antagelig forriges søn).
Peder Christensen:           1 gård (måske forriges søn).
Jens Christensen:             1 gård.
De tre fæstere er stadig på gården i 1663 i den jordebog, der blev indsendt til Rentekammeret 27-2-1663 fra Brejninggaard.

I kong F.III`s matrikel 1664 benævnes de tre gårde som en helgård med tre fæstere, som er de samme, som nævnt ovenfor, HK er 9-2-0-0, men opdeles herefter i Store Opsund, der havde to fæstebønder og Lille Opsund, der havde én fæstebonde.

Store Opsund:
Bertel Pedersen (Poulsen) & Peder Christensen:
I ildsteds- og kvægskatten 1677 var deres angivelse: 5 ildsteder, 4 heste, 4 køer.
I kop- og kvægskatten 1678 var deres angivelse: De var begge gifte og havde til sammen: 3 heste,
4 køer, 2 ungnød, 11 får og 2 svin.
De to familier har sikkert haft hvert sin del af stuehuset, men har deltes om udbygningerne og dyrket jorden i fællesskab.
I Markbogen 1683, som indeholder beskrivelsen af de enkelte ejendomme, siges det, at Opsund blev opmålt 26-9-1683. Der er tale om en hel gård, som bebos af de to ovennævnte. De har fædriften i heden, holder hyrde og klager over at lide stor skade af ulve. Engbunden (engen) findes ved gårdens marker. De har hedetørv til ”fornødenhed”. Det avlede korn blev malet i Brejninggaards vandmølle.
Marken ligger mellem heden og Henrik Graversens ejendom (den halve Opsund) og noget af den lige vest for gården. En del bestod af middel rug jord, sand og grus med lidt muld. Den blev tilsået i tre år, første år med byg, andet og tredje år med rug, hviler herefter i 3 år. En del af marken var skarp rugjord, rød sand blandet med skarp stengrund. Den blev tilsået i tre år, første år med byg, andet år med rug og tredje år med havre, hvorefter den hvilede i tre år. Hele den dyrkede mark bestod af 62 agre, som svarede til 45,7 tønder land. Marken var regnet til ¼ middel og ¾ skarp jord, men blev sluttelig betragtet som skarp jord.
Der kunne avles 1 godt læs hø og 5 ¾ læs middelgodt hø samt græsses 8 høveder i gennemsnit.
Hartkornet blev sat op fra 4-5-0-0 til 5-7-3-1.
I skattemandtallet 1686 er der foruden fæsterne med hustruer nævnt en søn og en dreng. Besætningen er lidt svingende igennem årene og er opgjort for både Store og Lille Opsund tilsammen. I snit 1-2 heste, 1-2 plage, 3 køer, 1 ungnød, to 3 års stude, 4-6 får og 1 svin, typisk for den tids ”selvangivelse”.
De to beboere findes stadig på gården i 1692, men fra 1690 er det kun Bertel Poulsen, der er gift, Peder Christensens kone må være død. I skattemandtallet fra juni 1699 nævnes Bertel Poulsens søn, Anders, i Opsund.

Poul Bertelsen & Peder Christensen:
De nævnes i skattemandtallet i januar 1697, hvor Poul har en søster i huset, som i skattemandtallet fra juli samme år og i juni 1698 kaldes Anne, og 19-12-1698, hvor Poul har broderen Anders og søsteren Margrethe i huset. I 1698 har han også en tjenestepige, Inger, i huset. Peder Christensen har pigen Maren i 1697 og drengen (karlen) Poul 1698.
Poul Bertelsen fæster gård i Randbæk før juni 1699.

Anders Bertelsen & Peder Christensen:
Disse to fæstere er nævnt i det meget udførlige præstemandtal fra 16-12-1699. Anders Bertelsen er ugift og er broder til forgængeren og søn af Bertel Poulsen. Peder Christensen er på ny blevet gift, men ”holdt for sin alderdom til sin avl en dreng”.

Mourids Christensen & Niels Pedersen:
Nævnes første gang i jordebogen 1708. For første gang er gården opdelt i to halve gårde med samme hartkorn. Med nogenlunde sikkerhed besad Mourids Christensen den senere gård Øster Op- sund, matrikel Opsund 2, og Niels Pedersen den senere gård Mellemste Opsund, matrikel Opsund 1. I skattemandtallet 1711 har de begge en tjenestepige, som Mourids betaler 1 rdl i løn for et halvt år, mens Niels kunne slippe med 4 mark 8 skilling. I 1713 havde ingen af dem tjenestepige.

Mellemste Opsund, Holmgård:
Opsund ejerlav matrikel 1, senere 1a, Ringkøbingvej 48:
Matrikelnumre 1950: O matr.1a,b,e,h,2e,g.
Niels Pedersen:
Nævnes i jordebogen 1708, 1718 og 1726, gårdens HK svinger mellem 2-7-3-2 og 2-7-3-2½.
1708: Hk: 2-7-3-2, landgilde: 1 harboe pund smør, ½ skovvogn, ½ brændsvin, ½ fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 4 skp. havregæsteri, 1½ mk. 3 skl. gæsteripenge.
                      Børn:
                      1: Dorthe: o.1720-1795, gift i Ølstrup 1776 med Brejninggaards fæster i Nørgård i
                                         Ølstrup, Laurids Jensen. Skifte efter hende i Brejninggaards skiftepro-
                                         tokol 1795.
                      2: Ingeborg: død 1743 i Vorgod. Hyrdepige i Tylsgård. Måske datter.

Niels Mikkelsen:
Nævnt på gården i 1731 og 1734. Bortrejst mellem 1747 og 1754.
Gift med N.N., død 1734, skifte i Brejninggaards skifteprotokol.
                      Børn:
                      1: Michel: o.1720-1746, fæster i Bækgård.
                      2: Sidsel: Konfirmeret i 1747.

Kjeld Jensen:
Nævnt på gården i jordebogen 1754 og 1767. Født i Kassentoft. I 1767 giver han 4 mark i årlig landgilde og gør hoveri af ¼ gård.
Gift med Karen Michelsdatter, født på Bilring o.1735, bosat på Bilring i første lægdsrulle 1790.
                      Barn:
                      1: Jens: 1757-1825, husmand i Hover.

Christen Mogensen eller Christensen:
Født o.1709 ifølge Bølling herreds tingbog 12-5-1772, hvor han er vidne. Han kaldes for Mogensen i tingbogen og Christensen i Brejninggaards jordebøger.
Kom fra Store Røjkum, mageskifter med Kjeld Jensen o.1767. Flytter til Viftrupgård.

Jens Jensen Kiergaard:
Født o.1728, død 1796 i Opsund.
Fæster gården 21-10-1768, som Christen Christensen godvilligt oplader til fordel for ham. Hans fæstebrev er bevaret i Bølling Herred B.80C-13: Forskellige overdragelsesdokumenter 1741-1816.
Han kom med pas fra ”sin hosbond”, godset angives ikke.
Gift 1. med Ane Jepsdatter, død før 1770, afkald fra Jens Jensen 24-9-1770 i skiftet i Søgård gods skifteprotokol s.181 efter hendes forældre i Nr. Røjklit, Jep Hansen og Maren Iversdatter.
                      Børn:
                      1: Jens: o.1759.
                      2: Maren: o.1764.
Gift 2. med Sidsel Christensdatter født o.1732, død 1797 i Opsund.
                      Børn:
                      1: Christen: o.1771. Opholdt sig i Hover sogn i 1790, sættes af lægdsrullen, vanvittig.
                      2: Peder: o.1772, gift i Burkal, Sønderjylland i 1801. Opholdt sig i Nr. Omme i 1790.
                      3: Ane: o.1778, død 1857 i Brejning fattighus, ant. mor til Jens Christensen * 1801.

Jens Bojsen:
Kom omkring 1779 fra Store Snogdal, se der.
Gift 2. med Karen Nielsdatter født o.1742, død 1822 i Opsund.

Boje Jensen:
Forriges søn, født 1761 i Bølling, død 1821 i Opsund.
Nævnes som fæster på gården fra 1787. Gården blev vurderet til 300 rdl i 1794.
Køber 9-12-1815 (2-443) gården til selveje fra Brejninggaard. Får skøde herpå 3-7-1816 (2-467).
Sælger 19-6-1816 læst 10-1-1839 (8-91) en eng i Herborg til Mikkel Nielsen, Opsund matr.3.
Gift i Brejning 1787 med Karen Ibsdatter født 1751 i Blæsbjerg, død 1834 i Opsund.
I 1791 havde han 16 tønder rugland i 12 tægter, hvor han årligt i et middelår kunne avle 7 tdr. rug, 9 tdr. byg og 10 tdr. havre samt bjerge 8 læs hø. Besætningen bestod af 2 trækheste, 1 tyr og 4 køer, 1 ungnød samt 12 får med 6 lam, og han betalte årligt 1 rdl til godset i afgift, som han som regel var i restance med.
                      Børn:
                      1: Karen: 1788-1875, død i Ringkøbing.
                      2: Jens: 1791-1875, eftermand.
                      3: Ib: 1796-1796.

Den kongelige Kasse:
Overtog ejendommen 1821 efter Boje Jensens død for manglende betaling af kongelige skatter.

Thomas Madsen:
Køber 27-12-1828 (2a-434) gården ved 4. auktion. Kom fra Holmsland.

Søkrigskommissær, prokurator S. H. Bagge, Ringkøbing:
Køber 12-9-1830 (2a-434) gården Opsund matr.1. Får Rentekammerets bevilling af 21-8-1830 til at udstykke ejendommen.
Sælger 12-9-1830 (2a-434) Opsund matr.1b til Niels Lauridsen, Opsund, (udstykningens parcel 2).
Sælger 12-9-1830 (2a-434) Opsund matr.1c til Jens Pedersen, Opsund, (udstykningens parcel 3).

Jens Boisen:
Født 1791 på gården, død 1875 samme sted.
Køber 12-9-1830 (2a-434) hovedparcellen Opsund matr.1a (udstykningens parcel 1).
Køber 22-3-1843 læst 6-7-1848 (12-122) til sønnen Bøje Christian.
Gift i Brejning 1812 med Maren Jensdatter født 1779 i Øster No, død på gården 1856.
                      Børn:
                      1: Boje Christian: 1813-1892, eftermand.
                      2: Jens: 1815.
                      3: Poul: 1818-1885, husmand på Mosens Mark, se Hazel Tarrs stamtavle.
                      4: Ib: 1821-1904, eftermand.
                      Hendes datter:
                      1: Ane Kirstine Nielsdatter: 1808-1898, gift med Jacob Madsen, Opsund matr.2f.
                                                                      Hun bliver konfirmeret 1822 og bor da her i Opsund hos
                                                                      ”faderen” Jens Boisen og moderen Maren Jensdatter
                                                                      (fejlskrevet Mikkelsdatter).  Hendes far var Niels Lau-
                                                                       ridsen, antagelig fra Langergårde, Vestlige del matr.5.
Han og hans kone gik på aftægt i et lille hus på Opsund matrikel 1e+2e, hvor senere Jens Firre også boede på aftægt. Det lå lige syd for den ny afsatte Århus-Ringkøbing landevej og skulle kunne føde en ko og fire får med lam.
Han var gift 2. i Brejning 1857 med Karen Eskildsdatter Steneborg født i Vester Tredje, Sdr. Lem 1809, død i Brejning kirkeby 1895. Hun flyttede fra Gammelgård i Sdr. Lem sogn 5.juli 1854 til Vorgod for at tjene hos Niels Herborg, og præsten noterede i kirkebogen under forhold: ”Skudsmål i almindelighed godt, dog har hun mod forrige husbond været uartig og bandet”.

Ib Jensen:
Født på gården 1821, død i Vognbjerg, Dejbjerg 1904.
Køber 17-2-1844 (10-170).
Gift med Ane Marie Andersdatter født o.1810 i Dejbjerg. Død før 1872, ikke i Dejbjerg.
                      Barn:
                      1: Jensine Marie: 1846-1897, død i Velling.
Han er husfæster i Dejbjerglund kær i 1880. Dør som husmand i Vognbjerg. Gift 2. i Dejbjerg 1872 med enken Else Marie Nielsen, husfæster i Dejbjerglund kær.

Bøje Christian Jensen:
Født 1818, død i Opsund 1892, jernkors på Brejning kirkegård.
Køber 22-3-1843, læst 6-7-1848 Opsund matr.2d fra Opsund matr.2
Køber 29-6-1848 (12-122), kom fra Sønderby, Nysogn, hvor han var gårdmand.
Gift i Brejning 1842 med Karen Kristensdatter født 1818 i Sønderby, Nysogn, død 1891 i Op-sund, jernkors på Brejning kirkegård.
                      Børn:
                      1: Kristen: 1844, født i Sønderby, Nysogn.
                      2: Jens: 1848-1848.
                      3: Jens Peder: 1849-1925, i USA 1872-1912, i Opsund, begravet i Væggerskilde.
                      4: Maren: 1852-1930, gift med Andreas Madsen, Opsund matr.1g.
                      5: Carl: 1855, immigreret til Indianapolis, USA i 1873.
                      6: Jensine Caroline: 1857 på Gammelgård, Sdr. Lem sogn, gift med farmer Henry
                                                          Peter Eriksen, Nebraska, USA.
Familien flytter til Gammelgård, Sdr. Lem sogn, men vender tilbage til Opsund matr.1g i 1862.

Christen Hedegaard Andersen:
Køber 1-4-1857 læst 13-1-1859 (17-472), kom fra Faster. Bortrejst før folketælling 1860.
Sælger 10-2-1861 (18-695) Opsund matr. 1d+2d til Anders Jensen Kamp.
Sælger 31-10-1862 (19-621) Opsund matr.1g til Bøje Christian Jensen.

Jens Jensen Ferri / Færge:
Født 1820 i Halby, He sogn, uddannet tømmermand. Var først husmand i Sønderby, Hee. Død i Opsund 1884.
Køber 10-2-1861 læst 1-8-1867 (21-456). Kom fra Bækgaard, som han købte i 1853.
Sælger 2-8-1873 (23-703) Opsund matr.1f+2o til Laurids Jensen.
Sælger 2-8-1873 (23-704) ½ Opsund matr.1e+2e til Laurids Jensen.
Sælger 2-8-1873 (23-704) ½ Opsund matr.1e+2e til Andreas Nielsen.
Laurids Jensen og Andreas Nielsen køber hver en halvdel af Opsund matr.1e+2e, fordi de skal svare hver en halv aftægt til Jens Jensen Ferri, som skal have bopæl på de nævnte matrikler, når Jens Bojsen er død. Meget udførlig aftægt. Han arbejdede på aftægten som tømrer.
Gift i Hee 1845 med Edel Lauridsdatter født 1827 i Sønderby, Hee, død i Opsund 1914.
                      Børn:
                      1: Laurids: 1845-1919, eftermand.
                      2: Jens: 1850-1887, Opsund matr.4a.

Andreas Nielsen:
Køber 2-8-1873 (23-703), her i aftægt til Jens Færge sammen med Laurids Jensen, Brejning.

En aftægtskontrakt: 

Da Jens Jensen Færge og Edel Lauridsdatter i Opsund i 1873 gik på aftægt, var aftægtshuset optaget af den forrige ejer af gården, Jens Bojsen, som gik på aftægt i 1848, men stadig levede. Den nye ejer af gården, Andreas Nielsen og deres søn, Laurids, som da ejede Opsund matr.1f+2o, skulle begge ikke blot overtage den gamle aftægt, men også oprette en ny til de nye aftægtsfolk.
Aftægten blev tinglyst på gården ikke alene for de to yderes vedkommende, men også for fremtidige ejere, for hvis nu yderne døde før aftægtsfolkene, eller solgte, og den nye mand i gården ville smyge sig udenom, så skulle det være umuligt, det var trods alt de gamles pension, og uden den var der kun fattighjælp at hente, og det var ingen spøg.
Følgende blev bestemt, og alt blev udpenslet nøje, så der ikke kunne være nogen tvivl:
Så længe Jens Bojsen levede og altså boede i aftægtshuset, skulle der indrettes i vestenden af gårdens stuehus en aftægtslejlighed bestående af dagligstue, hvor man også sov, køkken og spisekammer, mens entreen var fælles. Dertil kom fri og uhindret adgang til gårdens brønd, bageovn og gruekedel med de tilhørende redskaber.
Aftægtsfolkene måtte frit tage, hvad de havde fornødent, i gårdens have af kål og haveurter.
Når de drog på aftægten, medtog de deres dragkiste, en sengs klæder (dobbeltseng/alkove) og deres gangklæder, samt det af gårdens indbo og køkkentøj der var nødvendigt til daglig brug.
I aftægtslejligheden skulle følgende leveres i gode, friske og ufordærvede varer:

Hvert års 1. maj:
1 tønde 4 skæpper rug, 1 tønde byg, 1 tønde kartofler, 4 pund tør, sød ost, 1 ol (80) ferske sild, 4 snese à 20 stk ferske hvillinger, 2 ferske havtorsk og 6 rdl i kontanter. (1 tønde = ca.139 liter, 1 skæppe = ca.17 liter).

Hvert års 1. november:
1 tønde 4 skæpper rug, 1 tønde byg, 1 skæppe malt, 1 lispund fersk oksekød, 2 lispund fersk flæsk
(1 lispund = 8 kg), ½ skæppe mellemsalt, 4 pund tvist, 3 pund talg, 2 snese hønseæg, 4 pund tør, sød ost, 3 tønder gode kartofler og 6 rdl i kontanter.

Til hver højtid (jul, påske og pinse):
4 potter 8% god brændevin (1 potte = ca.0,96 liter), 1 pund kardus skråtobak, 1 pund kaffe, 1 pund kandis og 1 pund cikorie.

Hver 14. dag:
1 potte 8% god brændevin.

Hver uge:
Hver søndag morgen 1 pund godt og frisk smør.
I perioden 1. oktober til 1. maj: 1 potte ny og god kærnemælk om ugen.
I perioden 1. maj til 1. oktober: 2 potter ny og god kærnemælk om ugen.

Hver morgen:
2 potter nymalket mælk.

Når så Jens Bojsen endelig besluttede sig til at forlade denne verden, skulle gårdens ejer sætte aftægts-huset i stand på fag og tag, både ind- og udvendigt, og aftægtshuset skulle stedse holdes ved lige af aftægtsyderen, ligesom aftægtstagerne skulle have fuld brugsret over aftægtshusets jordtil-iggende, som var på nogle tønder land sydvest for landevejen (Hovedvej 15). Gårdens ejer skulle stå for flytningen af alt deres habengut fra aftægtslejligheden til aftægtshuset, og dertil måtte de tage en af besætningens gode køer med sig, og denne ko skulle populært sagt altid være levende, aldrig død, forstået på den måde, at døde den eller blev langvarig syg, skulle den erstattes af en anden af besætningens gode køer.
Aftægtsyderen skulle dyrke og mergle stedets jord, men aftægtsnyderen skulle selv levere gødning og såkorn. Til gengæld skulle aftægtsyderen høste og hjemkøre korn og andre afgrøder og anbringe det i aftægtshuset eller i stak udenfor. Ydermere skulle han levere 3 skippund (a`160 kg) godt hø i rette bjergningstid og anbringe det i aftægtshuset eller i en stak.
Desuden leveres i aftægtshuset i gode, friske og ufordærvede varer:

Hvert års 1. maj:
6 skæpper rug, 6 skæpper byg, ½ skæppe mellemsalt, 4 snese ferske Hvillinger, 3 ferske havtorsk, 3 pund tør, sød ost og 4 rdl i kontanter.

Hvert års 1. november:
6 skæpper rug, 6 skæpper byg, 1½ lispund fersk oksekød, 1½ lispund fersk flæsk, 1 pund humle, ½ skæppe mellemsalt, 3 pund tør, sød ost og 4 rdl i kontanter.

Til hver højtid (jul, påske og pinse):
4 potter godt 8% brændevin, 1 pund kardus skråtobak, 1 pund kaffe, 1 pund kandis og 1 pund cikorie.

Hver 14. dag:
1 potte 8% korn brændevin.

Hver uge:
I de ti uger koen er sen eller ikke giver mælk (men kun i 10 uger) 1 pund godt smør om ugen.

Hver morgen:
I de samme ti uger 2 potter ny malket mælk.

Hvert år:
I rette bjergningstid leveres 20 læs tørv à 8 snese og 5 læs klyne à 30 snese pr. læs samt 6 traver plukket lyng (her er ikke angivet travens størrelse, men for korn var det 60 neg), som graves, røgtes, plukkes og hjemkøres i tør tilstand og sættes ind i tørvehuset.
Kornet køres til og fra mølle og afleveres i malet tilstand i aftægtsboligen, hvor det malede korn også afhentes, hvis aftægtstagerne er for svage til selv at bage og brygge. I sygdomstilfælde hentes og hjemkøres læge og præst, og eventuel medicin, men aftægtstageren betaler selv for medicin og læge.
Ved sygdom og ved alderdom ydes al mulig og fornøden pleje og opvartning, som kan forsvares for Gud og mennesker, og ved død gives en hæderlig og anstændig begravelse efter egnens skik og brug. Når den første er død, tilfalder vedkommendes klæder aftægtsyderen, ligesom 1/3 del af føde-varerne og pengene afkortes i aftægten. Ved den sidstes død tilfalder vedkommendes klæder og alt det efterladte indbo samt aftægtshuset og jorden aftægtsyderen. Og derfor eksisterer aftægtshuset ikke mere, og jorden ligger under Færgernes gård.
I tilfælde af uenighed skulle en voldgift med udnævnte mænd afgøre stridighederne.

Otto Madsen:
Køber 30-5-1874 (23-454) Opsund matr.1a+1h med bygninger samt Andreas Nielsens del af Opsund matr.2e+1e med bygninger. Kom fra Løvstrup, Hanning.
Køber 4-12-1874 (23-555) Opsund matr.2c+2p.
Efter salget flytter han til Opsund matr.1b, men køber ikke huset.

Jakob Nielsen:
Født i Øster Opsund 1841. Han var først husmand i Røjkum, derefter i Hanning.
Køber 15-12-1878 (25-250) Opsund matr.1a+1h+2p, kom fra Hanning. Flytter til Ringkøbing 1882.
Gift 2. i Brejning 1870 med Christiane Thomsen født på Spjald 1851.
                      Børn:
                      1: Niels: 1871, født i Røjkum.
                      2: Martha: 1874, do.
                      3: Klara Kathrine: 1876, født i Hanning.
                      4: Katrine Marie: 1879.
                      5: Thomas Kristian: 1881.                     

Laurids Jensen: fra 31-8-1905 Laurids Jensen Færge:
Født 1845 i Sønderby, He, død 1919 i Opsund, søn af Jens Færge. Holdt friskole 1883.
Køber 15-2-1876 (24-90) Opsund matr.1b.
Køber 13-12-1882 (27-499) Opsund matr.1a+1h+2p. Kom fra Opsund matr.1f+2o.
Gift i Brejning 1871 med Else Andersdatter født 1847 i Langergårde, død 1928 i Opsund.
                      Børn:
                      1: Else Kirstine: 1871-1901, gift 1894 med Niels Kristian Sørensen, Nygård.
                      2: Anders: 1873-1927, gdr. i Bækgård, Vantinggård og Røjkum V matr.17a.
                      3: Niels: 1875-1954, murermester i Charlottenlund.
                      4: Edel: 1877-1884.
                      5: Jens: 1881-1968, ejer af fødegården.
                      6: Christian: 1883-1961, gdr. i Bækgård SV matr.9a.
                      7: Ernst: 1886-1970, gdr. Opsund matr.2a, derefter murermester i Videbæk.
                      8: Kirstine Kathrine: 1888-1914, gift 1911 med Laurids Husted, Spjald Station.
                      9: Laura Elise: 1891-1919, død i Opsund.

Jens Jensen: fra 8-12-1915 Jens Jensen Færge:
Født 1881 på gården, død 1968 på gården.
Køber 30-11-1915 (49-588).
Gift i Brejning 1922 med Mette Marie Jensen født 1902 på Vestergård, Opsund, død 1986.
                      Børn:
                      1: Else: 1922-2019, gift med gdr. Willy Nielsen, Opsund matr.2a.
                      2: Laurids: 1924-2015, eftermand på gården.
                      3: Niels Kristian: 1926-2016, eftermand på gården.
                      4: Anders: 1930-2004, gdr. i Hoven.
                      5: Kirsten: 1940. Gift med gdr. Jens Klit Therkildsen (1932-1998), Langerdal, Lem.

Mette Marie Færge:
Arver 23-11-1968, forriges enke.

Laurids & Niels Kristian Færge:
Køber 25-2-1969, forriges sønner, ugifte.
Køber 24-8-1979 og 10-9-1981 Opsund matr.4r+t fra dødsboet Ringkøbingvej 50.

Kristian Færge Therkildsen:
Køber 1-11-2014. Forriges søstersøn.

Kim Bertelsen:
Køber 1-12-2018.

Opsund ejerlav matrikel 1b, lå nord for A. 15 øst for Ringkøbingvej 54:
Niels Lauridsen:
Køber 12-9-1830 (2a-434), ejer Opsund matr.4.

Jeppe Nielsen Aanum:
Født 1777 i Skjern, død 1858 i Opsund.
Køber 11-8-1832 (6-345), kom fra Nr. Omme.
Gift i Vorgod 1805 med Voldborg Marie Madsdatter født o.1783 i Vorgod, død 1863 i Opsund.
                      Børn: (ifølge folketælling 1834 og 1845):
                      1: Mads: 1808 i Vester Herborg, Vorgod, død 1880 i Randbæk, ugift.
                      2: Christen: o.1819 do.
                      3: Iver: 1823 do. Soldat i Krigen 1848-50. Hmd. i Opsund matr.1m. Død 1880.
                      4: Thomas: o.1827 do.
Han sælger ejendommen og opholder sig herefter i et hus i Opsund som kludesamler.

Frands Olesen Møllgaard:
Køber 24-6-1838 (7-923). Kom fra Mosgårdshus Nordvestlige ejerlav matr.9a, se dér.
                      Barn: (født her):
                      4: Barbara: 1845-1871, gift med eftermanden.

Andreas Christian Bøndergaard:
Født i Hee 1842.
Køber 16-11-1866 (23-280). Forriges svigersøn.
Sælger 19-6-1874 (23-490) Opsund Matr.1n til Ole Chr. Jensen.
Sælger 19-6-1874 (23-490) Opsund matr.1o til Niels Thomsen Pilgaard.
Sælger 19-6-1874 (23-490) Opsund matr.1m til Iver Jeppesen.
Gift i Brejning 1866 med Barbara Frandsdatter født 1845 på gården, død samme sted 1871.
                      Børn:
                      1: Dorthea: 1867-1879 i Sdr. Felding.
                      2: Frands: 1871-1871.
Han flytter til Højsvig, Sønder Felding sogn som husmand.

Klemen Knudsen:
Køber 6-7-1874 (23-473).
Flytter til Opsund matrikel 1f, se videre der.

Laurids Jensen:
Køber 6-2-1876 (24-30), ejer Opsund matr.1a fra 1882, hvorunder matr.1b lægges igen. Beboelseshuset bliver stående på ejendommen til omkring 1920.

Opsund ejerlav matrikel 1c+4b, SV 3h, Ringkøbingvej 54:
Matrikelnumre 1950: O matr.1c,ad,3e,4b,p, SV matr.3h.
Jens Jensen Kamp:
Født i Kirkehuset SV matr.16 1827, død på Bjørnkær Mark SV matr.10b 1888, se Væggerskilde matr.1.
Køber 7-1-1860, læst 3-7-1862 (19-435) Opsund matr.4b fra Opsund matr.4a.
Gift i Brejning 1849 med Mette Marie Knudsdatter født i Koldinghus 1828, død i Ølstrup 1914.
                      Børn:
                      1: Knud: 1850-1915, ejer af V matr.3e+10e. Født i Væggerskilde.
                      2: Ane Kirstine: 1853 i Randbæk-1933, gift 1891 med Thomas Nielsen, SV matr.9b.
                      3: Jenssine: 1855 i Opsund -1936, død i Nysogn.
                      4: Ane Katrine: 1857-1925, gift i Nr. Omme 1893.
                      5: Mariane: 1859. I USA ved skiftet efter faderen i 1888.
                      6: Jens Christian: 1862. I USA ved skiftet efter faderen i 1888.
                      7: Jens: 1864-1877, død i Brejning.
                      8: Kristen Søndergaard: 1867.
                      9: Hans: 1869-1871.
                      10: Hans: 1872-1944, død i Vorgod, begravet i Brejning. Svagt begavet. Ugift.
Han mageskifter med Sandbæk matr.1f og flytter dertil. Familien flytter derefter til No sogn, hvor de bor i folketælling 1880. Derfra til Bjørnkær Mark.

Jens Ole Nielsen:
Køber 16-7-1877 (24-296), mageskifter med Sandbæk matr.1f. Se videre dér.

Hans Trøstrup Madsen:
Født i Vorgod 1838, død i Timring 1915.
Køber 30-11-1880 (25-123).
Sælger 18-4-1882 (27-28) Opsund matr.4e til Anders Henriksen, se Opsund matr.3.
Flytter til Opsund matr.3.
Gift i Brejning 1880 med Ane Kirstine Jensen født i Sandbæk matr.1f 1852, død i Timring 1923.
                      Børn:
                      1: Ane Katrine: jan.1881-1922 i Vorgod.
                      2: Mette Kirstine: dec.1881-1964 i Timring - Vildbjerg.
                      3: Mads Trøstrup: 1882-1943 i Herning.
                     4: Jensine Oline: 1883.

Anders Andersen Toft:
Køber 4-9-1882 (27-372). Kom fra Opsund matr.1i, se der.
Køber 13-11-1882 Opsund matr.1c (27-372).
Køber 8-10-1895 SV matr.5g (36-182).

Anders Jensen Færge:
Køber 28-2-1900 (39-354).
Tilladelse af 5-8-1908 (45-533) på navnet Færge.
Flytter til Vantinggård og derefter Bækgård og til sidst Røjkumgård V matr.17, se videre dér.

Søren Billund Sørensen Søndergaard:
Født i Blåhøj 1862, død i Videbæk 1929 som husejer der.
Køber 4-3-1909 (46-261), kom fra Vester Rudmose, se der.
Køber 20-6-1913 (48-460) SV matr.3h.
Køber 30-6-1913 (48-460) SV matr.13d.
Køber 9-7-1913 (48-466) SV matr.36f.
Gift med Jensine Thomasen født i Sdr. Omme 1859, død i Opsund 1941.
Køber 1917 købmandshandlen i Brejning Kirkeby SV matr.8h.

Anders Søndergaard:
Født i Vester Rudmose 1888, død i Opsund 1964.
Køber 28-1-1915 (49-336), forriges søn.
Køber 4-10-1928 SV matr.17d fra St. Rudmose.
Køber 16-10-1928 SV matr.4l fra SV matr.4c.
Køber 25-1-1933 O matr.8u fra Martin Nielsen Pedersen, Opsund.
Køber 1-8-1933 SV matr.8n,15k,34n.
Køber 1-8-1933 Opsund matr.1ad fra Peder Pedersen, Opsund.
Køber 22-2-1940 SV matr.3e,6c fra Jens Lykke Jensen, Opsund.
Sælger 1-1-1933 SV matr.3l til Peder Pedersen, Opsund.
Sælger 5-3-1940 SV matr.3n til Jens Lykke Jensen, Opsund.
Sælger 5-12-1946 SV matr.3p til Viggo Bruhn Pedersen, Fuglehøjvej 2.
Sælger 5-12-1946 SV matr.3q,6t til Jens Chr. Jensen, Opsund.
Sælger 18-12-1951 Opsund matr.4p til Børge Kassentoft Nielsen, Ringkøbingvej 56.
Sælger 10-4-1964 Opsund matr.4q til Kristian Arnberg Kristensen, Ringkøbingvej 52.
Gift med Kirsten Petrea Lauridsen født 1893, død i Opsund 1971.
                      Børn:
                      1: Jensine: 1914-1991, gift 1931 med Ib Madsen, Opsund 1t+x+2y.
                      2: Birgitte Bank: 1916-2002, gift 1942 med Thorvald Egebjerg Madsen, Brande.
                      3: Else Marie: 1917-2000, gift 1944 med Arnberg Kristensen, Opsund matr.4q.
                      4: Ragnhild: 1930, gift Olsen, Korsør.

Birgitte Bank Søndergaard Madsen:
Født i Opsund 1916, død i Skærlund, Brande 2002, begravet på Brande vestre kirkegård.
Arver 1971, forriges datter.
Gift i Brejning 1942 med Thorvald Egebjerg Madsen født i Skærlund 1904, død 1985.

Kirstine Petrea (Thea) Søndergaard Christensen født Madsen:
Født 27-3-1944 i Skærlund, Brande, død i Opsund 2003.
Køber 30-10-1978, skødet findes under SV matr.3h. Bygger nyt hus i 1988.

Jørgen Rysbjerg Lysholm Christensen:
Arver 2003, læst 22-2-2006, forriges mand. Flytter til Holstebro.

Nina Anne Charlotte & Philip Christoffer Bæk Plester:
Køber 22-2-2006.

Opsund ejerlav matrikel 1d+2d, Gl. Landevej 13:
Matrikelnumre 1950: O matr.1d,q,2d,h.
Christen Andersen Hedegaard:
Køber 1-4-1857 (17-472) Opsund matr.1a, udstykningsbevilling af 3-7-1858.

Anders Jensen (Kamp):
Født 1825 i Lille Væggerskilde, død 1914 på ejendommen. Hans mor dør her 1873.
Køber 10-3-1861 (18-695) Opsund matr.1d fra Opsund matr.1a. Fæster af ejendommen.
Køber 10-3-1861 (18-695) Opsund matr.2d fra Opsund matr.2b. Er bebygget.
Gift i Brejning 1848 med Rasmine Harder født 1821 i Degneboligen, død 1911 på ejendommen.
                      Børn:
                      1: Niels Christian: 1851. Faderen er husfæster på Sandbæk Hede.
                      2: Hans Møller: 1854-1866. Faderen er fæster af huset på Opsund Hede.
                      3: Jens Peder: 1858-1866. Faderen er fæster af huset på Opsund Hede.
                      4: Christian Frederik: 1865-1931. Eftermand på gården. 

Christian Frederik Andersen: fra 26-12-1916 Christian Frederik Andersen Kamp:
Forriges søn, født 1865, død 1931, begravet på Brejning kirkegård.
Køber 21-3-1894 (35-188).
Køber 9-4-1901 (35-188) Opsund matr.1q.
                      Barn:
                      0: Peder Svenning Andersen: 1887-1980, død i Sdr. Lem. Mor: Sidsel Marie
                                                                         Olesen, Sandbæk matr.1d.
Gift i Brejning 1890 med Ane / Anna Marie Jensen født 1868 i Røjkum, død 1915 i Opsund.
                      Børn:
                      1: Anders Møller: 1891-1971, købmand i Skjern, begravet i Videbæk.
                      2: Mads Peter: 1892-1982. Begravet i Ølgod.
                      3: Karl Magnus: 1895-1983, gårdejer i Opsund matr.2f og Koldinghus.
                      4: Else Katrine: 1897, gift med Søren Marinus Ladefoged, Selde, Roslev.
                      5: Jens Peder: 1899. Rutebilejer i Opsund i 1931.
                      6: Frederik: 1901-1988. Gårdejer i Opsund matr.2f, begravet i Videbæk.
                      7: Emma: 1903, gift med Thomas Andersen Vestergaard, Viby, Århus.
                      8: Kristen Georg: 1906-1990. Bosat i Hanning 1931. Begravet i Videbæk.
                      9: Ellen: 1910. Gift Damgaard, Lemvig.
                      10: Edvard Kristian: 1912.
                      11: Henry Marinus: 1914-1987, begravet i Brejning. Ugift.

Mads Peter Kamp:
Forriges søn født 1892, død i Ølgod 1982.
Arveudlægsskøde 6-7-1932.
Flytter til Ølgod.

Jacob Gadegaard Jacobsen:
Født i Hanning 1912, død i Spjald 1996, begravet i Væggerskilde.
Køber 1-2-1937.
Gift i Brejning 1937 med Dagmar Klemensen født 1913 i Opsund, død i Spjald 1998.
                      Børn:
                      1: Else Dorthea: 1937.
                      2: Magna Jensine: 1939.
                      3: Kristian Gadegaard: 1943, eftermand på gården.
                      4: Lilly Agnethe: 1944, gift med gdr. Folmer Tarpgaard, Opsund.
                      5: Dødfødt pige: 1953.
                      6: Finn Gadegaard: 1954, ejendomsmægler, Ringkøbing.

Kristian Gadegaard Jacobsen:
Forriges søn, født 1943.
Køber 4-12-1981.
Køber 28-8-1984 Opsund matr.2o, Ringkøbingvej 24.
Jorden er solgt fra i 2004 til Opsund matrikel 4c.
Flytter til Østervænget 3, Spjald.

Nanna Damgaard Tobiasen & Esben Moosgaard Clausen:
Køber 7-3-2022.

Nyholm:
Opsund ejerlav matrikel 1f, Ringkøbingvej 23:
Matrikelnumre 1950: O matr.1f,2v.
Laurids Jensen:
Køber 2-8-1873 (23-703) Opsund matr. 1f+2e fra Opsund matr.1a.
Flytter til Opsund matr.1b og herfra til Opsund matr.1a.

Klemmen Knudsen:
Født 1831 i Bundgård, Gjellerup, død 1906 i Opsund, begravet i Brejning.
Køber 18-2-1876 (24-30) kom fra Opsund matr.1b.
Køber 18-12-1882 (27-456) Opsund matr.2o.
Køber 18-8-1883 (28-27) Opsund matr.2r.
Gift 1872 med Karen Hansen født 1852 i Poulsgård, Tjørring, død 1925 i Skjern, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Dorthea Kirstine: 1873-1950, gift 1893 med eftermanden.
                      2: Hans Christian: 1875-1884.
                      3: Ingvard: 1877-1954. Husmand, Ringkøbingvej 17.
                      4: Marinus Dusinus: 1879-1951, husmand i Herborg. Gift i Nr. Omme 1908 med
                                                          Maren Møller *1887 +1916, kongebrev, døtre: Karen Møller
                                                           * 1910, Ane Møller *1911 +1990, gift Thomsen, Ørnhøj.
                      5: Inger Marie: 1881-1882.
                      6: Inger Marie Petrea: 1883-1940, gift i Bølling 1908 med Houle Peder Christen-
                                                            sen: født i Bølling 1847, død i Skjern 1925, begr. Bølling.
                      7: Mads: 1885-1956, murermester i Rynkeby, Odense. Gift i Rynkeby 1909 med Kri-
                                      stine Marie Jensen, datter Karen *1910, søn Knud Lavard Bundgaard 
                                     * 1919, + 2009, arkitekt i Svendborg og Odense.
                      8: Ottoline (Ottilia) Kirstine: 1888. Immigreret til USA. 1 søn udenfor ægteskab.
                      9: Nielsine Kirstine: 1890-1894.
                      10: Kirsten Marie: 1892-1926, død i Tersløse, begravet i Brejning, ugift.
                      11: Karl Knudsen: 1895-1985, murermester og tømmerhandler i Spjald.
De flytter til Opsund matr. 2r+o+u+x i 1898 og bygger en ejendom, Ringkøbingvej 17.

Karen Knudsen:
Arver 10-12-1906 læst 25-5-1910 (46-710), forriges enke.

Jens Kristian Pedersen:
Født i Rydbjerg, Viborg 1867, død i Videbæk 1941.
Køber 18-5-1910 (46-710) af svigermoderen, der har siddet på gården i uskiftet bo.
Gift i Brejning 1893 med Dorthea Kirstine Klemensen: Født på gården 1873, død i Videbæk 1950. Ingen børn.

Peder Jensen:
Født 1905 i Husby, død 27-8-1956 på gården, begravet i Væggerskilde.
Køber 1-11-1930, kom fra Stadil.
Gift i Stadil 1930 med Sophie Nielsen født 1909 i Stadil, død 1991 i Videbæk.
                      Børn:
                      1: Svend Aage: 1931-2016, eftermand på gården.
                      2: Johannes: 1933.
                      3: Arne: 1935, gdr. på Ringkøbingvej 37, Opsund matr.3f. Ugift.

Sophie Jensen:
Arver 27-8-1956, forriges enke, uskiftet bo.

Svend Åge Jensen:
Køber 9-4-1963, forriges søn født 1931, død 2016 i Videbæk.
Køber 11-4-1972 Opsund matr.2ag fra Børge Lund Andersen.
Køber 6-8-1973 Opsund matr.1v fra Vagn Barslund & Niels Erik Jensen.
Køber 28-5-1984 Opsund matr.2am fra J. K. Petersen.
Køber 17-1-1984 Opsund 1an fra Anders Folmer Tarpgaard.
Gift i Brejning med Anna Kirstine Nielsen, Spjald, født 1943, død 2016 i Videbæk.

Ernst Henning:
Køber 5-11-2010, ejer Ringkøbingvej 62, hvorunder jorden lægges.

Sonja Steensgaard Svendsen & Jan Allan Asferg Svendsen:
Køber 24-8-2011 bygninger med lidt jord.

Opsund ejerlav matrikel 1g, Ringkøbingvej 30:
Matrikelnumre 1950: O matr.1g,æ,ak,al.
Bøje Christian Jensen:
Køber 31-10-1862 (19-621) og bygger ejendom som lå vest for nuværende Ladegårdsvej. Har bygget her før folketælling 1860, hvor familien bor på ejendommen. Se Opsund matrikel 1a.

Andreas Madsen:
Født 1851 i Vinderslev, død 1940 i Videbæk, forriges svigersøn. Væver og missionær for Evangelisk Luthersk Mission. Husmand i Opsund. Kolportør på Sjælland i 1906.
Køber 22-10-1874 (23-520), skal yde svigerforældrene aftægt.
Køber 29-4-1912 (48-18) Opsund matr.1x. fra Opsund matr.2c.
Køber 12-1-1910 (46-593) Opsund matr.2y.
Sælger 18-5-1911 (47-302) Opsund matr.1r til Evangelisk Luthersk Missionsforenings missionshus.
Gift i Vinderslev 1874 med Maren Bojsen født 1851 i Opsund matr.1a, død 1930 i Videbæk.
                      Børn:
                      1: Karen: 1875-1956, gift med husmand og friskolelærer Lars Kristian Pedersen
                                       (1863-1939) Opsund matrikel 2 l+m, fra 1927 i V. Herborg, begravet der.
                      2: Maren: 1879-1885.
                      3: Maren: 1886-1985, gift med hmd. Mourids Mouridsen, Opsund matr.1m.
Efter salget i 1907 bliver familien boende i de gamle bygninger og flytter til Opsund matr.1t, 1x,2y efter 1912.

Niels Marinus (Kassentoft) Nielsen:
Født i 1884 i Nr. Omme, død 1951 på Tarm sygehus fra SV matr.28a, begravet i Væggerskilde.
Køber 20-11-1907 (45-238) og flytter ejendommen øst for Ladegårdsvej.
Sælger 8-12-1915 (29-412) Opsund matr.1z til Opsund Brugsforening.
Gift i Nr. Omme 1907 med Vilhelmine Frederikke Pedersen født 1880 i Timring, død 1959 i Ringkøbing, begravet i Væggerskilde. Det første barn er hendes.
                      Børn:
                      1: Niels Peder: 1903 i Nr. Omme-1931 i København, begravet i Væggerskilde.
                      2: Søren (Kassentoft): 1908. Husmand i Sdr. Rudmose, SV matr.28e m.fl.
                      3: Jens Peder Kassentoft: 1909-1962, begravet i Brejning. Ejer af SV matr.25b+26b.
                      4: Ane Marie: 1911, gift 1934 Boesen, Fjaltring.
                      5: Arne Kassentoft: 1913, tømrer i Herning.
                      6: Lilly Alvilda Kassentoft: 1914-2006, gift med Kristian Nielsen, Vesterbæk.
                      7: Gunnar Kassentoft: 1916-2011, tømrer, begravet i Videbæk.
                      8: Børge Kassentoft: 1920-1981, vognmand, begravet i Væggerskilde.
                      9: Møller Kassentoft: 1924-1982, arbejdsmand, fiskehandler,  begravet i Videbæk.

Karl Møller Jensen:
Født 1912 i Dejbjerg, død i Hanning 1996, begravet i Dejbjerg.
Køber 1-12-1937, kom fra Dejbjerg.
Gift i Dejbjerg 1927 med Ingeborg Kristensen Bro født i Madum 1912, død i Dejbjerg 1990.
                      Børn: (født i Opsund):
                      1: Aase Møller: 1939-2010, død i Silkeborg.
                      2: Bjarne Møller: 1941.
                      3: Lis Barbara Bro: 1943, gift Koch..

Ejnar Dubgaard:
Køber 1-4-1945, kom fra Lomborg.

Emil Knudsen:
Køber 1-4-1948, kom fra Velling.
Flytter til Bakkely, Solsø, Nygårdsvej 21, Videbæk.

Tobias Højgaard:
Køber før 1950, brugsuddeler i Opsund Brugsforening.

Niels Edvard Agerbo:
Født 1931 i Opsund matr.4c, død i Snejbjerg 1993, begravet i Snejbjerg.
Køber 1-11-1953.
Gift i Videbæk 1953 med Astrid Kristensen født 1929 i Velling. Opvokset i Opsund matr.4d.
                      Børn:
                      1: Bente Marie Yde: 1954.
                      2: Karl Erik Yde: 1956. Politiinspektør, Gentofte.
                      3: Inger Anette: 1957.

Kristian Sigfred Kristensen:
Køber 29-10-1964 på auktion.

Bent Andersen:
Køber 1-8-1970, kom fra Øster Jølby, Mors. Stuehuset er udlejet til 1-11-1970.

Herning Ny Mølle, Herning:
Køber 1-10-1975.

Alfred Conrad Kristoffersen:
Køber 27-5-1981 sammen med Ringkøbingvej 26, hvis bygninger frasælges. 

Anders Folmer Tarpgaard:
Køber 4-1-1983, ejer Opsund matr.4c, hvortil jorden lægges.

Pia Inga Danielsen & Helmer Petersen:
Køber 4-7-1984, bygningerne med lidt jord.

Bente Kronborg Holst Flensted & Jesper Morgenstjerne Flensted:
Køber 29-11-2006.

Ruby Boo Møller:
Køber 10-3-2017.

Opsund ejerlav matrikel 1i, (nu Ops. matr.1ay) Ringkøbingvej 29:
Matrikelnumre 1950: O matr.1i, SV matr.5n,6o,15i, Herborg m.5n,u.
Anders Andersen Toft:
Født 1833 i Kronheden, Torsted, død 1909 i Tarm, begravet i Egvad.
Køber 19-12-1859 (18-469) fra Opsund matr.1c under Opsund matr.3, som er bebygget. Var først indsidder i Opsund hos svigerforældrene, derefter husmand i Tranflod, Ulfborg. Den yngste søn, Anders, fortæller i sine erindringer i 1947, at i starten havde forældrene knapt føde til en ko på hedelodden, men endte med at have to små heste og 10 kreaturer. Faderen gik ud som daglejer for 50 øre og kosten pr. dag, mens moderen passede bedriften. Hans mor døde juleaften 1871, og i et mindevers, der hængte i stuen stod der: ”Gem Julenat i dobbelt minde, en Moder mist en Frelser født”.
Han var indkaldt i Krigen 1864, såret 17-3 ved Dybbøl, og fik erindringsmedaljen i 1876. Herom fortælles der i Brejning sogneråds forhandlingsprotokol for året 1864, at han var een blandt otte gifte mænd i Brej-ning sogn, der blev indkaldt. Heraf faldt i øvrigt de tre, så det var ikke bare for sjov!
Anders Andersen Toft blev indkaldt og deltog i krigen 1864. Herom fortælles der i Brejning Sognet skulle så hjælpe konerne, som nu alene stod for den hjemlige bedrift, og om Anders Andersen Toft står der:
Anders Toft, Opsund: konen, Ane Frandsdatter, klarede arbejdet selv efter en godtgørelse på 6 rdl. Een ko, som hun manglede foder til, kom til Nr. Søndergård i Brejning. Desuden fik hun hjælp til at få gravet 30-40 læs tørv og fik 1 tønde havre og 4 skp. byg til sædekorn.
I forbindelse med ansøgning om en erindringsmedalje i 1876 skrev han:
Han var menig ved 4.infanteriregiment 7.compagni.
Han var med ved Dybbøl og blev lovet et ærestegn 17-3-1864, hvis der blev uddelt nogle (men havde åbenbart ikke fået noget). Han var ikke blevet såret. I 1876 var han husmand i Opsund.

Gift 1.i Brejning 1853 med Ane Frandsen født 1833 i Mosgårdshus, død 1871 i Opsund.
                      Børn:
                      1: Dorthea: 1854, tvilling, er hos moderens forældre i Opsund i 1860. Gift i Bølling
                                          1881, død i Egvad 1926.
                      2: Dødfødt søn: 1854, tvilling.
                      3: Mariane: 1855-1863.
                      4: Frants: 1858 i Ulfborg-1859 i Opsund.
                      5: Frandsine: 1860-1899, gift i Faster 1881, død i Faster.
                      6: Kristen: 1862-1863.
                      7: Mariane: 1864-1870.
                      8: Johan Peter: 1866-1866.
                      9: Karen: 1867-1948, gift i Egvad 1901, død i Egvad.
                      10: Anders: 1869-1949, Ulfsund, Nees (20 børn!).
Gift 2. i Brejning 1873 med Sidsel Christensen født 1845 i Rindum, død 1926 i Skjern.
                      Børn:
                      1: Anton: 1874-1899.
                      2: Christen: 1877-1891.
Anders Andersen Toft køber Opsund matr.4b i 1882, han og hustruen flyttede til Tarm i 1900.

Anders Votkjær Mikkelsen:
Født 1846 i Lem, død 1924, begravet i Brejning. Kolportør, på Sjælland i 1906 og udrejst i 1916.
Køber 4-9-1882 (27-576).
Køber 8-10-1895 (36-182) Herborg matr.5n.
Gift 1881 med Karen Hansen født 1851 i Dejbjerg, død 1918 i Opsund.
                      Børn:
                      1: Else Kirstine: 1882-1904.
                      2: Inger Marie: 1884-1967, bosat i Skjern 1936, ugift. Død i Skjern.
                      3: Mikkeline: 1885-1955, død i Skjern. Ugift
                      4: Hans: 1887-1969, eftermand på gården. Død i Ikast.

Hans Mikkelsen:
Køber 2-8-1915 (49-472), forriges søn.
Køber 11-8-1931 Sydvestlige ejerlav matr.6o + 15i af Jens Lykke Jensen (af SV matr.6d).
Gift 1920 med Ane Marie Andersen født 1889 i Ikast, død i Ikast 1979.
                      Barn:
                      1: Vagn Mejlvang: 1922 i Grindsted. Han var plejebarn hos Christian Knudsen,
                                                      Knudsens Have, men blev adopteret af Hans & Ane Marie
                                                      Mikkelsen 15-6-1926 med navnet Mikkelsen. Se under Knudsens
                                                      Have, Ladegårdsvej 4, Brgd. ejerlav. Konfirmeret 1936.

Hans Guldborg:
Køber 1-2-1945, kom fra Ødsted sogn, Vejle.
Flytter til Tudskær SV matr.11b, se dér.

Jens Karl Marinus Jensen:
Køber 1-3-1947. Skødet findes under Sydvestlige ejerlav matr.5n. Kom fra Opsund matr.1m.

Nikolaj Christensen:
Født 1930, død 2011 i Videbæk.
Køber 9-12-1960. Skødet findes under Sydvestlige ejerlav matr.5n.

Kurt Sylvestersen:
Køber 1-9-1994. Skødet findes under Sydvestlige ejerlav matr.5n. Gårdejer i Videbæk.
Sælger beboelsen med lidt jord til privat beboelse uden landbrug.

Mikael Sylvestersen:
Køber 2-7-2002 jorden og lægger den ind under sin ejendom på Fuglehøjvej 2.

Henning Clausen:
Køber 23-11-1994 beboelsen med lidt jord. Nu Opsund matrikel 1ay.

Opsund ejerlav matrikel 1k+l, nedlagt ejendom under Opsund matr.2c:
Mads Hansen Trøstrup:
Køber 25-11-1859 (18-186) af Hans Jensen på Opsund matr.3. Han er gårdejer i Trøstrup, Vorgod sogn og dør 1877, 74 år gl. Han har sikkert ikke bygget på ejendommen.

Mette Kirstine Madsdatter:
Arver 1-7-1877, læst 14-8-1878 (25-44), forriges enke.

Anders Christensen:
Født o.1852 i Hjarup, Ribe amt. Tækkemand og daglejer.
Køber 23-6-1878 (25-5).
Gift i Hanning 1872 med Else Marie Christensen født o.1845 i Mølgård, Hanning.
                      Børn:
                      1: Kristen Mølgaard: 1872-1872 i Opsund.
                      2: Karen: 1873-1931, i do. Død i Herning.
                      3: Kristen Mølgaard: 1877 i do.
                      4: Kristiane: 1879 på Pilgård Mark, SV matr.5e. Død i Filskov 1952.

Niels Knudsen:
Mageskifter 14-6-1879 (25-313) med SV matr.5e, Rudmosevej 2.
Flytter til Opsund matr.2o, se der. Medtager Opsund matr.1p.

Søren Christen Thøgersen Winther:
Køber 14-9-1882 (27-381) og lægger ejendommen under sin gård, Opsund matr.2c. 

Opsund ejerlav matrikel 1m, Ringkøbingvej 25:
Iver Jepsen:
Født 1823 i Vester Herborg, død 1880 i Opsund, se under Opsund matr.1b.
Køber 19-6-1874 (23-527) fra Opsund matr.1b.
Der er skifte efter ham i Bølling herreds skifteprotokol 1880 s.346 ff.
Gift 1. med Abelone Christensen født o.1815 i Tjørring, død 1878 i Opsund.
                      Børn:
                      1: Jeppe Christian: o.1854.
                      2: Christen: o.1857.
Gift 2. med Kristine Pedersen født o.1858 i Tjørring.
                      Barn:
                      1: Abelone Marie: 1879.

Kristen / Christen Nielsen:
Født 1845 i Opsund matr.2b. Se der. Død i Ølgod 1929.
Køber 2-2-1881 (26-264). Kom fra Slesvig.
Sælger 9-4-1901 (40-378) matr.1q til Chr. Frederik Kamp, Opsund matr.1d.
Gift 1. i Brejning 1882 med Kristine Pedersen forriges enke, død i Opsund 1885.
                      Barn:
                      1: Niels Iver: 1882-1885.
Gift 2. i Brejning 1886 med Ane Johanne Henriksen født 1858 i Lem, død 1913 i Opsund.
                      Børn:
                      1: Mette Marie: 1886-1886.
                      2: Niels Iver: 1888.
                      3: Mette Marie: 1889-1954, gift 1917 med Christen Jensen, Torhuse matr.3a.
                      4: Ane Helene: 1890.
Bygger på matrikel Opsund 1y, Ringkøbingvej 27, før 1912, som han flytter til i 1912. Flytter der-fra til Torhuse matr.3a.

                      Jens Nielsen Hus:
                      Lejer 21-10-1891 (33-467) 2 skp jord af matr.1m med ret til vej i 1m, drev teglværk på                                stedet, som nedlægges 1897. Udslettes 24-6-1903 (42-140). Husmand i Videbæk 1900.                            Indsiddere hos Chr. Nielsen i matr.1m 1901 med hans søn og familie:
                      Niels Nielsen (Huus): født 19-12-1879 i Højbjerg, gift i Faster 1900, kom i 1901.
                      Kirstine Maria Jessen: født i Faster 23-2-1880, dennes kone.
                                            Barn:
                                            1: Jens Nielsen Huus: 1901.

Martin Elisa Knudsen:
Køber 30-12-1912 (48-259).
Flytter til Ringkøbingvej 20, Opsund matr.2t, se dér.

Mourids Peder Mouridsen:
Født i Barde, Vorgod 1882, død i Opsund 1965, begravet i Væggerskilde.
Indsidder i Opsund hos svigerforældrene 1904-1907, i 1908 bosat i Videbæk som fragtkusk, 1909-1913 husmand i Barde.
Køber 12-2-1913 (48-313).
Gift i Brejning 1904 med Maren Madsen født 1886 i Opsund 1g, død i Opsund 1985.
                      Børn:
                      1: Martinus: 1905-1991, gdr. i Opsund, begravet i Væggerskilde.
                      2: Andreas Brink: 1907-1984, gdr. i Opsund, begravet i Videbæk.
                      3: Magnus Evald: 1908 i Videbæk, Herborg -1995 i Spjald, husmand i Rudmose.
                      4: Mejnert Marinus: 1909 i Barde -1994, begravet i Videbæk. Husmand i RT matr.3d, SV matr.1h & 12d.
                      5: Mary Mathilde: 1911 i do. Gift 1935 med Hans Søren Jensen, Sædding.
                      6: Harry Kristian: 1912-1991, født i do. Ejer SV matr.4r+s.
                      7: Peder Villy: 1913-2004, gdr. i Opsund, begravet i Videbæk.
                      8: Meta Marie: 1915-1916.
                      9: Maren Elisabeth: 1916, gift 1937 med Kristian Kristiansen, Sdr. Omme.
                      10: Henry Arnold: 1917-1992, husejer i Opsund, ugift, begravet i Væggerskilde.
                      11: Vagner Georg: 1918-1918.
                      12: Aage Emil: 1920, gift 1951.
                      13: Helga: 1921-2003, gift i Sdr. Felding 1942 med Henry V. Kjær, Sdr. Felding.
                      14: Georg Vagner: 1924-2012, murermester i Opsund, graver på Brejning kirkegård.
                      15: Holger: 1925-1990, husmand i Opsund og Hestkær, begravet i Videbæk.
                      16: Knud Gustav: 1927, gift i Sdr. Felding 1955. Bosat i Sdr. Felding.
Flytter til Ringkøbingvej 27 i 1939. Bygger hus i Opsund by på Opsund matrikel 1ae i 1947.

Tobias Højgaard:
Køber 11-5-1939, uddeler i Opsund Brugsforening.

Jens Karl Marinus Nielsen:
Født 1908 i Hammerum, Gellerup. Landmand i Pårup ved vielsen.
Køber 1-3-1947, kom fra Nr. Vium.
Gift i Assing 1934 med Alma Thomsen født 1912 i Pårup, Assing.
                      Børn: (født i Opsund):
                      1: Ruth Solvejg: 1944.
                      2: Egon: 1946.
                      3: Gunnar: 1949.
                      4: Else Marie: 1953. Ejendommen kaldes her for Guldborglund.

Tobias Højgaard:
Køber igen 1-3-1947.

Peder Risom Kirkeby:
Født 1918 i Vesterbæk, død 2006 i Videbæk.
Køber 1-5-1948.
Gift i Brejning 1948 med Lilly Marie Hansen født 1917 i Jungshoved, enke, død 1998 i Videbæk.
                      Børn:
                      1: Margit Hansen: 1949.
                      2: Jens Risom: 1958.

Karin Elers Jensen & Jesper Jensen:
Køber 4-11-1993.

Janne Thomsen & Per Svendsen:
Køber 3-12-1996.
Sælger jorden fra i 1996 til Kurt Sylvestersen, Videbæk.

Per Svendsen:
Overtager hele ejendommen 30-8-1999.

Pia Merete Nielsen & Kurt Manfred Nielsen:
Køber 18-1-2007. Endeligt skøde 24-9-2015.

Ejendommen er sat til salg 2024.

Opsund ejerlav matrikel 1n, se under Opsund matrikel 2k. 

Opsund ejerlav matrikel 1o, se under Opsund matrikel 2i. 

Opsund ejerlav matrikel 1p, Ringkøbingvej 22:
Matrikelnumre 1950: O matr.1p,u,2z.
Niels Knudsen:
Han sælger Opsund matr.2o, Ringkøbingvej 24 i 1909 til Laurids Villumsen og tager Opsund matrikel 1p fra, hvor han bygger en ny ejendom.
Køber 20-12-1909 (46-593) Opsund matr.1u.
Køber 27-4-1912 (48-18) Opsund matr.2z.

Niels Jørgen Rindom:
Født 1893 i Videbæk, død 1970 i Videbæk, begravet i Væggerskilde.
Køber 13-10-1928.
Gift i Brejning 1904 med Julie Marie Nielsen født 1904 i Velling, død 1939 i Opsund.
                      Børn:
                      1: Mary Agathe: 1929, gift 1952.
                      2: Anna Grethe: 1930, gift 1954.
                      3: Gerda: 1931, gift 1954.
                      4: Poul Buchholtz: 1933-2016, automobilforhandler i Spjald.
                      5: Elly: 1934.
                      6: Ketty: 1937, gift 1959.
                      7: Dødfødt dreng: 1939, født på Tarm sygehus.

Ejvind Hilding:
Født 1929 i Vester Herborg, død 2002 i Opsund, begravet i Videbæk.
Køber 3-5-1960.
Gift 1. i Göteborg 1954 (ophævet) med Henderika Geske Oltmans.
Gift 2. med Fortunata.

Fortunata Hilding:
Arver 3-9-2003, forriges enke. Flytter til Videbæk.

Anders Folmer Tarpgaard:
Køber 19-8-2005, ejer Opsund matr.4c, hvorunder ejendommens jord lægges.

Marie Jensen Lund & Michael Jensen Lund:
Køber 13-10-2005. Ejendommen med lidt jord.

Opsund ejerlav matrikel 1r, Ringkøbingvej 42:
Missionshus for Evangelisk Luthersk Mission:
Andreas Madsen, Opsund matr.1g, overdrager grunden 8-5-1911 (47-302).
Herpå var bygget missionshus og stald, oprindelig friskole, bygget i 1889, og gdr. Anders Henrik-sen, Opsund matr.3a, har en panteobligation på 980 kr stående i den fra 11-6-1913 (48-438), som sønnen Henrik Henriksen overtager, og han overdrager hus og grund til en friskoleforening i Op-sund i 1950. Foreningens sidste formand var Andreas Brink Mouridsen, Gl. Landevej 15.
Omkring 1977 ophører aktiviteterne i huset, som sælges til privat beboelse.

Sigfred Emil Andersen:
Køber o.1977 og bygger huset om til beboelse ifølge tilladelse af 27-4-1977. Kom fra Brejninggaards Mark. Flytter til Hvide Sande som fisker.

Hans Gunnar Vestager:
Køber 12-2-1982.

Henning Nielsen:
Køber 1-7-1985. Kom fra Hover.

Peder Christoffersen:
Køber 16-11-1992.

Lars & Niels Fiil:
Køber 23-2-1995.

Brian Nørgaard Poulsen:
Køber 22-1-2002.

Opsund ejerlav matrikel 1s, se under Opsund matrikel 2q. 

Opsund ejerlav matrikel 1t+1x+2y, Ringkøbingvej 9:
Andreas Madsen:
Fraskiller 20-11-1907 Opsund matr.1t fra matr.1g og bygger på matr.1t. Se under matr.1g.
Køber 10-9-1908, læst 12-1-1910 Opsund matr.2y (46-593).
Køber 17-4-1912 Opsund matr.1x (48-18).

Jens Christensen (Skovhus):
Født i Kildsig 1872, husmand i Skovhuset ved Brejninggaard. Død i Ringkøbing 1958.
Køber 11-11-1925 (16-755). Kom fra Opsund matr.2l+m.
Gift 2. i Brejning 1906 med Inger Marie Christensen født 1868 i Erslev, Mors.

Ib Madsen:
Født i Vorgod 1905, se Randbæk matr.4g, død i Kinvadbro, Spjald 1960, fraskilt.
Køber 12-4-1935, kom fra Videbæk. Overtager et hus ved Kinvadbro 1945, V matr.25c.
Gift i Brejning 1934 med Jensine Søndergaard født i Opsund matr.3c 1914, død i Spjald 1991.
Hun gift 2. med Thorvald Vesterbæk Knudsen Randbæk matr.30z.
                      Børn:
                      1: Henny Sonja: 1935, gift 1954 med Aksel Andersen.
                      2: Solveig: 1937, gift 1960 med Niels Skovgaard Nielsen.
                      3: Ulla: 1940, gift 1960 med Klemmen Madsen, se V matr.25c.
                      4: Verner Søndergaard: 1947.

Johannes Sig Lauridsen:
Køber 29-4-1942, født på Ringkøbingvej 26, se der. Flytter dertil 1950.

Laurids Sig Lauridsen:
Køber 11-12-1950, forriges far, se under Ringkøbingvej 26.
Flytter til Finderup.

Jørgen Michael Lauridsen:
Født i Fredericia 1913, død i Videbæk 2001, bisat i Brejning.
Køber 1-2-1952, forriges søn. Bliver ansat hos Christian Knudsen, Egely, Knudsens Have, som han overtager 1960.

Martin Peder Lauridsen:
Født Opsund matr.2q 1908, død 1981, begravet i Videbæk. Hans mor er født i Sig, Brejning 1886.
Køber 20-8-1952, kom fra Videbæk.
Gift i Ringkøbing 1950 med Ruth Sig Lauridsen født i Opsund matr.2q.
                      Børn:
                      1: Peder Nørager: 1953.
                      2: Aksel: 1955.

Svend O. Klausen:
Køber 15-8-1961, forretningsbestyrer i Videbæk.

Jens Kvist Pedersen:
Køber før 1966.
Frasælger Opsund matr.1t+x.

Jørgen W. Jensen:
Køber 17-9-1984, Opsund matr.2y.

Ruth Heiselberg:
Køber 17-12-1986.
Særeje 15-12-1989 i ægteskab med Preben Børge Rasmussen.

René Pedersen:
Køber 4-8-2005, auktionsskøde.

Ørskov Agro ApS:
Køber 6-11-2020, nedriver huset 2022.

Opsund ejerlav matrikel 1y, Ringkøbingvej 27:
Matrikelnumre 1950: O matr.1y,2ad, Herborg matr.5m.
Kristen / Christen Nielsen:
Bygger på parcellen før 1912, hvor han sælger Opsund matr.1m. Flytter til Ølgod.

Jens Peter Bojsen:
Født 1849 i Opsund matr.1a, død 1925 i Opsund, begravet i Væggerskilde.
Køber 27-2-1915 (49-351).
Han udvandrede til Chicago i 1872, men vendte hjem igen i 1912 og boede de første år hos søsteren og svogeren Maren & Andreas Madsen i Opsund, hos hvem han også boede sine senere år. Han arbejdede
 som vejmand på hovedvejen Herning-Ringkøbing, som da var grusvej, og kaldtes for ”A-merikaneren”.

Hans Peder Andreas Sand:
Køber 8-12-1916 (50-132), kom fra Væggerskildevej 26.

Peder Huager Pedersen:
Født i Sdr. Lem 1854, død i Spjald 1934.
Køber 12-9-1919 (11-128) af Hans Sands arvinger, kom fra Nr. Omme.
Gift med Marie Mikkelsen Gelert født 1875 i Kolding, død i Nr. Omme 1934, begravet i Brejning.
                      Børn:
                      1: Niels Marius Pedersen: gdr. i Tvis i 1934.
                      2: Marie Petrine gift Pedersen: Brunsgård, Nr. Omme i 1934.
                      3: Henrikke Elisabeth gift Kristensen: Randbæk matr. 6k, Væggerskildevej 14.
Ægteparret flytter til Hovedgaden 79, Spjald, V matr.12as, hvor han døde.

Hans Pedersen (Refstrup):
Født 1859 i Dejbjerg, død 1928 i Opsund, begravet i Sdr. Lem. Møller i No mølle. Hmd. i Nørhede.
Køber 13-3-1924 (15-466).
Gift 2. med Margrethe Olesen født i Stauning 1872, død i Stauning 1951, begravet i Sdr. Lem.
Gift 1. med Maren Margrethe Lauridsen død i Nørhede, Sdr. Lem sogn 1915.
                      Børn: (ifølge skiftet efter ham):
                      1: Peder: 1886-1954, gdr. i Opsund matr.2c, Ringkøbingvej 35.
                      2: Laurids Peder: 1888-1945, husmand i Lambæk, Sdr. Lem.
                      3: Niels Kristian: 1890-1981, gdr. i Opsund matr.4f, Ringkøbingvej 50.
                      4: Jensenius: 1892-1970, husmand i Vesterbæk matr.V6b, Ølstrupvej 15.
                      5: Alfred Marinus: 1894-1983, ejer af Nørhede Savværk, Sdr. Lem.
                      6: Karen Johanne: husbestyrerinde i Herborg, 1928.
                      7: Julius Refstrup: 1899-2003, gårdejer i Finderup.
                      8: Anton Nybo: tjenestekarl i Herborg, 1928.

Margrethe Pedersen:
Arver 11-9-1929, forriges enke.

Magnus Evald Mouridsen:
Født 1908 i Videbæk, død 1995 i Spjald, se under Opsund matr.1m.
Køber 1-11-1931. Flytter til Rudmose i 1939.
Gift 1. med Magda Jensen født 1909 i Hanning, død 1939 i Opsund, begravet i Brejning.
                      Barn:
                      1: Anna Karla: 1932, gift 1954 med gdr. Eigil Husted, Vester Finderup.

Mourids Mouridsen:
Køber 11-5-1939, kom fra Opsund matr.1m. Forriges far.

Martinus Mouridsen:
Født 1905 i Opsund, død 1991 i Videbæk, begravet i Væggerskilde. Gårdejer, Murer.
Køber 1-9-1945. Kom fra Brejninggaards Mark.
Køber 13-10-1947 en ubebygget parcel (mageskifte) af gdr. Jens Carl Marinus Jensen, Nr. Vium, fra Opsund matrikel 1am matrikel 1af.
Gift i Brejning 1931 med Nelly Kathrine Jensen født 1911 i Opsund matr.4a, død 1988.
                      Børn:
                      1: Karlo: 1932-1956, bosat i Odby, død i Opsund, begravet i Væggerskilde.
                      2: Emmy: 1934, gift 1959.
                      3: Dødfødt dreng: 1936.
                      4: Inga: 1937.
                      5: Osvald:1940.
                      6: Aage: 1943, på Brejninggaards Mark.
                      7: Henry: 1946.
                      8: Eli: 1948-1949.
                      9: Eli Ahle: 1949.
                      10: Elna: 1951.
                      11: Mathilde Vestergaard: 1953.
                      12: Anna: 1956.

Frede Højland:
Køber 15-2-1951. Født 1920 på Ringkøbingvej 21.

Holger Mouridsen:
Født 1925 i Opsund matr.1m, død i Videbæk 1990. Murer.
Køber 1-9-1952.
Gift i Hans Tausens kirke, København 1950 med Anna Elisabeth Lihn Frederiksen født 1928-2004, begravet i Videbæk.
                      Børn:
                      1: Lilian Marie: 1951, gift med Martin Sønderby; Videbæk.
                      2: Johannes Peder: 1953.
                      3: Bent Lihn: 1954-2003, Herning.
                      4: Laila Lihn: 1958, gift Svend Kviesgaard.
                      5: Carsten Lihn: 1964.
                      6: Kent Lihn: 1968.                     

Harry Sten Rasmussen:
Født i No 1959.
Køber 7-7-1986.

Opsund Brugsforening:
Opsund ejerlav matrikel 1z, Ringkøbingvej 40:
Foreningen Opsund Brugsforening:
Køber 8-12-1915 (29-412) grunden af Niels Marinus Nielsen, Opsund matr.1g og bygger forretning
med beboelse og lager.

Aage Henriksen:
Han var første uddeler, men kun ansat knapt et år i 1915.
Brugsforeningen får næringsbrev til detailhandel 26-7-1914.

Tobias Olesen Højgaard:
Født 1890 i Tollund, Funder, død 1988 i Videbæk, begravet i Væggerskilde.
Ansat som bestyrer i 1916, havde søsteren Johanne (1887-1981) som husbestyrerinde. Hun blev gift i Funder i 1923 med Anders Møller Kamp fra Opsund matr.1d+2d, købmand i Skjern og Videbæk.
Gift i Brejning 1923 med Laurikke Ane Marie (Musse) Jakobsen født i Hanning 1903, død 1968.
                      Børn:
                      1: Knud: 1924-1988, efterfølger som uddeler.
                      2: Gerda: 1925, gift i Videbæk 1948.
                      3: Ejner: 1927.
                      4: Lisbeth: 1930.
                      5: Bent: 1937.
                      6: Svend: 1938.
Tobias Højgaard handlede en del med ejendomme og grunde i Opsund. Boede Ringkøbingvej 15.

Knud Højgaard:
Født i Opsund 1924, død i Opsund 1988, begravet i Væggerskilde.
Uddeler i Opsund Brugsforening fra o.1952 til 1975.
Gift i Videbæk 1952 med Else Brunskov født 1929 i Brede, Tønder, død 2008 i Spjald. Gift 2. med
forhenværende gdr. i Hover Herman Justesen 1921-2016, Spjald. Begravet i Væggerskilde.
                      Børn:
                      1: Willy: 1954.
                      2: Birgit: 1957, lærer ved Spjald skole, se Ravnsbjergvej 10.
                      3: Inger: 1958.
                      4: Kaj Aage: 1967.
Familien flytter til Ringkøbing 1975.

Poul Poulsen:
Køber 1-8-1975. Tømrer i Videbæk, køber af Brugsforeningen i likvidation. 

Knud Højgaard:
Køber 1-5-1977, kom fra Ringkøbing.

Lisbeth Lund:
Køber 1-6-1985. Kom fra Esbjerg.

Jimmy Bo Nielsen:
Køber 30-10-1987 på auktion.

Ole Jørgensen:
Køber 20-10-1997.

Svenn Olesen:
Køber 10-12-2004.

Kennet Dastrup Olesen:
Køber 25-1-2007 på auktion.

Andelskassen Midtvest:
Køber 7-5-2010 på auktion.

Brian Nørgaard Poulsen:
Køber 14-9-2010.

Opsund ejerlav matrikel 1aa, se under Opsund matrikel 2a.

Højbo:
Opsund ejerlav matrikel 1ab+SV matr.3k, Fuglehøjvej 5:
Matrikelnumre 1950: O matr.1ab, SV matr.3k,13n,36h.
Gunnar Kiilerich:
Køber 15-9-1932 af gdr. Peder Pedersen, Opsund matr.2b. Bygger ejendommen.
Født 1907 i Ejsing, død 1988 i Rindum (broder til folkedanser Ragna Tang).
Gift i Rindum 1932 med Karoline Kirstine Elkjær født i Rindum 1912, død i Rindum 2000.
                      Børn:
                      1: Grethe: 1935.
                      2: Søren Ejvind: 1937.
                      3: Poul Ejvind: 1939.
                      4: Elly: 1941.
                      5: Ole: 1947.
                      6: Henning Elkjær: 1950-2004, begravet i Rindum.

Harald Hartvig Svendsen:
Født i Rindum mølle 1925, død i Spjald 1987.
Køber 21-12-1956. Var først gdr. i Vester Rindum. Findes under SV matr.3k.
Gift i Lyngvig 1953 med Mette Marie (Ria) Ørgaard Nielsen født i Hvide Sande 1933, død i Spjald 1997.
                      Børn:
                      1: Ingeborg: 1955 i Vester Rindum, gift i Brejning 1979 med varmemester Karsten
                                            Jensen ved Spjald Fjernvarmeværk, fra Kildsiggård.
                      2: Niels Ingo: 1959-2001, død i Spjald.

Knud Alstrup Jensen:
Køber 27-8-1976.
Flytter til Bækkelund, Haunstrup matr.1e i 1977.

John Højland:
Køber 22-12-1977.

Erik Pedersen:
Født i Rask Mølle 1955.
Køber 2-8-1979, kom fra Sjørup.

Ronni Skram Jensen:
Køber 29-10-1990.

Jette Frederiksen & Birger Dalgaard:
Køber 22-10-1997.

Johannes W. Jakobsen:
Køber 18-8-2000, gårdejer i Hestkær.

Mikael Sylvestersen:
Køber 2-7-2002 & 16-1-2003, gårdejer på Fuglehøjvej 2.

Karsten Sylvestersen:
Køber 19-5-2003, forriges broder.

Sofie Viktoria Rehnström & Casper Dahl Christensen:
Køber 16-5-2018.

Opsund ejerlav matrikel 1 ac, se under Opsund matrikel 2b.
Opsund ejerlav matrikel 1ae, Ringkøbingvej 44:
Mourids Mouridsen:
Køber 13-10-1947 af gdr. Jens Carl Marinus Jensen, gdr. i Nr. Vium, en parcel af Opsund matrikel 1am og bygger aftægtshus. Se under Ringkøbingvej 25.

Maren Mouridsen:
Arver 15-6-1965, forriges enke.

Henry Mouridsen:
Køber 30-10-1985 efter skifteattest, forriges søn (1917-1992).

Hans søskende og søskendebørn, 36 i alt:
Arver 17-5-1993.

Folmer Tarpgaard, gdr. Opsund:
Køber 14-2-1994.

Berit Rye Windfeld & Jan Palle Kjeller:
Køber 4-7-2007.

Opsund ejerlav matrikel 1af, se under Opsund matrikel 1y. 

Opsund ejerlav matrikel 1ag, Ringkøbingvej 38:
Ingvard Klemensen:
Køber 21-11-1946 en ubebygget grund af gdr. Ejnar Dubgaard, Opsund matr.1g, og bygger hus.
Kom fra Ringkøbingvej 17, se der.

Dorthea Kristensen Klemensen:
Arver 31-12-1954 ved mandens død.
Flytter til Skjern.

Henrik Ibsen:
Køber 1-8-1967, arbejdsmand fra Strellev, Ølgod.

Jens Jørgen Olesen:
Køber 13-8-1968, tømrersvend.
Født 1944, død 1998, begravet i Videbæk.

Ingrid Olesen:
Arver 21-8-1998, forriges enke.
Driver Opsund Taxa.

Henrik Olesen:
Køber 16-6-2015, forriges søn.

Opsund ejerlav matrikel 1ah, Ringkøbingvej 15:
Matrikelnumre 1950: O matr.1ah,am.
Harald Lund:
Køber 12-3-1948 en ubebygget grund af gdr. Ejnar Dubgaard, Brejning, bygger hus (tegninger).
Flytter til Kærhusvej 2 (4a), se der.

Tobias Højgaard:
Køber 1954.
Sælger 23-4-1955 Opsund matr.1ap til Opsund matr.1am.

Marie Nørtoft & Peder Nørgaard Christensen:
Køber 1-10-1981, hun født i Barde, han fra Brejning Smedje.
Familien flytter til Muldbjerg.

Ejendomsselskabet af 15-10-1983 Aps, Sunds, Simmelkær:
Køber 1-6-1985.

ALX 4215 Aps:
Køber 23-7-1985.

Niels Yde Nielsen:
Køber 1-5-1986. Flytter til Randers.

A.D. Specialbeton Aps, Herning:
Køber 18-2-1987 på auktion.

Mogens Jørgensen:
Køber 1-9-1987, kom fra København, huset går på tvangsauktion 1-8-1988.

Hans Christian Thomsen:
Køber 25-10-1995.

Mette Elmholt Knudsen & Danny Knudsen:
Køber 22-5-2007.

Dennis Holm Hansen:
Køber 17-8-2015.

Vejdirektoratet:
Køber oktober 2023 til nedrivning som følge af vejudvidelse.

Opsund ejerlav matrikel 1ai, Ringkøbingvej 32:
Tobias Højgaard:
Køber 11-5-1948 fra Opsund matr.1g.

Martinus Mouridsen:
Køber 15-2-1951 af brugsuddeler Tobias Højgaard, Opsund, og bygger hus på grunden.
Køber 29-10-1963 Opsund matr.1aq af gdr. Niels Edvard Agerbo, Opsund.

Henry Mouridsen:
Køber 29-6-1977, forriges brorsøn, malersvend.
Gift med Rita Mouridsen.

Opsund ejerlav matrikel 1ak, Ringkøbingvej 34:
Tobias Højgaard:
Køber o.1950, uddeler i Opsund Brugsforening.

Andreas Mouridsen:
Køber 8-3-1954 en ubebygget parcel.
Sælger 30-11-1957 Opsund matr.1ao fra, se Ringkøbingvej 36.

Knud Højgaard, brugsuddeler, Opsund & Niels Vestergaard, gdr. Opsund:
Køber 1-7-1958 en ubebygget parcel.

Anders Vulf Meinert Rindum:
Køber 6-11-1958 og bygger hus på grunden. Kom fra Randerisgård.

Kirsten Ellen Poulsen:
Arver 26-7-1976, forriges datter.

Vagner Nygaard Poulsen:
Køber 1-11-1976. Postbud i Videbæk.

Bodil Hedegaard Nielsen & Ivan Kjeldsen:
Køber 1-8-1977, kom fra Fousing. 

Bruno Kassentoft Nielsen & Ester Olesen:
Køber 1-5-1980, kom fra Videbæk.
Flytter til Ringkøbingvej 56.

Jan Christoffersen:
Køber 1-6-1985, kom fra Videbæk.

Ole Nielsen:
Køber 12-6-1987, kom fra Skovlund, Ansager.

Raymond S. O. Gydesen:
Køber 6-2-1989.

Erik Dalgaard Sørensen:
Køber 24-3-1999.

Steen Kirkegaard Kokholm:
Køber 13-10-2003.

Opsund ejerlav matrikel 1al, Ringkøbingvej 11:
Sigurd Halvor Smith:
Født i Vesterø. Læsø 1910. Arbejdsmand i Opsund ved vielsen.
Køber 16-9-1954 en ubebygget parcel af gdr. Niels Edvard Agerbo, Opsund, bygger hus.
Gift i Vedersø 1943 med Ruth Jansen født i Kirkeby, Vedersø 1914.
                      Børn:
                      1: Jytte Bouet: 1946.
                      2: Preben Bouet: 1949.

Jens Pedersen:
Køber før 1960, forhenværende gårdejer, født 1904, død 1981 begravet i Videbæk, ugift.

Laurids Kristensen:
Køber 1-9-1981 af forriges arvinger. Specialarbejder, Spjald.

A.D. Specialbeton Aps, Herning:
Køber 10-8-1987.

Jette Bentsen & Svend Åge Jensen:
Køber 3-8-1987, huset går på tvangsauktion 30-7-1990.

Henrik Harpøth:
Køber 30-7-1990 på auktion.

Karl Hansen:
Køber 2-5-1997.

Kim Hartvig Mogensen:
Køber 18-10-2006.

Opsund ejerlav matrikel 1am+1ap, Ringkøbingvej 13:
Jens Carl Marinus Jensen, gdr. i Nr. Vium:
Køber 30-11-1942 Opsund matr.1am af brugsuddeler Tobias Højgaard, Opsund.

Magnus Abildtrup, købmand, Videbæk & Niels Vestergaard, gdr., Opsund:
Køber 20-8-1955.
Køber 23-4-1955 Opsund matr.1ap af rentier Tobias Højgaard, Opsund matr.1ah.
Opretter Vestjysk Kartoffelkogecentral med vandbassin på matr.1ap.

Aksel Bækby Bertelsen:
Født i Husby 1923, død i Opsund 1985. Begravet i Videbæk. Ansat på Kartoffelkogeriet o.1956.
Køber 2-4-1965 Opsund matr.1am+1ap af Magnus Abildtrup. Kom fra Opsund matr.3f.
Opretter o.1966 tinglæst 29-4-1967 Opsund Korntørreri på en del af ejendommen, Opsund matrikel 1as, hvor Kartoffelkogeriet lå, i fællesskab med brugsuddeler Knud Højgaard og gdr. Niels Vestergaard, Opsund. Nedlægges 30-9-1980, hvor han igen er eneejer.
Gift i Møborg 1947 med Ane Bech Brunshøj født i Vesterbæk, Brejning 1925.
                      Barn:
                      1: Vera Bækby: 1952 på Kærhusvej 4a (2), Brejning.

Ove Møller Thomsen:
Køber 9-10-1986 af boet efter Aksel Bækby Bertelsen død 1985.

Olav Sindkjær Thomsen:
Køber 27-10-1994, matrikelnummeret er nu sammenlagt til 1am. 

Kenneth Thomsen:
Køber 20-9-2012.

Opsund ejerlav matrikel 1an, Ringkøbingvej 28:
Niels Arne Skovby Dinesen:
Køber 22-11-1955 en ubebygget grund fra Opsund matr.1g, mekaniker i Opsund. Bygger hus herpå.

Sigurd Kjeldgård Lindenberg:
Født på Videbæk Mark 1916, død i Opsund 2004, begravet i Videbæk.
Køber 17-11-1959.
Gift med Helga Lindenberg født 1909, død 1992 i Opsund.

BPA Invest Aps:
Køber 20-9-2004.

Kim Verner Rasmussen:
Køber 19-9-2005.
Huset blev solgt 28-5-2009 på tvangsauktion, køber ikke oplyst, og nedrevet o.2014.

Ruby Boo Møller:
Køber 25-5-2018, ubebygget grund. Bor i Ringkøbingvej 30.

Opsund ejerlav matrikel 1ao, Ringkøbingvej 36:
Georg Mouridsen:
Køber 30-11-1957 fra Opsund matr.1ak, forriges broder, bygger hus på grunden.
Køber 13-5-1964 Opsund matr.1ar fra gdr. Niels Edvard Agerbo, Opsund.

Tove Mouridsen:
Arver 15-10-2012. Forriges enke.

Niels Jørn Højland:
Køber 3-2-2015. Entreprenør i Videbæk.                     

Øster Opsund:
Opsund ejerlav matrikel 2, senere matrikel 2a, Ringkøbingvej 33:
Mourids / Moust Christensen:
Nævnes i jordebogen 1708. Er tilsyneladende død dette år.
1708: Hk: 2-7-3-2, landgilde: 1 harboe pund smør, ½ skovvogn, ½ brændsvin, ½ fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 4 skp. havregæsteri, 1½ mk. 3 skl. gæsteripenge.

Christen Christensen:
Nævnes i jordebogen 1718 og 1726 med HK 2-7-3-2½. Nævnes i tingbogen i 1731.

Anders Nielsen:
Nævnes på gården i 1735 og 1747.
                      Børn:
                      1: Maren: o.1723-1795, gift 1755 med Jens Nielsen, Vesterbæk.
                      2: Jørgen: fadder i Brejning 1748, død i Nr. Omme 1765.
                      3: Mette: konfirmeret 1747.

Søren Poulsen:
Nævnes i jordebogen 1755. Kom fra Gåsdal, se videre dér. Død efter 1763.

Poul Sørensen:
Formandens søn, født i Randbæk o.1730, død på gården 1783.
I 1767 giver han 4 mark i årlig landgilde og gør hoveri af ¼ gård.
Gift i Rind 1757 med Maren Nielsdatter Coustrup født o.1738, død 1815 i Opsund.
                      Børn:
                      1: Dødfødt søn: 1757.
                      2: Anne Cecilie: 1759-1823, gift med Mikkel Nielsen, Vester Opsund.
                      3: Anne Kirstine: 1762-1840, gift med eftermanden.
                      4: Dødfødt datter: 1765.
                      5: Sidsel: o.1769-1827, gift med Hans Chr. Christensen, Kildsiggård.

Poul Villadsen:
Født 1756 i Nr. Søndergård, død 1843 i Mose.
Overtager fæster af gården i 1783 ved giftermålet med datteren på gården.
Køber 9-12-1815 (2-443), købekontrakt, & 3-7-1816 (3-9) skøde, gården til selveje.
Køber 7-8-1820 (1a-139) gårdens konge- og kirketiende.
Poul ”Opsund” forpagtede spillemandsmusikken i Brejning sogn af stadsmusikant Christopher Nislef i Ringkøbing og betalte 1 rdl 2 mark hvert år til Påske og Mikkelsdag herfor (Ringkøbing byfogeds skifteprotokol, dok.nr.18 i skiftet efter stadsmusikanten 23-10-1799). Desuden var han ulønnet klitfoged ved Opsund sande, også kaldet Herreborg banke, som fandtes vest for Opsund gårde, nord for bækken. Den var i 1796 blevet tilplantet med hjelme, og i 1797 skulle nord- og østsiden ned mod engen tilsås med 3 tdr. hjelmevipper, hvorefter man mente, at sanden kunne klare sig selv. (Sandflugtssager for Ringkøbing amt 1794-1802, 13-9-1797 (Rigsarkivet, Rentekammeret 2484.52).
Gift i Brejning 1783 med Anne Kirstine Poulsdatter født 1762 på gården, død 1840 i Mose.
I 1791 havde han 16 tdr. rugland delt i 12 tægter, hvor han høstede i et middelår 7 tdr. rug, 9 tdr. byg og 10 tdr. havre, samt bjergede 8 læs hø. Besætningen bestod af 2 trækheste, 2 tyre, 4 køer og 2 ungnød, 13 får med 6 lam.
                      Børn:
                      1: Poul: 1784-1872, død i Grønnehuse, se Sundgaard-slægten. Se SV matr.3d.
                      2: Marianne: 1786-1867, gift i Dejbjerg 1817, død i Sdr. Lem.
                      3: Villads: 1788-ant.før 1801.
                      4: Maren: 1790-1794.
                      5: Anna: 1792-1793.
                      6: Anna: 1794-1849, gift 1823 med Christen Christensen, Bjerregård, Sdr. Lem.
                      7: Maren: 1795-1831, død i Mose.
                      8: Mads: 1798-1873, død i Kampstedet, Brejning kirkeby, se slægten Kamp.
                      9: Niels: 1799-1870, død i Lønborg.
                      10: Jens: 1802-1883, gdr. i Dragsdal, Nr. Omme. Død i No. I Timring 1843.
                      11: Mette Kirstine: 1805-1830.
Poul Villadsen køber gården Mose i Brejning kirkeby 8-9-1823, efter at gården i Opsund var blevet solgt på tvangsauktion.

Ane Nielsdatter:
Hun boede i Sønderby, Nysogn, og havde Anders Bæk, gdr. i Sønderby, født i Bækgård, som for-mynder. Hun havde lånt Poul Willadsen 557 rdl, da han købte gården, og da han ikke betalte dem tilbage, sendte hun gården på tvangsauktion og overtog den 10-2-1823 (2a-109).

Lauge Jensen:
Køber 10-2-1823 (2a-110), kom fra Sønderby, Holmsland, flytter til Væggerskilde 1833.

Niels Christensen & Christian Christensen:
De var brødre og stammede fra gården Lille Kildsig, som Niels Christensen ejede fra 1815.
Køber 7-7-1833 (7-31) gården i fællesskab og beboer hver en halvdel, se folketælling 1834.
Ifølge børnefødslerne bor Niels Christensen allerede på gården i 1830, Christian Christensen fra 1833 ifølge Idum kirkebogs afgangsliste.
Køber 27-10-1835 (7-431) gårdens konge- og kirketiende.
Niels Christensen tilbagekøber broderens andel i tienden 17-10-1845 (11-37).

Christen Pedersen Idom:
Køber 23-9-1836 (7-523 & 593) Christian Christensens halvpart og bortfæster en del af den til ham, se under Opsund matr.2c. Skødet er ikke tinglæst, kun fæstebrevet m.v. Christian Christensen køber sin part tilbage igen før 1843, men denne handel er heller ikke tinglæst. 

Gården bliver udstykket i fire ejendomme, matrikel 2a, 2b, 2c og 2d ved kongelig resolution af
10-9-1843 til Christen Nielsen Sig, Niels Christensen, Niels Hansen og Niels Nielsen Firk.

Opsund ejerlav matrikel 2a,1aa Ringkøbingvej 33:
Niels Christensen:
Udskiller 10-9-1843 en del af Opsund matr.2, som han i forvejen havde solgt.

Niels Christian Nielsen:
Køber 8-10-1837, læst 19-1-1843 (9-478), han er af Opsund.
Sælger 11-10-1838, læst 6-7-1848 (12-122) Opsund matr.2d.
Flytter til Vorgod i 1841, retur til Krathus i Randbæk 1842 og herfra til Assing i 1846, se videre under Krathus.

Christen Nielsen Sig:
Køber 4-7-1841, læst 19-1-1843 (9-479). Han kom fra Vorgod. Flytter til Randbæk matr.26.

Christian Jensen Toft:
Køber 12-11-1842 (9-479), kom fra Dalager, Borris.

Jesper Christensen:
Født o.1799 i Nykirke, Vejle amt, død i Opsund 1861.
Køber 15-1-1843, læst 27-5-1847 (11-371). Kom fra Faster.
Køber 2-7-1859 (20-46) SV matr.7b af Christen Andersen Randeris. Se RT matr.1.
Sælger 12-2-1860 (18-342) Opsund matr.2i til Niels Thomsen, Ringkøbingvej 7.
Gift med Kirsten Jensdatter født o.1803 i Nr. Vium, død 1875 på gården.
                      Børn: (ifølge folketælling 1845 og kirkebogen, de 9 er født i Faster, nr.10 i Opsund):
                      1: Abelone: 1827-1899. Gift i Vorgod 1861 med brevsamler Lars Christensen,
                                           Ringkøbingvej 47.
                      2: Jens: o.1829.
                      3: Christen: o.1831. Eftermand på gården.
                      4: Laurids: o.1832.
                      5: Ane: o.1833.
                      6: Peder: o.1834.
                      7: Hans Peter: o.1836.
                      8: Maren: o.1839.
                      9: Christine: o.1840.
                      10: Niels Christian: 1843.
                      11: Dødfødt søn: 1845.

Christen Christensen:
Født o.1831 i Faster, død efter 1910.
Køber 9-9-1860, læst 24-7-1862 (19-462). Forriges søn.
Køber 15-1-1863 (20-47) Opsund matr.4d fra Opsund matr.4a.
Sælger 15-1-1863 (20-47) parcel fra gården til Lars Christensen SV matr.7.
Bortfæster 2-1-1864 (20-254) et stykke jord til Ivar Jepsen, Opsund, udslettes 17-11-1870.
Sælger 29-5-1866 (21-107) Opsund matr.2k til Ole Chr. Jensen.
Sælger 17-2-1870 (22-740) Opsund matr.2e+2m til Ivar Jepsen.
Gift med Ane Else Andersen født 1836 i Skjern, død 1910 i Opsund.
                      Børn:
                      1: Dødfødt datter: 1861.
                      2: Karen Kirstine: 1868, gift med eftermanden.
De bor på aftægt i Opsund matr.4d i 1906.

Georg Christian Jeppesen:
Født i Vester Nebel, Vejle 1863, død i København 1955.
Køber 4-6-1890 (32-495).
Ejendommen er ubeboet i 1901, hvor stuehuset nybygges, og hvor familien bor i Brejning Mejeriby, hvor han købte en grund i 1899, matr.Brgdr.1bi og byggede hus, nu Hovedgaden 80, og drev vognmandsfor-retning til 1901, hvor familien igen flyttede tilbage til Opsund. Familien er i Vorgod 1896.
Gift i Brejning 1889 med Karen Kirstine Christensen født 1868 på gården. Død i København 1930.
                      Børn:
                      1: Kristen Peder: 1891
                      2: Mette Marie: 1895-1896. Dør i Vorgod, begravet i Brejning.
                      3: Marius: 1897.
                      3: Anna Elisabeth: 1900 i Mejeribyen.
                      4: Carl Georg: 1904 i Opsund.

Thorvald Maagaard Olesen:
Køber 16-7-1913 (48-468). Flytter til Kærhusvej 11. Se videre dér.

Ernst Jensen Færge:
Født i Opsund matr.1a 1886, død i Videbæk 1970.
Køber 23-12-1914 (49-303).
Køber 23-3-1921 (12-418) Opsund matr.1aa fra Mourids Mouridsen.
Gift i Brejning 1915 med Ane Kathrine Hansen født i Sandby, Maribo 1886, død i Videbæk 1967.
                      Barn:
                      1: Laurids: 1915-1979, begravet i Videbæk.
Flytter til Videbæk og etablerer sig som murermester.

Marius Petri Andersen:
Født i No 1900, død i Hee 1967.
Køber 5-4-1929. Kom fra Hee.
Gift med Anna Kamp født i No 1907, død i Hee 1995.

Willy Kristian Nielsen:
Født i Magersped, Opsund matr.5c, 1921, død i Opsund 1992.
Køber 22-3-1946.
Gift i Brejning 1943 med Else Færge født i Opsund matr.1a 1922, død i Spjald 2019.
                      Børn:
                      1: Ingrid: 1942, gift med Peter Søndergaard Nielsen, Spjald.
                      2: Anne Marie: 1943-2017, gift med Christian Buur, Videbæk.
                      3: Erna 1945, gift med Jens Erik Svalgaard, Spjald.
                      4: Karen Margrethe: 1950, gift med Otto Spaabæk, Spjald.
                      5: Hanne Birgit: 1952, gift med Aksel (Larsen) Nielsen Spjald.

Else Færge:
Arver 1992, forriges hustru.

Børge René Kassentoft Nielsen:
Køber 13-9-2017. 

Opsund ejerlav matrikel 2b, 1ac, Fuglehøjvej 1:
Niels Christensen:
Født i Lille Kildsig 1792, ejer denne fra 1815. Død hos datteren i Lundager, Aulum 1868.
Udskiller 10-9-1843 en part af Opsund matr.2, men ifølge folketælling 1840 boede han og familien da allerede på ejendommen. Separeres fra sin kone 8-3-1843, læst 16-7-1846 (11-191). Her findes en udførlig separationsbevilling, hvor der står, at han overlader konen ejendommen i Opsund, mens han selv for tiden bor i Kildsigmose, SV matr.3. Se der.
Gift i Brejning 1828 med Kirsten Jensdatter født 1804 i Stensgård, Nysogn. Død i Aulum 1876.
                      Børn: (begge er født i Opsund):
                      1: Christen: 1830-1918. Ifølge separationsdokumentet skal faderen forsørge ham.
                                            Gift i Felsted 1858, død i Gjellerup.
                      2: Ane Johanne: 1832-1913, forsørges af sin mor, flytter som tjenestepige til Stadil i
                                                  Gift 1855 i Aulum, død i Aulum. Jernkors bevaret på graven.
                      3: Else: 1835-1838.
                      4: Ane: 1838-1839.

Kirsten Jensdatter:
Overtager 8-3-1843 ejendommen i skilsmisseboet. Bor med datteren ved Koldinghus i 1845.
Flytter som tjenestepige til Holmsland 1846. I 1855 bor hun i aftægtshuset ved Magersped matr.5a og lever af at strikke. Hun bor sammen med søsteren Ane Jensdatter, som er enke fra Magersped, og nogle af hendes børn. Død hos datteren i Lundager, Aulum 1876.

Niels Iver Nielsen:
Født i Skjern 1812, død i Opsund 1845.
Køber 22-6-1843 (11-191).
Gift med Mette Marie Pedersdatter født o.1820 i Hoven. Ikke død i Brejning sogn.
                      Børn:
                      1: Peder Christian: 1843-1933. Gift 1. i Nr. Vium 1877, død i Troldhede.
                      2: Christen / Kristen: 1845-1929. Husmand i Opsund matr.1m. Død i Ølgod.

Mette Marie Pedersdatter:
Arver 17-10-1845 (11-192), forriges enke.

Hans Hansen:
Født o.1808 i Jerne. Kom fra Velling, gift 1846 med enken Mette Marie Pedersdatter.
Overtager 8-7-1846 (11-210) ved giftermålet.
                      Børn:
                      1: Nielsine Marie: 1849.
                      2: Niels Iver: 1852-1917, se Opsund matr.4a, Vestergård.

Mette Marie Pedersdatter:
Overtager 24-6-1852, læst 18-6-1857 (16-508), forriges fraskilte hustru.
Sælger 2-2-1860, læst 11-4-1861 (18-695) Opsund matr.2d til Anders Jensen Kamp, Opsund 1d.
Lever sammen med sin tjenestekarl Mads Jepsen født i Vorgod 1808, død i Opsund 1880, blind.
                      Børn:
                      1: Mads Christian Madsen: 1855-1936, død ugift i Skjern.
                      2: Ane Madsen: 1858-1929, død i Stadil.

Christen / Kristen Nielsen:
Køber 28-2-1878 (24-479). Forriges søn. Flytter til Slesvig, derefter til Opsund matr.1m.

Niels Christian Kirkegaard:
Køber 4-1-1881 (26-170). Det siges ikke i skødet, hvorfra han kommer.

Anders Kirkegaard Andersen:
Køber 7-4-1882 (28-15), mageskifte med ejendom i Herborg. Holdt friskole her fra o.1885.

Laurids Christen Lauridsen:
Født i Kongensholm, Dejbjerg 1849, død i Skjern 1924.
Køber 13-6-1888 (31-317), kom fra Vester Herborg.
Gift 1. i Hanning 1871 med Ane Kirstine Jakobsen født i Hanning 1846, død i Hanning 1874.
Gift 2. i Hanning 1875 med Jensine Mette Kirstine Lauridsen født i Skårup, Hanning 1850, død i Skjern 1931.
                      Børn: (ifølge folketælling 1890):
                      1: Ane Kirstine: o.1880 i Ådum.
                      2: Jens Laurids Kristian: o.1886 i Vorgod.
                      3: Laurids Larsen: o.1888 i do.

Martin Nielsen Pedersen:
Født på Holmsland 1864, død i Opsund 1950.
Køber 7-11-1894 (35-376). Kom fra Nysogn, skødet findes på arkivet.
Køber SV matr.34c 18-6-1930 efter auktion. Køber 30-5-1931 SV matr.6n fra Jens Lykke Jensen (af SV matr.6d).
Sælger 25-1-1933 Opsund matr.2ø m.m. til Peder Pedersen, Opsund matr.2c.
Sælger 22-3-1933 SV matr.7i til Peder Bundgaard Sørensen.
Køber 1-8-1933 SV matr.4q,5æ,17k fra Anders Søndergaard.
Køber 1-8-1933 Opsund matr.1ac fra Peder Pedersen.
Sælger 1-9-1933 Opsund matr.2aa+SV8d til sønnen Niels Kristian, som sælger den ubebyggede landbrugsparcel videre 18-11-1943 til Thomas Peder Kristensen, Nr. Omme, se Fuglehøjvej 3.
Gift i Dejbjerg 1894 med Hansine Poulsen født i Dejbjerg 1867, død i Opsund 1928.
                      Børn:
                      1: Johanne Marie: 1895. Husbestyrerinde hjemme i 1930. Bosat ved Græsted, ugift.
                      2: Poul: 1897-1986, gift i Borris 1923, død i Borris.
                      3: Niels Christian: 1900-1981. Hjemme i 1930. Bosat i Videbæk. Ugift.
                      4: Ole: 1902-1979. Bosat i Græsted.
                      5: Viggo Bruhn: 1903, gift 1933. Ejer SV matr.1h,i,k, se dér, Fuglehøjvej 2.
                      6: Jane Bruhn: 1906-1983, gift 1946 i Videbæk, død i Videbæk.
                      7: Aage: 1910-1995. Eftermand.
Han og hans hustru er nævnt på mindestenen over Brejning sogn i Kongenshus Mindepark for hede-opdyrkning. I Hedens Opdyrkning i Danmark. 1953, s.283 står der følgende: ” Martin Nielsen Pedersen blev sidst i 1890erne gift med Hansine Poulsen og købte ejendom i Opsund. Det var et meget forsømt sted: 70 tdr. land, størsteparten hede, en dårlig hest og tre endnu dårligere køer - de to døde, inden året var omme. På dette stykke af fødelandets jord kom Martin Nielsen og hans hustru til at øve deres livsværk. Der blev pløjet og merglet, sået og høstet, og det gik fremad, mens tiden toges i agt. Et år, manden kørte mælk, og turen var lang, måtte han særlig tidligt op, idet han havde sat sig for at tærske 1½ trave korn, før han drog ud hver mørk morgen - hestene skulle jo fodres.
I 1908 var der samlet kræfter, så en ny kostald kunne blive opført, sytten år senere byggedes ny stor lade. Nu lå heden opdyrket, forvandlet til god agermark, og på nogle bakkedrag stod plantager. 1931 udstykkedes 30 tdr. land, hvorpå der blev opført bygninger, en søn fik denne ejendom. Men allerede omkring 1930 havde Martin Nielsen begyndt at opkøbe hedearealet til kultivering og bebyggelse, og 1933 kunne han overlade en anden søn et passende stort landbrug. Skønt op mod støvets år var Martin Nielsen endnu ikke træt, han opdyrkede yderligere ca. 45 tdr. land, som senere blev solgt, dels til et statshusmandsbrug, dels til en mindre ejendom.
I 1939 afhændede han gården til sin yngste søn, da var den oprindelig så ubetydelige ejendom blevet til en god og veldrevet gård på ca. 44 tdr. land og med en besætning, der talte 14 gode køer, et lignende hold opdræt og fire kraftige heste samt en stor svinebestand ”.

Aage Pedersen:
Født i Opsund 1910, død i Silkeborg 1995. Begravet på Vestre kirkegård.
Køber 1-11-1938, forriges søn. Se under SV matr.1m.
Faderen skal have bolig i et værelse til venstre for stuehusets hovedindgang samt fuld kost, pleje og ophold samt brug af ejendommens retirade og brønd.
Gift i Nr. Vium 1938 med Lydia Facius født i Nr. Vium 1917, død i Silkeborg 2007.
                      Børn:
                      1: Bent Facius: 1939. Bosat i Randers.
                      2: Gerda Facius: 1943-2018, gift Karlsen, Virklund.
                      3: Sonja Facius: 1949, gift Jensen, Salten, Them.
Familien flytter til Silkeborg.

Henry Østergaard:
Født i Albæk, Skjern 1924, død samme sted 1989.
Køber 25-6-1956, var forpagter i Trøstrup.
Gift i Dejbjerg 1952 med Anna Marie Krejberg født i Leding, Dejbjerg 1930, død i Skjern 2014.
                      Børn:
                      1: Gertrud Krejberg: 1953 i Trøstrup, Herborg.
                      2: Kirsten Marianne Krejberg: 1955 i do.
                      3: Kristian Krejberg: 1957 i Opsund.
Familien flytter til Albæk, Skjern.

Charles Nielsen:
Køber 1-3-1961, kom fra Sdr. Lem.

Kristian Sigfred Kristensen:
Født i Aulum 1923.
Køber 5-8-1964.

Jette Frederiksen & Birger Dalgaard:
Køber 22-10-1997.

Mikael Sylvestersen:
Køber 2-7-2002 og lægger jorden under sin ejendom, Fuglehøjvej 2.

Lone Munksgaard & Jens Skovgaard:
Køber 16-1-2003 bygningerne med lidt jord.

Jens Skovgaard:
Overtager ejendommen 1-5-2017. 

Opsund ejerlav matrikel 2c, Ringkøbingvej 35:
Matrikelnumre 1950: O matr.1k,l,2c,ø, SV matr.3i,l,m,4p,8m,13c,o,p, 17i,34h,36e,i,k.
Christian Christensen:
Født i Lille Kildsig 1790. Opholder sig som enkemand i Hedegård, Idum i 1831, men første kone er ikke død i Idum sogn. Flytter fra Idum til Brejning i 1833. Død i Nr. Rombyhus, Rom sogn 1860.
Han fæster 31-3-1836 (7-523) denne part af Opsund matr.2 af Christen Pedersen Idom, som har købt hans halvpart af gården i 1836. Han har lov til at bortfæste ejendommen, blot han betaler fæ-steafgiften til ejer. Han må have købt sin part tilbage igen, da han sælger den i 1843 efter udstyk-ningen af Opsund matr.2, men der er intet tinglæst.
Gift 2. i Idum 1831 med Kirsten Pedersdatter Kirkegaard født o.1804 i Lomborg, død i Nr. Rombyhus, Rom sogn 1865.
                      Børn:
                      1: Jens Christian: 1832 i Hedegård, Idum. Husmand og skrædder i Lomborg.
                      2: Dødfødt dreng: 1834.
                      3+4: Dødfødte tvillingedrenge: 1835. 
Familien flytter til Lomborg. Han er daglejer i 1850 og kaldes Christian Gersborg.

Hans Jacobsen:
Han bor med sin familie på ejendommen i folketælling 1840. Der er ikke tinglæst noget fæstebrev, og han har ikke købt ejendommen, som først hans søn køber i 1843. Født 1782 i Røjkum og døde 1842 i Opsund, se under V matr. 17.
Hans kone Maren Nielsdatter var født i Hanning 1784 og døde i Opsund 1850 af ”alderdom”.

Niels Hansen:
Født 1813 i Røjkum, død 1873 i Opsund. Kom fra Borris i 1843.
Køber 4-3-1843 læst 27-6 1844 (10-181) af Christian Christensen, hans part af Opsund matr.2.
Sælger 7-7-1861 (19-437) Opsund matr.2f til Jacob Madsen.
Gift i Brejning 1841 med Maren Christensdatter Iversen født 1817 i Nysogn.
                      Børn:
                      1: Jakob: 1841, gift i Hanning 1863 og i Brejning 1870. Ejer V matr.15b, Røjkum.
                      2: Maren: 1844-1925, gift med Jens Løvstrup Olesen, Hanning. Død i Lyne.
                      3: Else Marie: 1845.

Maren Christensdatter:
Arver 3-2-1874 (24-57). Forriges enke.

Søren Christian Tøgersen Winther:
Født i Sejling 1845, død i Videbæk 1920. Havde købmandshandel på gården 1879-1885.
Køber 8-1-1874 (24-57).
Sælger 4-12-1874 (23-555) Opsund matr.2p til Otto Madsen.
Sælger 5-12-1874 (23-554) Opsund matr.2q til Morten Sørensen.
Køber 23-1-1875 (23-582) Opsund matr.1l fra Opsund matr.1c.
Køber 14-9-1882 Opsund matr.1k (27-381).
Køber 14-9-1882 (27-381) Opsund matr.1r fra Opsund matr.1c.
Han fik bevilling til købmandshandel 20-3-1879, som igen blev opsagt 4-12-1885, men opsigelsen blev igen tilbagekaldt 22-5-1886, idet han flyttede dette til Kampstedet SV matr.5b og lånte det ud til Laurids Poulsen Kamp dér. Han opsagde imidlertid igen tilladelsen allerede 9-7-1886, da Laurids Poulsen Kamp fik sin egen tilladelse, men senere lånte Winther den ud til Jacob Søndergaard Andersen i Mejeribyen. Disse ”lån” var nok ikke ganske lovlige.
Gift i Grønbæk 1873 med Kirsten Marie Jensen født i Grønbæk 1850, død i Videbæk 1932.
Se under Koldinghus, Opsund matr.6a.
                      Børn: (fra 1905: Winther):
                      1: Jens Mikael Thøgersen: 1874-1970, missionær i Japan, hvor han døde.
                      2: Mariane: 1877-1894.
                      3: Kirstine: 1879-1961, gift med Søren Christiansen, Spjald. Vinterlærerinde.
                      4: Thyra Helene: 1882-1926, gift i Vorgod 1908, død i Vorgod.
                      5: Thøger Vinter: 1885-1885.
                      6: Thora Margrethe: 1886-1942, død ugift i Videbæk.
                      7: Jens Kristian: 1889, viceskoleinspektør i Rødding. Gift i Videbæk 1921.
                      8: Sørine Kristine Marie: 1892-1894.
                      9: Nanna Sørine Marie: 1895-1921, gift i Videbæk 1918, død i Vorgod.

Peder Pedersen:
Født i No 1886, død 1954 i Opsund. Far, se Opsund matr.1y.
Køber 21-12-1910 (47-160).
Køber 1-8-1933 Opsund matr.2ø, SV matr.8m+34h af Martin Nielsen Pedersen.
Køber 1-8-1933 SV matr.3l+13o+36i+17ø+4p af Anders Søndergaard.
Sælger 15-9-1932 Opsund matr.1ab m.m., Fuglehøjvej 5 til Gunnar Kiilerich.
Gift med Thomasine Methilte Christensen født i Dejbjerg 1887, død 1946 i Opsund.
                      Børn:
                      1: Hans Refstrup: 1911, tobaksarbejder, Skjern. Gift 1933 i Brejning.
                      2: Metha: 1913-2001, gift 1937 med Peder Høgh (1912-1987), Knebel.
                      3: Thomas Kristian: 1915, chauffør, Kolding.
                      4: Arne Refstrup: 1917, tekstilarbejder, Herning.
                      5: Henry Refstrup: 1918-2012, eftermand på gården.
                      6: Mary Margrethe: 1922-1970, gift med gdr Niels Vestergaard, Opsund.

Henry Refstrup Pedersen:
Født på gården 1918, død i Finderup 2012, begravet i Finderup.
Får arveudlægsskøde 21-5-1954, findes under SV matr.3i.
Gift i Videbæk 1948 med Signe Sig Lauridsen født i Opsund matr.2 1926, død i Finderup 2004.
                      Børn:
                      1: Birthe Refstrup: 1949.
                      2: Mogens Refstrup: 1951.
                      3: Henning Refstrup: 1954, eftermand.
                      4: Thorkild Refstrup: 1957, bor i Finderup.
                      5: Bjarne Refstrup: 1960.
                      6: Astrid Refstrup: 1962.

Ernst & Niels Henning:
Køber 27-5-1999 til sammenlægning med deres ejendom på Ringkøbingvej 62. 

Henning Refstrup Pedersen:
Født 1954 på gården.
Køber 17-8-1999 bygningerne med lidt jord.

Opsund ejerlav matrikel 2d, Gl. Landevej 13:
Niels Nielsen Ferk:
Køber 11-10-1838, læst 6-7-1848 1/6 af ½ af Opsund matr.2a.

Boje Christen Jensen:
Køber 22-3-1843, læst 6-7-1848 (12-122) sammenlægges med Opsund 1a, se videre på Gl. Landevej 13, hvor Opsund matr.2d er forenet med Opsund matr.1d.

Opsund ejerlav matrikel 2f, Gl. Landevej 11:
Jacob Madsen:
Født i Kildsig SV matr.4b 1821, død i Opsund 1904.
Køber 7-7-1861, læst 3-7-1862 (19-437) fra Opsund matr.2c.
Jacob Madsen og familie boede allerede ifølge folketælling 1850 i huset på ”Opsund Hede”.
Gift i Brejning 1847 med Ane Kirstine Nielsdatter født i Pilgård 1808, død i Opsund 1898, se Opsund matr.2 under Jens Boisen.
                      Hendes børn:
                      1: Poul Pedersen: 1832-1833, født i Opsund hos morforældrene. Far: Peder Kjeldsen,
                                                      Hee.
                      2: Karen Christensen: 1834-1904, født samme sted, død i Ved Fjorden 11, matr.83,
                                                             Ringkøbing, husejer fra 11-3-1882 (6-206), ugift, vaskekone.
                                                             Far: Christen Lauridsen, Lem. Opdraget i Opsund.
                      Fælles barn:
                      3: Barbara: 1847-1920, gift med smed og husmand Per Olsson Østerberg.

Per Olsson Østerberg:
Født 1838 i Genarp skole, Malmø len, død 1915 i Ringkøbing. Køber hus ved fjorden i 1910.

Kom som ung til Brejninggaard som smed og fortsatte hermed samtidig med, at han dels startede som husfæster af svigerforældrenes ejendom dels til sidst var husmand her. Ifølge Brejning sogneråds protokol marts 1881 søgte Per Østerberg om, at sognerådet ville give ham og familien penge til udrejse til USA og til den første tid i Chicago mod at overtage fæstet af ejendommen, som han havde fæstebrev på af 14-3-1880, men amtet afslog.
Køber 5-11-1894, læst 16-12-1903 (42-361).
Gift i Brejning 1869 med Barbara Jacobsdatter født 1847, død 1920 i Ringkøbing.
                      Børn:
                      0: Anne Marie: 1866-1928, hendes datter, far Niels Jensen, Torhuse. Død i Nr. Omme.
                      1: Johanne: 1870-1949, gift 1892 med Søren Jakobsen, røgterfolk på Lønborggård,
                                            se National Museet: Herregårdsliv 2, 1981. Stamtavler på Brejning Egns-
                                            museum. Død i Lønborg. Se V matr.16c, Kroghede.
                      2: Jacob Peder: 1873-1944, smed, død i Herning. Se V matr.16c, Kroghede.
                      3: Ane Kirstine: 1875-1963 i Lønborg, gift 1898 med Hans Christian Bruun, Linde.
                      4: Ane: 1878-1952, gift med betjent Ludvig Skjoldby, Videbæk, død i Ringkøbing.
                      5: Olaf: 1881-1959, smed i Rærup, Lydum.
                      6: Barbara: 1884-1971, gift med Jens D. J. Volden i Ringkøbing 1911, landpost i Thise sogn, Brønderslev. Gravsten. Bryllupsfoto med familien på                                                                Egnsmuseet.

Anthon Jeppesen:
Født i Hanning 1887, død i Skjern 1967.
Køber 1-10-1910 (47-116).
Gift med Ane Søndergaard Christensen født i Bundsbæk Mølle 1884, død i Skjern 1966. Hendes far, Thomas Christian Christensen, er møller på Brejninggaards vandmølle i 1906.
                      Børn:
                      1: Jens Laurids: 1913-1996, død i Brejning.
                      2: Ane Marie: 1915-1999, død i Skjern.
                      3: Thomas Kristian: 1917.
Familien flytter til Hanning.

Karl Magnus Kamp:
Født i Opsund matr.1d+2d 1895. Flytter til Koldinghus Opsund matr.6a. Se der.
Køber 15-5-1918 (51-921).

Frederik Kamp:
Født i Opsund matr.1d+2d 1901, død i Videbæk 1988.
Køber 10-2-1930, forriges broder.
Gift i Videbæk 1928 med Pouline Margrethe Madsen født i V. Herborg 1907, død i Videbæk 1983.
                      Børn:
                      1: Inga Marie: 1930-1982, gift med Svend Husted, Videbæk.
                      2: Bente: 1935-2016, gift med Svend Aage Larsen Gl. Landevej 20.
                      3: Elna: 1939. Gift med eftermanden.
                      4: Kristian: 1942.

Svend Aage Olesen:
Født 1932, død i Videbæk 2001.
Køber 15-8-1966. Forriges svigersøn.
Sælger 1-2-1989 jorden fra gården til Kristian Gadegaard Jacobsen, Gl. Landevej 13.
Gift med Elna Kamp født 1939 på gården.

Jørgen Nielsen:
Køber 10-8-1989 bygninger med lidt jord. Kom fra Spjald. Død 1999.

Petra Jønsson, Jens Nielsen & Niels Nielsen:
Arver 25-8-1999, forriges arvinger.

Karin Knudsen & Gorm Benzon Knudsen:
Køber 3-6-2005, bygningerne med lidt jord.

Pilgård:
Opsund ejerlav matrikel 2i, Ringkøbingvej 7:
Matrikelnumre 1950: O matr.1o,2i.
Niels Thomsen (Pilgaard):
Født i Pilgård SV matr.12, Brejning kirkeby 1830, død i Opsund 1902.
Køber 12-2-1860 (18-342) og bygger gården.
Køber 2-9-1874 (23-490) Opsund matr.1o fra Opsund matr.1b.
Han er veteran fra krigen i 1864 og fik erindringsmedaljen i 1876.
Gift 1856 med Maren Villadsen født 1833 i Finderup, død i Opsund 1922.
                      Børn:
                      1: Ane: 1857-1927, gift i Bølling 1901, død i Faster.
                      2: Thomas Christian: 1860-1939. Eftermand.
                      3: Villads: 1863-1863.
                      4: Villads: 1865-1865, tvilling.
                      5: Kristen: 1865-1865, tvilling.
                      6: Ane Elisabeth: 1866-1869.
                      7: Villadsine Elisabeth: 1869-1886.
                      8: Kristen: 1873-1950, gårdejer i Herborg, begravet i Videbæk.
                      9: Karen Marie: 1875-1885.

Thomas Christian Thomsen:
Født 1860 på gården, død i Opsund 1939.
Køber 17-3-1886 (29-mgl.). Forriges søn.
Navnebevis 20-5-1908 (45-436) på navnet Pilgaard.
Gift 1880 med Edel Marie Jeppesen født 1848 i Skjern, død i Opsund 1914.
                      Børn:
                      1: Niels: 1881-1881.
                      2: Mette Marie: 1882-1885.
                      3: Niels: 1883-1884.
                      4: Niels: 1885. Maler i Porsgrunn, Norge.
                      5: Jeppe Marinus: 1888-1932, begravet i Videbæk, se Opsund matr.5e+g m.fl.
                      6: Maren Elisabeth Marie: 1890-1978, død i Skjern.
                      7: Thomas Ernst: 1893-1982, skofabrikant i Viborg. Gift med Emma Petersen (1897-
                                                     1986, tvillingesøster til forfatteren Nis Petersen (1897-1943).

Maren Elisabeth Marie Pilgaard:
Køber 21-7-1930. Forriges datter. Født 1890, død i Skjern 1978.
Gift i Bølling 1943 med Nis Pedersen Nissen, Bølling (1875-1950), begravet i Skjern.

Svend Aage Østergaard:
Født i Kjærgård, Nr. Omme 1907, død i Opsund 1979. Begravet i Væggerskilde.
Køber 7-7-1933 på auktion.
Gift i Nr. Omme 1933 med Kathrine Christensen født på Omgård 1906, død i Videbæk 1992.
                      Børn:
                      1: Dødfødt søn: 1934.
                      2: Henning: 1935.
                      3: Edith: 1938.
                      4: Helga: 1943.
                      5: Birthe: 1945.
                      6: Ove: 1948-1964, omkommet ved en trafikulykke 2. maj på Hovedvej 15 sammen
                                    med Henry Sørensen, Opsund, begravet i Væggerskilde.

Kathrine Østergaard:
Arver 1979, forriges enke.

Johannes Jensen, Søren Jespersen & Kristian Husted:
Køber 23-9-1985 ejendommens jorder af Katrine Østergaard.

Niels Christian Høj:
Født 1951 i Herborg.
Køber 23-9-1985, bygningerne med lidt jord.

Winnie Elly Jenny & Ib Brian Kurt Andersen:
Køber 13-5-1997.

Pia & Birger Harry Persson:
Køber 11-9-2000.

Susanne Bech Madsen & Christian Eg Bach Jensen:
Køber 16-8-2001.

Marianne Linderod Henriksen & Per Henriksen:
Køber 13-4-2007.

Søgård:
Opsund ejerlav matrikel 2k, Ringkøbingvej 21:
Matrikelnumre 1950: O matr.1n,2k,u,x.
Ole Christian Jensen:
Født på Holmsland, Nysogn 1822, død i Skjern 1894.
Køber 14-6-1866 (21-2017) Opsund matr.2k fra Opsund mart.2a. Husmand og smed. Kom fra Skjern.
Køber 2-9-1874 (23-490) Opsund matr.1n.
Gift i Brejning 1854 med Barbara Madsdatter født 1826 i Brejninggaards smedie, syerske, død i Lille Boel, Bølling sogn 1886.
                      Børn: (ifølge folketælling 1870 og skiftet efter moderen i Bølling 1886/1893):
                      1: Mads: husmand i Bølling.
                      2: Jens: husmand og snedker i Velling.
                      3: Jens Kristian: o.1859 i Skjern. Bosat i Skjern 1893.
                      4: Maren: o.1862 do. Bosat i Faster 1893.
                      5: Ane Kathrine: o.1864 do. Bosat i København 1893.
                      6: Peder Simonsen: 1866. Bosat på Amager 1893.
                      7: Peder Christian Marcus: 1868-1943 i Sdr. Bork, kgl. bev. på navnet Vinge 1905.
Familien flytter til Lille Boel, Bølling, hvorefter han efter 1886 flytter til Skjern, hvor han bliver gift 2. 1893 med Mette Larsen.

Anders Christensen Søgaard:
Født 1839 i Skjern, død i Opsund 1914.
Køber 9-12-1885 (29-536). Kom fra Skjern.
Gift 1868 med Karen Marie Christensen født 1839 i Bølling, død i Opsund 1911.
                      Børn: (nogle, ifølge folketælling 1901 var der 3 levende og 1 død):
                      1: Christen: 1872-1956, eftermand.
                      2: Maren Kirstine: o.1876 i Skjern.

Christen Andersen Søgaard:
Født i Skjern 1872, død i Stauning 1956. Lærer fra Staby seminarium.
Køber 31-5-1904 (43-3). Forriges søn. Vinterlærer ved Opsund skole.
Navnebevis 27-3-1912 (47-578) på navnet Søgaard.
Gift i Madum 1903 med Nielsine Marie Jeppesen født i Madum 1873, død i Stauning 1942.
                      Børn:
                      1: Anders: 1904.
                      2: Karen Marie: 1906.
                      3: Johanne: 1908-1996, gift med Peder Nielsen, Videbæk.
                      4: Sofie: 1910.
                      5: Niels: 1912.
                      6: Søren: 1913.
                      7: Aage: 1914.
                      8: Houle Peder: 1916, født i Spjald.
Familien flytter til en nybygget gård i Spjald, nu Hovedgaden 4. Herefter til Stauning. Se NV matr.9.

Kristen Bjerg Jensen:
Køber 5-11-1915 (49-551), kom fra Østre Lundgård, Tjørring.

Anton Marinus Jensen Højland:
Født 1886 i Rind, død i Opsund 1970, begravet i Væggerskilde.
Køber 10-7-1916. Kom fra Snejbjerg.
Gift med Ane Ørskov Nielsen født 1887 i Snejbjerg, død i Opsund 1961.
                      Børn:
                      1: Ingrid Kirstine: 1908 i Snejbjerg-1999. Gift med Harald Smith.
                      2: Jens: 1910 i do. Husmand i Brejning 1937, SV matr.4o.
                      3: Kristen: 1915 i do.-2000, begravet i Væggerskilde.
                      4: Frede: 1920.
                      5: Dora Marie: 1924-2011, se Opsund matr.2ab.

Harald Smith:
Født på Ladegården, Brejning 1905, død i Videbæk 1991, begravet i Videbæk.
Køber 5-5-1954, forriges svigersøn. Gdr. på Kratvej 12.
Gift i Brejning 1930 med Ingrid Kirstine Højland født i Snejbjerg 1908, død i Videbæk 1999.
                      Børn:
                      1: Elisabeth: 1932. Gift i Videbæk.
                      2: Sofie: 1936-1955, begravet i Væggerskilde.
Familien flytter til Videbæk.

Børge Lund Andersen & Henning Lund Andersen:
Køber 1-11-1971. Gdr. i Solsø og Kibæk, frastykker jorden.

Henry Schmidt:
Køber 24-3-1973 bygninger med 2 Ha jord, matros i Esbjerg.

Else Toft Madsen:
Køber 2-1-1974. Adjunkt i Frederikssund.

Nis Thue Reinholdt & Dorthe Østerholm Pedersen:
Køber 11-3-1976, han er elektriker i Videbæk. Vielsesattest 29-6-1983.

Nis Thue Reinholdt:
Eneejer fra 25-9-1991.

Niels Jørn Højland:
Køber 5-5-2015, tømrermester og entreprenør i Videbæk, se Opsund matr.2ab.

Opsund ejerlav matrikel 2l+2m, Ringkøbingvej 31:
Peder Jensen:
Født i Øster Jølby o.1823, død i Opsund 1888.
Køber 16-9-1874 (23-499) fra Opsund matr.2a. Kom fra Mors.

Mette Christensdatter:
Født i Galtrup, Mors 1825, gift 1851, død i Opsund 1904.
Tilladelse af 6-10-1897 (37-397) til at sidde i uskiftet bo, forriges enke.

Lars Christian Pedersen:
Født i Øster Jølby, Mors 1863, død i Vester Herborg 1939.
Køber 18-9-1897 (37-397), forriges søn. Friskolelærer. Kom 1888 fra Hanning.
Gift i Brejning 1896 med Karen Madsen født 1875 i Opsund matr.1g, død i Vester Herborg 1956.
                      Børn:
                      1: Peder Gretineus: 1898.
                      2: Andreas: 1900.
                      3: Jens Medom: 1902.
                      4: Magnus Martinus: 1904.
                      5: Mette Marie: 1905.
                      6: Mary Kristine Karoline: 1907.
                      7: Karl Kristian: 1910.
                      8: Olga Mathilde: 1912.

Niels Christian Kirkegaard:
Køber 1-11-1922 (13-850).

Jens Christensen:
Køber 7-12-1922 (13-940).
Se under Opsund matr.2q.
Flytter til Opsund matr,1t+x, 2y.

Hans Christian Christensen:
Køber 11-11-1925 (16-755). Forriges søn.
Gift med Karen Marie.

Jens Christensen:
Køber 29-5-1928. Forriges far.

Niels Ejner Kristiansen:
Født i V matr.6e 1902, død i Brejning Kirkeby 1958.
Køber 16-1-1929, kom fra Spjald. Flytter til Stadil. Se SV matr.1o.
Køber 23-8-1938 SV matr.6r af Hans Julius Nielsen, Sdr. Omme, tidl. SV matr.13b m.fl.
Sælger 18-7-1942 SV natr.6r til købmand Charles Hansen, bosat i Enigheden SV matr.6q.
Køber 17-3-1944 SV matr.1o, ubebygget parcel fra Aage Pedersen, Opsund matr.2b.
Gift med Maren Jensine Vang født i Harris, Brede 1902, død i Spjald 1985.
                      Barn:
                      1: Viggo: 1932, gårdejer i Gjellerup, gift i Faster 1957.

Karl Kristian Jensen:
Køber 11-12-1945, kom fra Hanning.

Harald Nørgaard:
Født i Vedersø 1922, død i Opsund 1982.
Køber 14-4-1953.
Gift i Brejning 1953 med Gudrun Christiansen født i Moesgårdshus 1929, død i Opsund 2008.

Gudrun Nørgaard:
Arver 1982, forriges enke.

Mikael Sylvestersen:
Køber 29-3-2010 af boet efter Gudrun Nørgaard til sammenlægning med sin ejendom Fuglehøjvej 2.

Bente Due Madsen & Jakob Due Madsen:
Køber 17-5-2010 bygninger med lidt jord. Bygger nyt stuehus.

Opsund ejerlav matrikel 2o, Ringkøbingvej 24:
Niels Knudsen:
Født i Lille Vesterbæk, V matr.9, 1846, død i Løvstrup hos sønnen 1931, begravet i Finderup.
Medtager Opsund matr.1p fra Opsund matr.1l, hvorfra han kom i 1882.
Køber 20-9-1882 (27-381), ejendommen er bebygget.
Køber 30-12-1909 (46-593) Opsund matr.1u.
Køber 27-4-1912 (48-18) Opsund matr.2z.
Sælger 23-10-1928 Opsund matr.2z+1p+1u til Niels Jørgen Rindom, se under Ringkøbingvej 22, Opsund matrikel 1p.
Gift i Dejbjerg 1873 med Mariane Jensen født i Rabjerg, Dejbjerg 1845, død i Løvstrup 1928, begravet i Finderup.
                      Børn:
                      1: Knud Vesterbæk Hans: 1876-1956, død i Brejning.
                      2: Maren Elisabeth: 1879-1885.
                      3: Kristen Augustinus: 1882-1960, ejer af Knudsens Have, Egely, Ladegårdsvej 4.
                      4: Ane Kathrine: 1884-1960, se Randbæk matr.30z. Begravet i Væggerskilde.
                      5: Kristen Peder Vilhelm: 1889-1939, plantør i Løvstrup plantage, begr. i Finderup.
                                                                  Se Gustav Albert Knudsen, Møllebakken 4, Spjald.
                      6: Martin Elisa: 1886. Se Opsund mart.2t. Landmand i Vorbasse.

Laurids Villumsen:
Født i No 1874.
Køber 22-5-1909 (46-365) Opsund matr.2o. Ugift.

Peder Christen Sørensen:
Født i Madum 1880, død i Skolegade 9, Spjald 1955.
Køber 7-6-1921 (12-585). Kom fra Grønnehuse, Brgd. matr.1o.
Gift i Sdr. Lem 1911 med Jensine Kirstine Jensen født 1879 i Vorgod, død i Spjald 1961.
                      Børn:
                      1: Kirsten: 1912-1992 i Sdr. Lem, gift Nielsen i Brejning, død i Skjern.
                      2: Kathrine: 1914-1984 i do., gift Kirkegaard, Kildsig, SV matr.4c.

Peder Marius Pedersen:
Køber 27-5-1939.

Harald Klemensen:
Født 1912 i Opsund matr.2r+2s, død i Højmark 1988.
Køber 1-10-1943.
Flytter til Højmark, Sdr. Lem.
Gift i Sdr. Lem 1943 med Abelone / Lone Nygaard født i Sdr. Lem 1921, død i Højmark 1996.
                      Barn: (født i Opsund):
                      1: Poul Nygaard: 1947.

Arne Sørensen:
Født 1917, død i Videbæk 1987, begravet i Væggerskilde.
Køber 14-11-1946, kom fra Nr. Omme.
Gift 2. på Ringkøbing Rådhus 1950 med Betty Klokmose født i Opsund matr.2p 1927, død i Opsund 1985, begravet i Væggerskilde.
                      Barn:
                      1: Henry: 1950-1964, omkommet 2. maj ved en trafikulykke på Hovedvej 15 sammen
                                       med Ove Østergaard fra Pilgård.

Kristian Gadegaard Jacobsen:
Køber 28-8-1984 og lægger jorden under sin gård på Gl. Landevej 13.

Birgit Gade Jensen:
Køber 31-1-1985.

May Britt Langkilde Marott Larsen & Tommy Ian Larsen:
Køber 4-1-1994.

Tommy Ian Larsen:
Overtager 31-8-2011 hele ejendommen, + Helle Ekelund Kalkerup..

Opsund ejerlav matrikel 2p, Ringkøbingvej 46:
Niels Christensen:
Født i Hanning 1845, død i Esbjerg 1935.
Køber 17-12-1884 (29-120), ejendommen er bebygget. Kom fra Hanning 1879 til Bjerg NV matr.8.
Navnebevis 8-6-1910 (47-74) på navnet Skaarup. Se under Bjerg.
Gift 1875 med Ane Villadsen født i Ringkøbing 1853, død i Opsund 1913. Syerske.
                      Børn:
                      1: Kristen: 1877 i Hanning.
                      2: Ane Marie: 1879 på Bjerg.
                      3: Villads: 1882. Fra 1905: Skaarup.
                      4: Anton Marinus: 1885-1888.
                      5: Anton Marinus: 1889.
                      6: Niels Andreas: 1893.
                      7: Hans Jørgen: 1896.

Oster Peder Christensen:
Født i Randbæk matr.6k+30u 1887.
Køber 25-1-1913 (48-288).
Gift i Brejning 1915 med Ane Marie Lauridsen født 1886 i Torhuse matr.3.
                      Børn:
                      0: Karla Lauridsen: 1915, hendes datter.
                      1: Hans Peder: 1917.
Familien immigrerer til USA 1917.

Anders Kristian Andersen:
Køber 30-4-1917 (51-11), kom fra Assing. Flytter til SV matr.23a, se videre dér.

Peder Madsen:
Køber 30-3-1918 (51-768). Kom fra Opsund matr.2q.
Familien flytter til Lille Mølle, Rindum.

Anton Peter Andersen:
Køber 24-3-1924 (15-485).

Hans Kristian Klokmose:
Født i Brejning Kirkeby 1901, død i Skovlund, Ansager 1971.
Køber 15-12-1924 (16-27).
Gift med Hansigne Kathrine Marie født i Vrads 1900, død i Skovlund 1970.
                      Børn:
                      1: Anders Kristen: 1924 i Faster.
                      2: Oskar: 1926-1912 i Esbjerg.
                      3: Betty: 1927-1985. Gift med Arne Sørensen, Opsund matr.2o.
                      4: Ester: 1930, gift med Karl Vestergaard, Aarre.
                      5: Anna: 1931, gift med Gunnar Vestergaard, Aarre.
                      6: Ingrid: 1932-1953, død i Skovlund.
                      7: Dagny: 1933-2006, gift med Anders Færge fra Opsund mtr.1a. Begravet i Brejning.
                      8: Rikard: 1934.
                      9: Gerda: 1935.
                      10: Karlo: 1938.
                      11: Irene: 1939.
                      12: Erna: 1941.
                      13: Sigfred: 1945 i Videbæk, døbt i Brejning.
Familien flytter til Videbæk og derefter til Skovlund, Ansager.

Lars Thorkild Eg:
Født i Ådum 1910, død i Holstebro 1993.
Køber 11-12-1944, gdr. i Attenagre, Ølstrup. Se SV matr.2a.
Gift i Hoven 1934 med Mary Edith Enevoldsen født i Dyrvig, Hoven 1911, død i Holstebro 2000.

Niels Vestergaard:
Født i Bølling 1911, død i Ringkøbing 2000, begravet i Brejning.
Køber 1-5-1945. Kom fra Kratgården, Brgd. matr.1r m.fl.
Køber 5-3-1948 Opsund matr.2ac fra Opsund matr.2c. Beholder dette stykke jord og sælger det til lærer Niels Kjeldtoft, Spjald 7-8-1981.
Gift i Brejning 1947 med Mary Margrethe Pedersen født i Opsund matr.2c 1922, død i Opsund 1970.
                      Børn:
                      1: Karen Methilde: 1949.
                      2: Peder: 1952.

Anders Folmer Tarpgaard:
Køber 17-2-1977 og lægger jorden under sin gård, Ladegårdsvej 1.

Karl Højhus Jeppesen:
Født 1949 i Nørhede, Sdr. Lem. Kontorleder ved Dansk Byggeri, Herning 1988-2016.
Køber 28-2-1978 bygningerne med lidt jord.

Sundsiggård:
Opsund ejerlav matrikel 2q,1s+1ø Ringkøbingvej 26:
Matrikelnumre 1950: O matr.1s,ø,2q,af.
Morten Sørensen:
Født i Nøvling 1844, død i Herning 1914, arbejdsmand og vejmand.
Køber 23-12-1874 (23-554), bygger.
Gift i Tjørring 1873 med Sidsel Marie Hansen født i Tjørring 1847, død efter 1914 i Herning.
                      Børn:
                      1: Søren Kristian: 1874-1874.
                      2: Søren Kristian: 1875, gift i Lønborg 1901.
                      3: Maren: 1877.
                      4: Hans Christian: 1879.
                      5: Marie Kristine: 1882.
                      6: Ane Johanne Marie: 1885-1929, død i Herning.
                      7: Morten Secilius Marinus: 1889 på Nygårds Mark - 1961, død i Herning.
Familien flytter til Sydvestlige ejerlav matr.5k på Pilgård Mark, men er flyttet til Herning før 1890.
I H. P. Hansen: Hedebønder i tre slægtled. 1954 s.124 står der følgende:
”Morten Sørensen, født 1844 i Nøvling, og konen, Sidsel Marie, der var født i Tjørring 1847, blev gift i 1873, og så købte de, uden udbetaling, 75 tdr. land hede i Opsund, Brejning sogn. Fra et gammelt bindingsværkshus, der ikke kunne stå længere, købte de 3-4 fag, der kostede 15 daler, men de skulle selv brække det ned. Morten gravede ler op, Sidsel hentede vand, og så fik de leret æltet ved hjælp af en stud, som de lånte. Derefter strøg Morten sten, og da disse var soltørrede, tog de fat på at bygge huset. En murer murede skorstenen med en bageovn under, og en tømrer hjalp dem halvanden dag, resten klarede de selv. Morten strøg simer, Sidsel kunne plukke lyng til taget udenfor huset, og det varede ikke længe, inden de havde huset under tag. Et sted fik de fat på en gammel kostald dør, der for længst havde udtjent, nu kom den til ære og værdighed og blev deres indgangsdør, og så fik de fat på en lille karm vinduer. Men der blev ikke tid til at lægge gulv, for de skulle ud og tjene penge ved høstarbejde. Simpelt - såre simpelt var det alt sammen, men det var et hjem - deres hjem.
De begyndte just ikke med de bare næver, thi de ejede tilsammen ni mark eller tre kroner i vore penge, da de blev gift, og de havde også en del udstyr, nemlig 3 par kopper, tre gafler, tre skeer, en gryde, de nødvendige gang- og sengeklæder. Men den bedste medgift, de bragte hinanden, var dog to par gode næver og en god vilje til at bruge disse.
Ved høstarbejde kunne Morten tjene 4 mark om dagen, og Sidsel Marie fik 2 mark for at binde op. Senere kom de til at tage kartofler op for folk og fik som løn hver ottende række. Det var den vigtigste del af den føde, de skulle bruge i vinterens løb.
Var der lidt tid til overs, så plukkede Sidsel Marie rævlinger, som Morten bandt i ”ljæmmer” (fejekoste), og disse solgte han til købmanden i Brejning for 6 skilling stykket. Der var ¾ mil til deres købmand.
Allerede det første år købte de en ko for 47 daler, og om efteråret solgte Morten sit lommeur og fik to lam, så de havde en passende besætning at begynde med. Der var de i godt 13 år, flyttede så, efter at have haft en anden ejendom, til Herning, hvor Morten blev vejmand ”.

Mikkel Lauridsen:
Født i Sig 1858, død i Vorgod 1937, begravet i Finderup. Flytter til Skovhuset i 1908.
Mageskifter 30-11-1887 (31-134) med SV matr.5k.
Køber 30-6-1899 (39-75) Opsund matr.1s.
Gift 1. i Mejrup 1881 med Jensine Karoline Olesen født i Ryde 1852, død i Finderup 1929.
                      Børn:
                      1: Ane: 1882, død spæd.
                      2: Laurids Sig: 1884-1967. Eftermand.
                      3: Ane Jensine Kirstine: 1886-1914, gift 1911 med Henrik Chr. Henriksen, hun død
                                                                 i Sig, Nr. Omme, han siden købmand i Brejning Kirkeby.
                                                                 Hendes søn Martin Peder Lauridsen er gift med Ruth Sig
                                                                 Lauridsen, se nedenfor og Opsund matr.1x,1t,2y.
                      4: Karen Kirstine Marie: 1888-1941, gift med Peder Nørager, Nr. Gørding.
                      5: Jens Peder: 1894 i Udstrup, Nr. Omme. Gdr. i Sdr. Kær, Nr. Gørding.
Gift 2. i Videbæk 1930 med Christine Graversen født Christensen (1859-1937).

Jens Christensen (Skovhus):
Født i Kildsig 1872. Se under Opsund matr.2l+m. Død i Ringkøbing 1958.
Køber 10-9-1908 (45-572). Kom fra Skovhuset. Kom fra Rantzausgave Huse, Hvilsted før 1904.
Sælger 10-9-1908, læst 12-1-1910 (46-593) Opsund matr.2y til Andreas Madsen.
Gift 1. i Grimstrup 1896 med Inger Marie Bærentsen født i Hjortlund, Ribe 1866, død i Skovhuset, Brejning 1905.
                      Børn:
                      1: Hans Kristian: 1897 i Brejninggaards (Skov)Hus. Gift i Nysogn 1925.
                      2: Kristine Dorthea: 1902 i Rantzausgave Huse, Hvilsted.
                      3: Dødfødt dreng: 1904 i Skovhuset.
                      4: Dødfødt dreng: 1905 i do.
Gift 2. i Brejning med Inger Marie Christensen født i Erslev, Mors 1868, død i Ringkøbing 1949.

Peder Madsen:
Køber 16-5-1917 (51-59). Kommer fra Magersped, Opsund matr.5e. Se der.

Mikkel Lauridsen:
Køber 30-3-1918 (51-792). Se ovenfor. Kom fra Opsund matr.5b+6b. Flytter til Finderup.

Laurids Sig Lauridsen:
Født SV matr.5k, Pilgård Mark 1884, død i Finderup 1967.
Køber 1-10-1918 (52-233), forriges søn, kom fra Skråstrup, Nr. Omme.
Gift i Gauerslund 1910 med Davide Lovise Alexandrea Birk / Birch født 1885 i Sædding, død 1959 i Finderup.
                      Børn:
                      1: Jørgen Mikael: 1913 i Fredericia - 2001, død i Videbæk, bisat i Brejning. Egely.
                      2: Dødfødt pige: 1915 i Skråstrup, Nr. Omme.
                      3: Asger Sig: 1916 i do.-1940 i København, begravet i Videbæk.
                      4: Johannes Sig: 1918 i do.-2004. Eftermand.
                      5: Ruth Sig: 1921-1960, gift med Martin Peder Lauridsen, Opsund matr.1t,1x,2y.
                      6: Oskar Sig: 1923-1959 i Finderup.
                      7: Signe Sig: 1926-2004, gift med Henry Refstrup Pedersen, Opsund matr.2c.
Flytter til Ringkøbingvej 9.

Johannes Sig Lauridsen:
Født i Skråstrup, Nr. Omme 1918, død i Ringkøbing 2004, begravet i Væggerskilde.
Køber 11-12-1950, kom fra Ringkøbingvej 9.
Gift i Brejning 1941 med Gerda Søndergaard født i Hover 1921, død på gården 1970, begravet i Væggerskilde.
                      Børn:
                      1: Asger Sig: 1943, bosat i Ringkøbing.
                      2: Ernst Sig: 1945.
                      3: Jørn Sig: 1947.
                      4: Knud Sig: 1948.
                      5: Birgit Sig: 1951.

Aage Clemmensen:
Født i Solsøhede 1912, død i Videbæk 1985.
Køber 1-5-1970, kom fra Ørnhøj.
Gift med Marry Degnbol: født i Vostrup 1921, død i Videbæk 2011.

Alfred Conrad Christoffersen:
Køber 27-5-1981, lægger jorden under Ringkøbingvej 30 og sælger bygningerne og lidt jord.

Thomas Evald Madsen:
Født 1952 på Ringkøbingvej 66.
Køber 27-5-1981.
Gift med forgængerens datter Inger Degnbol Clemmensen.

Opsund ejerlav matrikel 2r+2s, Ringkøbingvej 17:
Matrikelnumre 1950: O matr.1r,2r,s.
Klemen Knudsen:
Adkomst på Opsund matrikel 2r+2s+2u+2x, som han tager fra sin ejendom Opsund matr.1f og bebygger, da han sælger til svigersønnen 21-12-1897, Ringkøbingvej 23.

Karen Hansen:
Arver 25-5-1910 (46-710), forriges enke.

Ingvard Klemensen:
Født i Opsund matr.1f 1877, død i Opsund 1954.
Køber 18-5-1910 (46-710), forriges søn.
Køber 9-5-1912 (47-579) Opsund matr.1v.
Gift i Bølling 1908 med Dorthea Kristensen Toft født 1887 i Rosbjerg, Dejbjerg, død i Opsund 1972. Oldefar Hans Madsen Ladekjær, Væggerskildegård, se der. Se Randbæk matr.30s.
                      Børn:
                      1: Karen: 1908, født i Skjern.
                      2: Magdalene: 1909-1966, begravet i Væggerskilde.
                      3: Klemen Bundgaard: 1911-2006, gdr. i Højmark.
                      4: Harald: 1912-1988, gdr. i Opsund matr.2o og gdr. i Højmark.
                      5: Dagmar: 1913-1998, gift med Jacob Gadegaard Jacobsen Opsund matr.1d+2d.
                      6: Houle Peder: 1915-1952, begravet i Væggerskilde.
                      7: Aksel: 1918.
                      8: Svend Aage: 1920.
                      9: Knud: 1930.

Anders Kjær Ejstrup:
Køber 1-4-1946, kom fra Herborg. Født 1887, død i Skjern lægekreds 1965.

Johannes Marinus Mikkelsen:
Født 1891, død i Videbæk 1973.
Køber 1-3-1952, landpost i Videbæk.
Gift med Agnes Marense Vilhelmsen født i Gudbjerg 1888, død i Videbæk 1952.

Vagn Barslund & Niels Erik Jensen:
Køber 5-10-1971, den første er murermester i Videbæk, den anden fabrikant i Hammerum. Udlejer.

Knud Erik Thaysen:
Født 1962 i Videbæk.
Køber 31-10-1989.

Niels Erik Mortensen:
Køber 29-5-1990.

Joan Rønnow Straasø Nørremark & Ulrik Nørremark:
Køber 27-9-2007, han er født 1981 på Fuglehøjvej 4. 

Opsund ejerlav matrikel 2t, Ringkøbingvej 20:
Martin Elisa Knudsen:
Født i Opsund matr.2o 1886. Død i Vorbasse 1972.
Køber 10-10-1914 (49-257) Opsund matr.2t fra Opsund matr.2i, Pilgård. Bygger ejendommen.
Gift i Tiphede 1914 med Ane Marie Pedersen født 1893 i Vesterhede, Timring. Død Vorbasse 1967.
                      Børn:
                      1: Jane Vesterbæk: 1915-1992, gift Petersen, Grimstrup.
                      2: Metha Vesterbæk: 1916.
                      3: Niels Vesterbæk: 1918-1947, død i Vorbasse.
                      4: Jens Peder Vesterbæk: 1919.
                      5: Ester Vesterbæk: 1921-1922.
                      6: Ester Vesterbæk: 1924.
                      7: Martha Vesterbæk: 1927.
                      8: Valborg Vesterbæk: 1929.
Familien flytter til Stadionvej 12, V matr.19v.

Anders Pedersen:
Født i Hover 1908.
Køber 9-10-1929, kom fra Nørkjær, Hee.
Gift med Hedevig Amanda Bøndergaard født i No 1908.
                      Barn:
                      1: Villy: 1931.

Niels Jensen Agerbo & Niels Marinus Nielsen:
Køber 23-3-1933, begge er gårdejere i Brejning.

Jakob Kristian Pedersen:
Født i Fjelstervang, Vorgod 1906, død i Videbæk 1975.
Køber 13-9-1934, kom fra Fjelstervang.
Gift i Snejbjerg 1934 med Dagny Kirstine Videbæk født i Haunstrup, Snejbjerg 1910.
                      Børn:
                      1: Egon Videbæk: 1940.
                      2: Esther Videbæk: 1947.
                      3: Lillian Videbæk: 1953.

Svend Aage Madsen:
Køber 5-7-1972, inspektør ved Videbæk Hallen.

Jørgen Andersen:
Køber 3-2-1986, tømrermester, kirkesanger ved Videbæk kirke, bedemand.

Jan Mogensen:
Køber 9-9-2008. 

Helle Overby Mogensen & Per Nielsen:
Køber 25-2-2010.

Opsund ejerlav matrikel 2aa+2æ, Fuglehøjvej 3:
Matrikelnumre 1950: O matr.2æ,aa, SV matr.4q.
Niels Christian Pedersen:
Født på Fuglehøjvej 1 1900, død i Videbæk 1981.
Køber 1-2-1931 en ubebygget parcel fra fødegården Opsund matr.2c. Bygger 1937. Ugift.

Thomas Peder Kristensen:
Køber 15-11-1943. Kom fra Nr. Omme.
Køber 8-6-1944 SV matr.4q.

Jeppe Aksel Søndergaard:
Født i Hanning 1904, død i Opsund 1984, begravet i Videbæk.
Køber 1-4-1947.
Gift i Ølstrup 1954 med Erna Søndergaard født i Sdr. Lem 1920, død i Videbæk 2003.
                      Børn:
                      1: Gunhild: 1955.
                      2: Grethe: 1957.

Erna Søndergaard:
Arver 20-11-1984, forriges enke.

Karen Marie & Jørn Jessen:
Hun født 1951 i Torhuse matr.4, han født i Herning 1947, gift 1972.
Køber 22-11-1984.

Opsund matrikel 2ab, Ringkøbingvej 19:
Matrikelnumre 1950: O matr.2ab,ac.
Niels Christian Nielsen:
Født 1889 i Snejbjerg, død 1936 i Opsund. Ugift.
Køber 8-12-1933 en parcel fra hans svoger på Ringkøbingvej 21 og bygger hus.

Ane Ørskov Højland:
Arver 24-7-1936 huset efter sin broder.

Anton Marinus Jensen Højland:
Arver 16-11-1961 huset efter sin hustru. Se under Søgård, Ringkøbingvej 21.

Dora Marie Højland:
Født 1924 i Opsund matr.2k, død i huset i Opsund 2011, begravet i Væggerskilde.
Køber 27-6-1962, forriges datter.
Gift i Brejning (ophævet før 1954) 1943 med Harry Villiam Lauridsen født 1916 i Torhuse matr.3b.
                      Børn:
                      1: Anna Marie: 1942.
                      2: Niels Jørn: 1954.

Niels Jørn Højland:
Arver 2-5-2012, forriges søn, tømrermester og entreprenør i Videbæk.

Lille Opsund, Vester Opsund:
Opsund ejerlav matrikel 3, senere matrikel 3a, Brejninggaardsvej 24:
Matrikelnumre 1950: O matr.3a,g,4l.
Henrik Graversen:
Nævnes første gang på gården i ildsted- og kvægskattemandtallet i 1677, hvor han svarer skat af 1 ildsted og 1 ko. I Kop- og kvægskattemandtallet 1678 siges det, at han ”er til huse” i Opsund og svarer skat af hustruen og 6 får. I 1686 slap han for at betale disse ekstraskatter, da han havde lidt skade af vinterens storme og forårets smitsomme sygdom, der da huserede i Brejning sogn.
I jordebogen 27-2-1683 er hans HK 4-4-0-0, i skattemandtallet samme år nævnes han sammen med fæsterne i Store Opsund.
I Markbogen 1683, som er forarbejdet til Matriklen 1688 siges det, at gården var en halv gård og blev opmålt 26-9-1683. Beskrives som under Store Opsund. Hans jord var skarp rugjord af rød sand og skarp stengrund blandet mellem hinanden. Marken bestod af 33 agre. Af Vestermarken var 13 agre middel rugjord, sand og stengrund med ganske lidet muld. Blev tilsået i 3 år, første år med byg, de to næste år med rug, hvorefter marken hvilede i 3 år. 12 agre var skarp rugjord, rød sand og skarp stengrund, alt beblandet. Blev tilsået i 3 år, første år med byg, andet år med rug og tredje år med havre. Der var i alt dyrket 19,1 tønde land, og der kunne bjerges ½ læs godt hø og 2 2/3 læs middelgodt hø, ligesom der var græsning til 4 høveder.
I matriklen fra 1664 var HK 4-5-0-0, det blev nu sat ned til 2-2-3-3/4.
I de forskellige skattemandtal kaldes han husmand, men skatteopgivelserne er som regel sammen med beboerne i Store Opsund. I skattemandtallet 1697 har han en tjenestepige ved navn Sidsel, i 1698 en tjenestepige ved navn Karen og i 1699 en tjenestepige ved navn Anne. Det er sidste år, Henrik Gra-versen nævnes i de bevarede skattemandtal.

Knud Jensen:
Nævnes i jordebogen 1708.
1708: Hk: 2-4-0-0, landgilde: 2 harboe pund smør, 1 får, 1 gås, 2 høns, 4 skp. havregæsteri, 1 mk. 5 skl. 1 alb. gæsteripenge.

Christen Christensen ”den gamle”:
Nævnes i jordebogen 1718 og 1726, gården kaldes en halv gård med HK 2-4-0-0.

Mogens Bertelsen:
Kom fra Gårsdal 1726, død efter 1755. Sidste gang nævnt som fæster i 1755.
Gift med N.N. født o.1687, død i Opsund 1755.
                      Børn:
                      1: Berthel: o.1712-1795, Store Sandbæk.
                      2: Christen: Viftrupgård.
                      3: Johanne: fadder i 1748 i Brejning.
                      4: Jens: o.1731-1785, eftermand.

Jens Mogensen:
Født o.1731 på gården, død 1785 i Landerhuse.
Overtager fæster efter 1755. Nævnt som fæster i jordebogen 1761.
Gift i Brejning 1755 med Karen Hansdatter født o.1726, død 1799.
                      Børn:
                      1: Mogens: 1756-1829, Store Snogdal.
                      2: Hans: 1758-1838, Moesgårds Toft.
                      3: Jens: 1763- før 1768.
                      4: Jens: o.1768, 22 år i lægdsrullen 1790.
                      5: Anders: o.1772, 18 år i lægdsrullen 1790.
Jens Mogensen opgiver fæstet i 1764 (Brejninggaards skifteprotokol) og bosætter sig i Landerhuse.

Niels Christensen:
Født i Lille Sandbæk o.1742, død i Nygård 1828.
Fæster gården o.1764.
I 1791 havde han 13 tønder rugland opdelt i 14 tægter, hvor han i et middelår kunne høste 6 tdr. rug, 8 tdr. byg og 10 tdr. havre samt bjærge 5 læs hø. Besætningen bestod af 2 trækheste, 3 køer, 2 stu-de, 2 ungnød, 10 får med 5 lam. De tre Opsund gåede dyrkede jorden med først byg i 2 år, derefter rug i 2 år og sidst havre i 3 år, hvorefter jorden hvilede.
Gift o.1766 med Edel Andersdatter født o.1729 i St. Sandbæk, død 1811 i Kirkestedet.
De flytter til Dumpen / Kirkestedet i 1792. Ingen børn.

Mikkel Nielsen:
Født 1754 på Bilring, død 1838 i Sdr. Leding, Dejbjerg hos datteren Maren.
Fæster gården 1792, kom fra Dumpen / Kirkestedet ved Brejning kirke. Se der.
Køber 8-1-1796 (1-408) gården til selveje fra Brejninggaard, vurderet for 200 rdl, købt for 220 rdl.
Køber 18-5-1816 (2-459) gårdens konge- og kirketiende.
Køber 9-6-1816 læst 10-1-1839 (8-91) en eng i Herborg.
Sælger 16-6-1797 (1-488) en del af gårdens jorder, matrikuleret som Opsund matr.4a efter udstyk-ningstilladelse af 28-1-1797 fra Ringkøbing amt og Rentekammeret i København.
Overdrager 1-1-1820 (3-219) ejendommen som arv til Karen Barbara Mikkelsdatter, når forældrene er døde, eller når de er så svagelige, at hun skal forsørge dem.
                      Børn: (fortsat fra Kirkestedet):
                      5: Anne: 1795, gift 1817 med Niels Jensen, Idom.
                      6: Karen Barbara: 1803-1830, gift med eftermanden.

Jens Pedersen:
Født 1799 på Nr. Søndergård. Død i Hanning 1861.
Køber 12-9-1830 (2a-434), kom fra Rudmose.
Gift 1. i Brejning 1824 med Karen Barbara Mikkelsdatter født på gården 1803, død 1830 her.
Gift 2. i Brejning 1830 med Mette Tang Christensdatter født 1805 i Råsted, kom fra Timring ved vielsen.
                      Børn:
                      1: Mikkel Christian: 1831-1896, gift i Stauning 1867, død i Stauning.
                      2: Karen Barbara: 1832-1905, gift i Stauning 1872, død i Stauning.
                      3: Maren: 1834-1893, gift i Bølling 1878, død i Bølling.
                      4: Christiane: 1837-1915, gift i Stauning 1867, død i Bølling.
Familien flytter til Store Kastbjerg i Bølling, hvor der fødes yderligere fire børn, og hvor hans mor bor og dør som enke.

Henrik Frederiksen:
Født i Rindum o.1785, død før 1871, men ikke fundet død i Brejning sogn.
Køber 26-4-1838 (7-863), kom fra Kildsigmose, SV matr.3, se der, som han antagelig forpagter af ejeren Niels Christensen, Opsund matr.2.
Gift 2. i Brejning 1830 med Ane Pedersdatter født 1781 i Borris, død 1841 i Opsund.
Gift 3. i Vorgod 1842 med Maren Poulsdatter født 1796 i Vorgod, død 1871 i Opsund.

Peder Hansen:
Født i Røjkum V matr.17 1818, død i Bjørnkjær SV matr.10e 1878.
Køber 1-4-1852 (14-30).
Gift i Hee 1850 med Sidsel Andersdatter født i Hee 1819, død i Vasegård, Finderup 1901.
                      Børn:
                      1: Anders: 1851, ejer af Husted 1877-1885, bosat i Herning.
                      2: Maren: 1853.
                      3: Ane Margrethe: 1855-1866.
                      4: Hans: 1857-1866.
                      5: Anders Christian: 1858.
Familien flytter til Opsund matr.4.

Mads Christian Nielsen:
Køber 8-5-1856 (16-132). Mageskifter med Opsund matrikel 4. Se der.

Hans Jensen:
Født 1817 i Hee.
Køber 15-3-1857 (16-432). Kom fra Sdr. Lem.
Gift i Stauning 1844 med Mette Andersdatter født 1813 i Stauning, død i Brejning 1881.
                      Børn: (ifølge folketælling 1860):
                      1: Abelone Marie: 1845 i Stauning - 1871.
                      2: Kirsten Kathrine: 1850 Sdr. Lem - 1902, gift 1881 med Jens Madsen Trøstrup,
                                                         husmand i Vorgod, død i Herborg.
                      3: Jensine: 1859-1884, tatpige, død på Rinkøbing mølle.
Familien flytter til Vorgod.

Hans Trøstrup Madsen:
Køber 4-9-1882, læst 1-8-1883 (28-179).  Kom fra Opsund matr.1c, se dér. Mageskifter med SV matr.6e m.fl.

Anders Henriksen:
Født på Nysogn 1847, død i Opsund 1929. Snedkermester og husmand. Han fremstillede talerstol og bænke til Finderup missionshus i Hestkær i 1879.
Køber 3-11-1883 (28-263). Kom fra SV matr.6e m.fl.
Gift i Hanning 1879 med Jensine Kristensen født på Bjerg, Ølstrup 1846, død i Opsund 1921.
                      Børn:
                      1: Maren:  1880-1900, født i Hestkær, død i Opsund.
                      2: Henrik Christian: 1883-1951, do.do.
                      3: Katrine: 1885-1919, død i Opsund.

Jens Lykke Jensen:
Født 1884, død i Opsund 1952, Begravet i Brejning.
Køber 21-7-1926 (17-419). Kom fra Kildsigvej 10, SV matr.5d. Skal give Anders Henriksen aftægt.
Køber 30-10-1929 Opsund matr.4l af Hans Julius Nielsen, SV matr.6e, Opsund matr.4e.
Sælger 30-10-1929 Opsund matr.3d til Hans Julius Nielsen, SV matr.6e, Opsund matr.4e.
Gift i Brejning 1907 med Ane Katrine Henriksen født i Hestkær, Hanning 1882, død i Opsund 1963. Hendes far var broder til Anders Henriksen. Se Møllebakken 4, Spjald.
Køber 4-7-1933 igen SV matr.5d, se videre dér.

Peder Jensen / Peder Lykke Jensen:
Født i Kildsig 1911, død i Hanning 2001, begravet i Hanning.
Køber 1-10-1946, forriges søn. Var først husmand i Hedevang, Brejningvej 19.
Gift 1. på Ringkøbing Rådhus 1933 med Dagny Pedersen født 1911 på Møltrup Hede, Timring, død 1934 på Krabbesholm sanatorium, begravet i Brejning.
                      Barn:
                      1: Jens Lykke: 1934-1955, født i Opsund, død på Langebro i København som soldat,
                                                Begravet i Brejning.
Gift 2. på Ringkøbing Rådhus 1942 med Sigrid Larsen født på Nr. Mosegård 1924, død 2008.
                      Børn: (se Smith, slægtshistorie):
                      1: Dødfødt dreng: 1942 i Hedevang.
                      2: Lillian Lykke: 1944 i do.
                      3: Marie Lykke: 1945 i do.
                      4: Svend Lykke: 1946 i do.
                      5: Anna Kathrine Lykke: 1948 i Opsund.
                      6: Jytte Lykke: 1950.
                      7: Frits Lykke: 1951.
                      8: Lisbeth Lykke: 1953, tvilling.
                      9: Knud Lykke: 1953, tvilling.
                      10: Inger Lykke: 1955.
                      11: Karin Lykke: 1960.
                      12: Alice Lykke: 1962.
Flytter til Ringkøbingvej 60, Sydvestlige del matr.6e,13b+Opsund matr.3d+4e.

Niels Kirkegaard Mortensen:
Født i Bølling 1906, død i Videbæk 2006.
Køber 19-1-1954, kom fra Sydvestlige del matr.6e+Opsund matr.3d+4e.
Køber 1-5-1937 SV matr.34m, som han medtager.
Gift i Brejning 1937 med Metha Kirstine Lønborg født i Sandbæk 1915, død i Videbæk 2004.
                      Børn:
                      1: Børge Kirkegaard: 1938.
                      2: Ebba Kirkegaard: 1940, gift med Øjvind Kristensen, Ølstrupvej 3, Spjald.
                      3: Jens Martin Lønborg: 1946-2023, eftermand.
                      4: Maren Kirkegaard: 1949.
                      5: Elna Kirkegaard:  1951-1951, tvilling.
                      6: Anna Kirkegaard: 1951-2016, Spjald, ugift.

Jens Martin Mortensen:
Født 1946, død 2023 i Videbæk, begravet i Væggerskilde.
Køber 24-5-1973, forriges søn.
Gift i Brejning 1973 med Tove Straasø Kjær født i Svendsholm, Randbæk 1954.

Ørskov Agro ApS:
Køber 12-1-2022. Bygningerne frasælges.

Daniel Kjeldsen:
Køber bygningerne med lidt jord 20-4-2023, ombygger stuehuset. Ny matrikel Opsund gårde matr.3l.

Opsund ejerlav matrikel 3b, se under Opsund matrikel 4c. 

Opsund ejerlav matrikel 3c, Ladegårdsvej 5, Opsund skole:
Brejning kommune:
Køber 13-1-1904 (46-171) et stykke jord fra Opsund matr.3a til at bygge skole på i 1908.
Køber 19-1-1954 Opsund matr.2af af Johannes Sig Lauridsen, Opsund.

Søren Peter Pedersen Fredebo:
Lærer 1909-1912, siden skoledirektør i Odense.

Jens Jensen Kirkegaard:
Lærer 1913-1916.

Jens Preben Lund:
Lærer 1916-1920.

Niels Christian Nielsen:
Lærer 1921-1922.

Erik Peter Larsen:
Lærer 1922-1935, far til arkitekt Henning Larsen, København (1925-2013).

N.F. B. A. Bergløv:
Lærer 1935-1951.

Johannes Inselmann:
Lærer 1951-1970, hvor skolen blev nedlagt og siden er blevet til Ungdomsskole for Videbæk kommune, nu Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole.

Opsund ejerlav matrikel 3d+4e, se under Sydvestlige ejerlav matrikel 6e. 

Opsund ejerlav matrikel 3f, SV 3o, Ringkøbingvej 37:
Søren Peder (Lykke) Jensen:
Køber 13-3-1945, bygger husmandsbrug. Udstykket fra Opsund matr.3a.
Mageskifter med eftermanden.

Aksel Bækby Bertelsen:
Køber 1-10-1954. Kom fra Kærhusvej 4a (2), se dér.
Flytter til Opsund matr.1am+ap i 1965. Se der. 

Arne Jensen:
Født 1935 i Opsund matr.2k, læplantør.
Køber 15-3-1965.

Niels Henning:
Køber 3-11-1993 på auktion, skødet findes under SV 3o. Sammenlægges med Ringkøbingvej 62.

Ernst Henning:
Køber 17-5-1995 ejendommen af faderen.

Grethe Garner:
Køber 25-8-1999, bygningerne med lidt jord.

Thomas Garner:
Køber 28-5-2008. Forriges søn.

Jette Holk & Carlo Aagaard Andersen:
Køber 11-10-2010.

Opsund ejerlav matrikel 3g, Ringkøbingvej 58:
Ane Kathrine Jensen:
Bygger aftægtshus på grunden 14-4-1953 (tilhører sønnen Peder Lykke Jensen, Opsund matr.3a).

Sophus Jensen:
Født i Kildsig SV matr.5d 1909, død i Opsund 1974.
Køber 15-3-1954, forriges søn, snedker i Ringkøbing, ugift.

Signe Dahl, Bramminge, Peder Lykke Jensen; Opsund, Marius Gregers Jensen, Bramminge,
Søren Peder Jensen, Alslev, Anders Henrik Jensen, Sædding, Jens Kristian Jensen, Hestkær.
Skifteretsattest 4-11-1974 forriges søskende.

Jens Kristian Jensen:
Køber 11-7-1974, murermester i Hestkær.

Else Kathrine Lykke Jensen & Jens Gadgaard:
Køber 4-3-1977. Forriges datter og svigersøn.

Kari Lykke Jensen:
Køber 20-5-1983, gift med murermester Poul Erik Lykke Jensen, søn af Jens Kristian Jensen. 

Vestergård:
Opsund ejerlav matrikel 4, senere 4a, Brejninggaardsvej 20:
Søren Jensen Faurby:
Køber 16-6-1797, læst 9-1-1798 (1-488) jorden fra Opsund matr.3.

Jens Sørensen:
Født o.1743.
Der findes ingen tinglæst adkomst på ejendommen, men han køber af Søren Jensen Faurby om- kring 1798, hvor datteren Karen fødes i Opsund.
Gift med Mariane Christensdatter født o.1767.
                      Børn: (ifølge folketælling 1801):
                      1: Søren: o.1793.
                      2: Marie Catrine: o.1797.
                      3: Karen: 1798-1852, gift i Brejning 1823 med Ole Jespersen, død i Hanning.

Ole Frandsen Møllgaard:
Køber 23-6-1806 (2-48). Kom fra Sdr. Lem. Se under Mosgårdshus NV matr.9.
Køber 18-5-1816 (2-458) gårdens kirketiende.
Køber 27-8-1819, læst 7-7-1821 (2a-32) gårdens kongetiende.
Flytter til Mosgårdshus i 1821, NV matr.9.

Niels Lauridsen:
Født i Boling, Sdr. Lem 1794, død i Ølstrup 1878. Hans broder, Jens Lauridsen, køber St. Højmose i 1821.
Køber 6-7-1821 (2a-31).
Køber 16-7-1821 (2a-42) Væggerskilde matr.5.
Gift i Brejning 1821 med Johanne Kirstine Knudsdatter født 1799 i Bækgård, død i Øster Herborg, Vorgod 1854. Gift 2. i Vorgod 1860.
                      Børn:
                      1: Ole: 1822.
                      2: Ida: 1824-1893 i Vorgod.
                      3: Ane Cathrine: 1826-1903 i Nr. Vium.
                      4: Laurids: 1828-1858 i Øster Herborg.
                      5: Birthe: 1831-1884 i Ølstrup.
                      6: Knud: 1833-1866, husmand i Øster Herborg.
Familien flytter til Øster Herborg, Vorgod sogn.

Anders Knudsen:
Køber 11-6-1834 (7-215). Ejer af Bilring, V matr.2.

Kjeld Madsen:
Født 1789 i Tim, død 1869 i Øster Herborg, Vorgod.
Køber 22-6-1839 (8-234).
Gift i Madum 1820 med Else Margrethe Christensdatter født i Vedersø o.1796, død i Vester Herborg 1876.
                      Børn: (ifølge folketælling 1840 og slægtstavle):
                      1: Andersine: 1821 i Madum, gift 1850 med Jens Pedersen, Ringkøbing.
                      2: Mads: 1822 i Tim - 1903 i Ringkøbing. Husmand i Hanning og Vorgod.

Jens Nielsen:
Født i Randbæk 1818, død i Snejbjerg 1895.
Køber 21-6-1842 (9-298).
Gift i Brejning 1841 med Ane Catrine Christensdatter født i Bjørnkær 1818, død i Snejbjerg 1883.
                      Børn:
                      1: Ane Marie: 1842-1843.
                      2: Ane Marie: 1844-1846.
                      3: Christen: 1846-1908 i Skjern.
                      4: Niels: 1849-1850.
Familien flytter til Snejbjerg.

Mads Christian Nielsen:
Født i Ådum o.1811.
Køber 31-12-1851, læst 17-2-1853 (14-334). Kom fra Skårup, Hanning.
Gift med Sidsel Marie Mortensdatter født i Lønborg 1817, død i Opsund 1853.
                      Børn:
                      1: Else Marie: 1841 i Lønborg,-1853.
                      2: Mikkel: o.1844 i Skårup, Hanning.
                      3: Nielsine: 1846 i do.
                      4: Martine Christine: 1849 i do.
                      5: Mette Kathrine: 1852-1852.
Flytter til Opsund matr.3.

Peder Hansen:
Køber 1-6-1855, løst 17-1-1856 (16-23). Mageskifter med Opsund matr.3. Se der.
Sælger 7-1-1860, læst 3-7-1862 (19-435) Opsund matr.4b til Jens Jensen Kamp.
Sælger 15-1-1863 (20-47) Opsund matr.4d til Christen Christensen.
Han flytter til Sydvestlige ejerlav matr.10e.

Jens Jensen:
Født i Hee 1850, død i Opsund 1887. Se Opsund matr.1a.
Køber 21-4-1873, læst 18-2-1874 (24-59).
Gift i Brejning 1872 med Ane Marie Nielsen født i Nr. Omme 1847, død i Kinvad 1907.
                      Børn:
                      1: Niels Kristian Aas: 1873-1891.
                      2: Jens Vestergaard: 1875-1946 i Ringkøbing, druknede i Hover å.
                      3: Gregers: 1878-1889.
                      4: Karen Aas: 1879-1959 i Dejbjerg Hedegård. I Rækker Mølle 1917, ugift.
                      5: Edel: 1881-1895.
                      6: Marie: 1883-1891.
                      7: Erik Aas: 1886-1889.
Hendes mor Karen Gregersdatter dør på aftægt i gården 1886, født i Hvingel 1810. 

Ane Marie Nielsen:
Arver 1887, læst 9-1-1901 (40-526), forriges enke.

Niels Iver Madsen:
Født i Opsund matr.2b 1852, død på Tarm sygehus 1917, begravet i Sædding.
Overtager 1892, læst 9-10-1901 (40-527) ved giftermål med forrige enke. Kom fra SV matr.6e.
Flytter til Randbæk matr.5h, til Kinvad og derfra til Hedevang, Sædding sogn.
Gift i Brejning 1892 med Ane Marie Nielsen, forriges enke.

Jens Niels Kristian Jensen (Klidsbjerg):
Født i Klidsbjerg, Nr. Omme 1866, død i Opsund 1959, kom fra Pinbjerg i Randbæk, se der.
Køber 5-10-1901 (40-527). Gården brændte i 1908 og blev genopbygget vest for vejen, hvor den oprindelig lå øst for Brejninggaardsvej. Hans mor, Sidsel Christensdatter, var fra Kongensbjerg.
Køber 2-11-1916 Opsund matr.4h fra Opsund matr.4d (50-587).
Sælger 1-1-1929 Opsund matr.4h+k til svigersønnen Thomas Mose Lauridsen.
Sælger 19-5-1930 Opsund matr.4n til samme.
Sælger 1931 Opsund matr.4m m.fl. til svigersønnen Martinus Mouridsen.
Gift 2.i Brejning 1901 med Kirstine Kathrine Andersen født i Højmose 1876, død i Opsund 1961.
                      Børn:
                      1: Mette Marie: 1902-1986, gift 1922 med Jens Jensen Færge, Opsund matr.1a.
                      2: Maren Kirstine: 1904-1986, gift 1928 med Thomas Mose Lauridsen, Nørregård.
                      3: Jenny Cecilie: 1906-1995, gift 1933 med Berthel B. Johansen, Voldbjerg Mark.
                      4: Mathilde Kristiane: 1909-2006, gift med slagtermester Hans Nielsen, Sdr. Omme.
                      5: Nelly Katrine: 1911-1988, gift 1931 med Martinus Mouridsen, Opsund.
                      6: Kathrine Cecilie: 1913-1995, gift 1942 med Jens Chr. Andersen, eftermand.

Jens Christian Andersen:
Født i Randbæk matr.7a 1916, død i Opsund 1973.
Køber 1-10-1942, forriges svigersøn.
Gift i Brejning 1942 med Kathrine Cecilie Jensen født på gården 1913, død 1995 ved en bilulykke.
                      Børn:
                      1: Anny Vesterbæk: 1947-2016, gift med Jens Graversen, Spjald.
                      2: Kirsten Vesterbæk: 1949.
                      3: Niels Kristian Vesterbæk: 1952.
                      4: Anders Vesterbæk: 1957. 

Kathrine Cecilie Andersen:
Arver 16-8-1973, forriges enke.

Anders Vesterbæk Andersen:
Født i Opsund 1957.
Køber 1-3-1980, forriges søn.
Gift 1981 med Anna Troelsen født i Fjelstervang 1957.

Opsund ejerlav matrikel 4b, se under Opsund matrikel 1c. 

Dalager:
Opsund ejerlav matrikel 4c+3b, Ladegårdsvej 1:
Matrikelnumre 1950: O matr.3b,4c, Brgd. matr.1ih.
Jens Peter Jensen Kamp:
Køber 22-12-1861, læst 3-7-1862 (19-435) fra Opsund matr.4b. Broder til Jens Jensen Kamp.

Jens Peder Bendtsen:
Køber 24-12-1861, læst 14-8-1862 (19-487). Bebygget ved købet, se SV matr.12d og 6e.

Lauge Christensen:
Køber 5-4-1862 (19-576). Kommer antagelig fra SV matr.3c, se videre der.

Peder Christian Pedersen:
Køber 19-7-1863 (20-132), ved købet tjenestekarl hos Jeppe Bank i Øster Finderup.
Se SV matr.9b, Bækhus og Randbæk matr.6c+30o om ham og familien.

Mathias Peder Mortensen:
Født 1833 i Randbæk matr.7, død i Opsund 1905.
Køber 25-8-1866 (21-193).
Køber 25-2-1874 (24-60) Randbæk matr.18.
Køber 27-5-1874 (24-131) Randbæk matr.17.
Køber 21-11-1883 (28-283) Randbæk matr.14.
Køber 27-9-1882 (27-389) Opsund matr.3c.
Gift i Hanning 1866 med Karen Nielsen født i Nysogn 1843, død i Opsund 1924.
                      Børn:
                      1: Niels Martin: 1868-1939, gift i Bølling 1894, eftermand.
                      2: Karen Marie: 1873-1952, gift i Hover 1899.
                      3: Niels Iver: 1876-1947, gift i Vinding 1901, død i Skjern.
                      4: Morten: 1879, immigreret til USA.
                      5: Nielsine Cecilie: 1882-1885.
                      6: Peder Cecilius: 1890-1905, død i Hover, begravet i Brejning.

Niels Martin Mortensen:
Født i Opsund 1868, død i Egtved 1939.
Køber 7-8-1896 (37-55), forriges søn. Giver forældrene aftægt. Gården brændte i 1908.
Køber 5-7-1913 (48-467) Opsund matr.4d.
Gift i Bølling 1894 med Nielsine Elise Nielsen født i Bølling 1873, død i Egtved 1959.
                      Børn:
                      1: Peder: 1895.
                      2: Kristian: 1896.
                      3: Kamilla Kathrine: 1897.
                      4: Maren Kirstine: 1901-1901.
                      5: Maren Kirstine: 1902-1904.
                      6: Maria Kristine: 1904.
                      7: Viggo Alfred: 1905.
                      8: Ejnar Valdemar: 1906.
                      9: Valdemar Georg: 1908.
                      10: Aksel Vilhelm: 1909.
                      11: Helga Sigrid: 1913.
                      12: Hedvig Sophie: 1914.
                      13: Kristen Sinkjær: 1915.

Jens Peter Gren Jensen Agerbo:
Født i Grenen, Brejning 1900, død i Opsund 1970, begravet i Væggerskilde.
Køber 17-8-1929 (15-600).
Køber 17-8-1929 Brejninggaards Mark matr.1id,1ie,1if af Peder Fiskbæk Jacobsen, Vasegård.
Sælger 28-12-1929 Brgd.matr.1id,1ie,1if til Peder Tang Pedersen, Ny Vasegård, svoger.
Køber 27-11-1930 Brejninggaards Mark matr.1ih af Niels Agerbo, Grenen.
Gift i Brejning 1924 med Ane Marie Christensen født i Herborg 1893, død i Opsund 1956. Lærer.
                      Barn:
                      1: Niels Edvard: 1931-1993, ejer af Opsund matr.1g.

Anders Folmer Tarpgaard:
Født i Vedersø 1939.
Køber 24-3-1965.
Opkøber en hel del naboejendomme og lægger under gården, hvor der drives økologisk kvægbrug.
Gift i Brejning 1967 med Lilly Jakobsen født i Opsund matr.1d+2d 1944.
Flytter til Gl. Landevej 15.

Jan Øxenberg-Mogensen:
Køber 16-8-2006.

Hegnsgaard:
Opsund ejerlav matrikel 4d+4i, Ladegårdsvej 3:
Anders Christian Jensen:
Køber 15-3-1919 fra Opsund matr.4c+3b.

Jørgen Jørgensen:
Født i Snejbjerg 1883, død i Opsund 1936.
Køber 18-3-1920. Kom fra Fjelstervang, Vorgod.
Køber 27-3-1924 Opsund matr.4i fra Opsund matr.4c+3b.
Gift med Karen Marie Jørgine Kjeldsen født i Horsens 1885, død i Opsund 1940.
                      Børn:
                      1: Svend Aage: 1916 i Fjelstervang. Gift 1942 i Herborg. Husmand i Opsund 1943.
                      2: Arne Gunner: 1917 i do.
                      3: Frede Børge: 1919 i do.
                      4: Elvin Anker: 1924-2008, gift 1954 i Videbæk.

Karen Marie Jørgine Jørgensen:
Arver 18-12-1937.
Boet tages under offentlig behandling 13-12-1940.

Jens Christian Frisk:
Køber 1-3-1943 af boet, handelsmand i Videbæk. 

Johannes Pedersen:
Født i Bording 1917.
Køber 15-3-1943. Kom fra Nr. Vium. Flytter 1944 til Vesterbækvej 1, V matr.9a.
Gift i Sædding 1939 med Nanny Bech Brunhøj født i Vejbjerg, Madum 1919. Se V matr.10d.
                      Barn: (født i Opsund):
                      1: Erna Ida: 1943.

Karl Kristian Yde Kristensen / Christensen:
Født i Ringkøbing 1884, død i Videbæk 1975.
Køber 1-2-1944, kom fra Nørby, Velling.
Gift i Velling 1928 med Signe Augusta Jakobsen født i Nørby, Velling 1907, død i Videbæk 1970.
                      Barn:
                      1: Astrid: 1929 i Nørby, Velling, gift i Videbæk 1953 med Niels Edvard Agerbo,
                                       Opsund matr.1g.

Anders Christian Kamp:
Født i Opsund matr.2f 1920, død i Videbæk 2011, se under Koldinghus.
Køber 23-10-1954.
Flytter til Koldinghus, Opsund matr.6a., se dér.

Vagn Aage Jørgensen:
Født i Aulum 1933, død i Spjald 2012, begravet i Væggerskilde.
Menighedsrådsformand i Væggerskilde.
Køber 17-11-1959. Kom fra Barde.
Sælger 9-5-1997 jorden fra Opsund matr.4d+i til Anders Folmer Tarpgaard, Ladegårdsvej 1.
Gift i Vorgod 1959 med Sonja Johanne Clausen født i Rimmerhus 1935, bosat i Videbæk 2022.

Anita Nielsen & Jens Vanting Bagger:
Køber 4-8-1997, kom fra Spjald.

Heidi Kamp Pedersen & John Munk Pedersen:
Køber 8-9-2005, kom fra Lindevej 13a, Spjald. Han født i SV matr.4n.

John Munk Pedersen:
Bodelingsoverenskomst 18-6-2008.

Opsund ejerlav matrikel 4e+3d, se under Sydvestlige ejerlav matrikel 13b. 

Opsund ejerlav matrikel 4f+4g, Ringkøbingvej 50:
Matrikelnumre 1950: O matr.4f,g, Brgd.matr.1ki.
Niels Christian Pedersen:
Født i No Mølle 1890, død i Spjald 1981, begravet i Brejning. Se Opsund matr.1y.
Køber 2-11-1913 fra Opsund matr.4a, opretter et statshusmandsbrug, hvor der var stuehus i syddelen af vestlængen i starten, inden stuehuset blev bygget.
Køber 2-11-1913 Opsund matr.4g fra Opsund matr.4c+3b.
Han og hans kone er anført på mindestenen i Kongenshus Mindepark for Brejning sogn som hede-opdyrkere. Han var med til at stifte JAK bevægelsen.
Gift med Dorthea Hansen født i Grimstrup 1887, død i Opsund 1966.
                      Børn:
                      1: Vagn Refstrup: 1917-1980. Gårdejer i Annisse.
                      2: Margrethe Refstrup: 1919-2006, gift med Laurids Husted, No.
                      3: Birthe Marie Refstrup: 1921-2005, gift med Tage Thomsen, Sdr. Lem.
                      4: Niels Oust: 1923-1979, eftermand.
                      5: Johannes Refstrup: 1924-1995. Gårdejer i Røgind, begravet i Ringkøbing.
                      6: Ejnar Refstrup: 1926-2006. Gårdejer i Lyne.
                      7: Maren Refstrup: 1928-1992, gift med Halfdan Kristensen, Grønbjerg.
                      8: Viggo Refstrup: 1930. Gårdejer i Lyne.
                      9: Anna Refstrup: 1932-2006. Gift med Peter Lundal Nielsen, Roum, Møldrup.

Niels Oust Pedersen:
Født i Opsund 1923, død i Opsund 1979, forriges søn, ugift.
Køber 10-7-1973.

Arvingerne, de otte søskende:
Arver 1979, sælger 1-5-1979, noteret 23-8-1979 til følgende:

Peder Kristian Lauridsen:
Køber 1-5-1979 halvdelen af gården, Opsund matr.4g+4s. Lægges under Brejninggaardsvej 19.

Laurids & Niels Kristian Færge:
Køber 1-5-1979 halvdelen af gården, Opsund matr.4r+t. Lægges under Ringkøbingvej 48.
Begge parter er fælles om bygningerne.

Erik Mørch:
Køber 11-2-1980 bygningerne med lidt jord af Peder Lauridsen & Brødrene Færge.
Han drev chinchillafarm på gården 1981-2013 udover at være landpost. Død i Videbæk 2018, 82 år.

Anna Marie Jacobsen:
Køber 8-11-2006. Kom fra Sjælland.

Kristina & Henrik Berg Oehlenschlæger:
Køber 1-12-2020.

Nørregaard:
Opsund ejerlav matrikel 4h+k+n, Brejninggaardsvej 19:
Thomas Mose Lauridsen:
Født i Kildsig 1906, død i Spjald 1997.
Køber 1-1-1929 af sin svigerfar i Opsund matr.4a. Bygger ejendommen 1928.
Køber 19-5-1930 Opsund matr.4n af samme.
Gift i Brejning 1928 med Maren Kirstine Jensen født i Opsund matr.4a 1904, død i Spjald 1986.
                      Børn:
                      1: Peder Kristian: 1929-2024, eftermand.
                      2: Niels Kristian: 1932.
                      3: Metha Kirstine: 1934-1955, død på Holmsland, begravet i Brejning.
                      4: Kirsten Kathrine: 1937.
                      5: Anna Marie: 1940.

Peder Kristian Lauridsen:
Født på gården i 1929. Flytter til Finderup efter 1989. Død i Videbæk 2024, begravet i Brejning.
Køber 15-3-1970. Gårdejer i Hestkær, Finderup. Forriges søn.
Gift i Brejning 1955 med Anna Iversen født på Toft 1932, død i Opsund 1988.
                      Børn:
                      1: Iver Kristian: 1956 i Opsund.
                      2: Thomas Mose: 1962 i Finderup, eftermand.

Thomas Mose Lauridsen:
Født i Finderup 1962.
Køber 1-4-1989. Forriges søn.
Køber 19-4-1995 Brejninggaard matr.1bu fra Gl. Landevej 19.
Gift 1983 med Grethe Nøhr født på Holmsland 1962.

Hougaard:
Opsund ejerlav matrikel 4m, SV 11h+15g, Brejninggaardsvej 18.
Jens Niels Kristian Jensen:
Køber 19-6-1930 SV matr.11h af Christen Christensen, Mose, SV matr.11a.
Køber 19-6-1930 SV matr.15g fra Ane Lauridsen¸ Røjkum, SV matr.18a.
Frastykker 19-6-1930 Opsund matr.4m fra sin gård Opsund matr.4a. 

Martinus Mouridsen:
Født i Opsund 1905 matr.1m, død i Videbæk 1991, begravet i Væggerskilde. Se Opsund matr.1y.
Køber 19-4-1932 Opsund matr.4m, SV matr.11h+15g, forriges svigersøn. Bygger 1933.
Gift i Brejning 1931 med Nelly Katrine Jensen født i Opsund matr.4a 1911, død i Videbæk 1988.
                      Børn:  se under Opsund matr.1y.
Familien flytter til SV matr.5d, Kildsig.

Berthel Bjerring Johansen:
Født i Vejle 1911, død i Spjald 1974.
Køber 21-3-1935. Gårdejer på Voldbjerg Mark, No, forriges svoger. Bygger stuehus 1936.
Gift i Brejning 1933 med Jenny Cecilie Jensen født i Opsund matr.4a 1906, død i Spjald 1995.
                     Børn:
                      1: Germann Bering: 1934 på Voldbjerg Mark, No.
                      2: Knud Bjerring: 1938-2015, Vinderup.
                      3: Metha Kirstine: 1947, lærer, gift med eftermanden.

Karl Hartvig Thomsen:
Født i Hjørring 1945, død i Spjald 2023.
Køber 1-11-1971 af sin svigerfar. Skødet findes under SV matr.11h.
Køber 9-11-1983 SV matr.11q.
Gift i Brejning 1971 med Metha Kirstine Johansen født på gården 1947.
Flytter til Spjald. Jorden frasælges.

Henriette Staal Andersen & Klaus Kirkeby Nielsen:
Køber 22-11-2014. Bygger nyt stuehus. 

Opsund ejerlav matrikel 4o, Brejninggaardsvej 22:
Jens Niels Kristian Jensen:
Udskiller 14-7-1942 fra Opsund matr.4a og bygger aftægtshus.

Sofus Olesen:
Født i Egvad 1903, død i huset 1969, begravet i Brejning.
Køber 9-8-1958, kom fra Vester Timring, Vildbjerg.
Gift med Frederikke Hansine Nielsen: Født i Langå, Fyn 1897, død i huset 1964.

Arvingerne:
Husbestyrerinde Karen Annelise Olesen, Hammerum & fru Betty Rosemine Andersen, Vårst.
Arver 9-3-1969. Skifteretsattest 29-5-1969.

Erik Emanuel Christiansen:
Født 1929, død i Videbæk 2012.
Køber 29-5-1969, kom fra Gettrup Mark.
Gift Ketty Skovby Christensen: født 1932, død i Videbæk 2014.

Ole Skovby Christiansen:
Køber 20-9-2010. Forriges søn.

Jihan Christensen:
Køber 25-9-2019.

Opsund ejerlav matrikel 4p, Ringkøbingvej 56:
Børge Kassentoft Nielsen:
Født i Opsund matr.1g 1920, død i Opsund 1981, begravet i Væggerskilde.
Køber 29-8-1951 en parcel fra Opsund matr.1c+4b, udstykket 16-11-1950. Vognmand.
Gift i Virring 1947 med Gerda Johansen født i Virring 1924, død i Opsund 1984.
                      Børn:
                      1: Bruno Kassentoft: 1948-1952.
                      2: Ella Kassentoft: 1951.
                      3: Bruno Kassentoft: 1953-1995, eftermand i huset.
                      4: Birger Kassentoft: 1958.
                      5: Alfred Kassentoft: efter 1960.

Gerda Kassentoft Nielsen:
Født 1924, død i Opsund 1984.
Arver 6-11-1981, forriges enke.

Bruno (Opsund), Birger (Hanning), Ella (Herborg), Alfred Kassentoft (Finderup):
Arver 29-10-1984, forriges børn.

Bruno Kassentoft (Nielsen):
Født i Opsund 1953, død på Kratvej 4 1995, begravet i Væggerskilde.
Køber 1-1-1985 af sine søskende. Kom fra Ringkøbingvej 34, Opsund matr.1ak.
Samboende med Ester Olesen, nu Hostahaven, Herningvej.

Erling Kristiansen:
Køber 25-2-1991. Kom fra Halby, Stauning.

Thorkild, Bendix, Eva & Kristian Kristiansen:
Arver 20-10-1995, forriges arvinger.

Solveig Tobiasen gift Lønstrup Lodberg:
Født i Ålestrup 1942, død i Videbæk 2009 begravet i Ørnhøj.
Køber 24-9-1997.

Tony Lønstrup Tobiasen, Jan Lønstrup Tobiasen, Berit Lønstrup Tobiasen, Ann Lønstrup Nielsen:
Køber 5-5-2009. Forriges arvinger.

Teddy Damgaard Tobiasen:
Køber 16-6-2011.

Opsund ejerlav matrikel 4q, Ringkøbingvej 52:
Kristian Arnberg Kristensen:
Født i Egvad 1921, død i Videbæk 1991, begravet i Brejning. Se SV matr.5e.
Køber 1-4-1964 en parcel fra svigerfaderens gård, Opsund matr.1c+4b, kom fra Videbæk.
Gift i Væggerskilde 1944 med Else Marie Søndergaard født i Opsund 1917, død i Videbæk 2000.
                      Børn:
                      1: Rita Ragna: 1945 i Opsund.
                      2: Anders Søndergaard Arnberg: 1947-1982, mekaniker, bosat i Hovedgaden 60, 
                                                                               Spjald.
Familien flytter til Videbæk efter 1947, og tilbage til Opsund i 1964.

Henry Nielsen:
Køber 26-1-1990.

Birgit Agnethe Jensen gift Villadsen:
Køber 2-4-1997.

Romkilde, Romhede, Magersped, Lundager:
Opsund ejerlav matrikel 5, senere 5a, Væggerskildevej 38:
De to første navne bruges i flæng i 1600 årene, derefter er navnet Magersped det mest anvendte indtil nu, hvor gården kaldes Lundager.

Ejendommen nævnes 11-2-1646 som en bolig.

Nævnes 22-10-1660 sammen med de øvrige fire ejendomme i området med fælles landgilde.

Enken / Maren Poulsdatter:
Hun nævnes i en bolig i 1661, men navn eller afdøde mand nævnes ikke. I skatteregnskabet kaldes hun Maren Poulsdatter, ejendommen benævnes som gadehus og er øde. Noget kunne tyde på, at manden er gået til i Svenskekrigens tid 1658-60, og at ejendommen samtidig er blevet noget øde-lagt. Den kaldes også øde i matriklen 1664.

Peder Nielsen:
Han er fæster på stedet i 1677 og har 1 ko og 1 ildsted ifølge kvæg- og ildstedsskatten.
Ifølge kvæg- og kopskatten har han i 1678 hustru. En tjenestepige, 3 køer, 16 får og 1 svin har han til fælles med fæsterne i Viftrup og Randeris. I skatteindberetningen kaldes ejendommen for ½ bol.
Ifølge forarbejderne 27-2-1683 til matriklen 1688 er hans HK: 1-2-2-2, og i samme års skatteregn-skaber benævnes hans ejendom som et gadehus, og han svarer skat af hustru, 1 ko, 1 kalv og 3 får.
I matriklen 1688 nedsættes ejendommens HK fra 1-2-2-2 til 0-7-3-2.
Ejendommen blev målt op 26-9-1683, og her siges det, at marken lå i mellemheden og bestod af 18 agre, der blev betegnet som skarp rug jord med grå sand iblandet grus. Der fandtes dog også eng i marken. Der kunne bjerges 4 læs hø af middel kvalitet og der var i gennemsnit græsning til tre ”hø-veder”. Fædriften foregik i heden med egen hyrde og man var plaget af ulve. Man havde tilstrække-lig med hedetørv til opvarmning. Ejendommen hørte under Brejninggaard, og kornet blev formalet i godsets vandmølle. Der blev dyrket i godt 6 tdr. land.
I skatteregnskabet 1686 siges det godt nok, at ejendommen sammen med Randeris og Koldinghus ”er forladte og mesten nedfaldne stæder, samt de som på samme Brejninggaards gods bor, er ganske forarmede og uden levnedsmiddel”, men det skal nok tages med et vist gran salt!
I præstemandtallet 23-11-1699, som skulle bruges til at beregne skatten i 1700, kaldes han for en forarmet tigger, uden at man skal lægge alt for meget i dette!
Gamle Kirsten Magersped, der døde i Snogdal i 1749 som almisselem, kan være en datter.

Ole / Oluf Christensen:
Nævnes 1708 og 1726.
1708: Hk: 0-7-3-1, landgilde: 1 harboe pund smør.
                      Børn:
                      1: NN Olufsdatter: død før 1749, gift med Jens Christensen, Moesgård, NV matr.2.
                      2: Kirsten Olufsdatter Mauersped:  død 1749 i Holstebro (Breil: Holstebro skifte-
                                                                                   protokol 24-10-1749).

Christen Madsen:
Født o.1672, død i Magersped 1754.
Nævnt på ejendommen i 1731.
Gift 2. med Anne Knudsdatter født o.1704, død i Magersped 1764.
                      Børn:
                      1: Knud: o.1725-1757, fæster af Randerisgård. Konfirmeret 1747.
                      2: Mads: o.1730-1767, eftermand. Konfirmeret 1747.

Christen Pedersen Christensen:
Født i Vester Rudmose o.1704, død i Magersped 1748.
Han var først fæster på Moesgård, se der. I 1748 bliver steddatteren Sidsel Jacobsdatter konfirmeret fra Magersped.

Mads Christensen:
Født på ejendommen o.1730, død samme sted 1767 (alder opgives til 48 år må nærmere være 38!).
I 1755 drives Romhede og Randeris sammen under Knud Christensen i Randeris, i 1761 under Peder Knudsen i Randeris, men i 1759 er Mads Christensen nævnt på ejendommen sammen med Peder Knudsen i Randeris. I 1767 drives ejendommen igen sammen med Randeris.
Gift i Hover 1764 med Anne Marie Knudsdatter. Datter død 1767, navn og alder er ikke nævnt.
Mads Christensen frasiger sig fæstet i 1767 kort tid før sin død. Der var 13 fag hus bestående af stuehus og lade. I stuehuset var der stue, kælder og køkken.

Henrik Janussen:
Kom fra Brohuset mellem 1767 og 1771. Fæstede tidligere Randbæk matr.7, se videre dér.
Død før 1772, hvor der er skifte efter hans moder i Kildsighus.

Else Andersdatter:
Nævnes som fæster af ejendommen i skiftet efter svigermoderen 1772 og i 1774.

Lars / Laurids Madsen:
Født o.1724, død på ejendommen 1794, 70 år gl. (44 år i folketælling 1787, som er ret unøjagtig).
Overtager fæster efter 1774 ved at gifte sig med forriges enke Else Andersdatter (o.1729-1804), der døde på aftægt på ejendommen.
I 1791 havde han 3 tdr. rugland opdelt i 10 tægter, hvor han i et middel år kunne høste3 tdr. rug, 3 tdr. byg og 1½ tdr. havre samt bjerge 3 læs hø. Besætningen bestod af 2 køer,10 får med 5 lam, årlig afgift til godset for ”småredsel” var 2 rdl 4 mark.

Niels Christian Nielsen:
Født i Torsted o.1764, død i Magersped 1836.
Fæster o.1793, kom fra Lystbæk.
Køber 8-1-1796 (1-381) ejendommen til selveje fra Brejninggaard.
RA.Viborg: B.80C-40: Assurerede gårde og deres brandredskaber: Magersped, forsikret for 100 rdl, brandredskaber: 1 brandhage, 1 stige, 1 lygte, 1 kar, 2 spande.
Køber 2-10-1800 (1-647) eng fra Jens Chr. Knudsen, Randbæk.
Køber 18-5-1816 (2-460) Ejendommens kongetiende.
Køber 8-12-1821 (2a-51) ejendommens kirketiende.
Gift i Brejning 1793 med Anna Mikkelsdatter født i Randbæk matr.3 1756, død på gården 1825.
                      Børn:
                      1: Niels: 1794-1802.
                      2: Kirsten Marie: 1796-1796.
                      3: Udøbt dreng: 1799-1799.
Han gift 2. i Brejning 1825 med Maren Andersdatter fra Højmose, født i Hee o.1767, død 1847.
Niels Christian Nielsen og hans kone bor herefter i et aftægtshus på gårdens mark.

Jens Christian Knudsen:
Født i Pilgård 1799, død i Dumpen 1859.
Køber 20-7-1821, læst 22-1-1822 (4-81).
Køber 1-8-1821 (2-53) et stykke eng.
Sælger 16-7-1821 (2a-42) parcel fra Væggerskilde til Niels Lauridsen Opsund matr.4a.
Gift i Brejning 1825 med Anne Pedersdatter født i Landerhuse 1790, død i Dumpen 1858.

Peder Andreas Nielsen:
Født i Hanning 1790, død på Mosdal Hede 1861.
Køber 1-4-1827 (2a-267). Kom fra Øster Finderup.
Gift i Brejning 1812 med Maren Andersdatter født i Randbæk matr.7 1788, død i Brejning fattiggård 1886.
                      Børn:
                      1: Niels Peder: 1814-1854, født i Ø. Finderup, murer, død ugift i Mosdal.
                      2: Karen: o.1821 i do.
                      3: Hans Peder: o.1824 i do.
                      4: Jens Peder: 1827-1862, SV matr.20, gift i Vorgod 1854, Soldat i 1848-50.
                      5: Ole Christian: 1829-1841, død i fattighuset.
                      6: Ane: 1835 i Krathus, Randbæk.
Familien flytter til Krathus i Randbæk som indsiddere og herfra til Brejning fattighus i kirkebyen, hvor de siden opholder dem, dog tager Peder Andreas Nielsen arbejde rundt om i sognene i perioder og døde som husfæster på Mosdal Hede.

Mads Pedersen:
Født i Bjerregård, Gammelsogn 1800, død på Koldinghus Mark 1849.
Køber 13-6-1833 (7-398). Kom fra Nørby i Nysogn.
Gift i Gammelsogn 1825 med Ane Jensdatter født i Stensgård, Nysogn 1799, død i Brejning fattiggård 1878. Søster til Kirsten Opsund matr.2b og Birthe i Væggerskilde matr.1a.
                      Børn:
                      1: Jens Peder: o.1825 i Stensgård, Nysogn-1838 i Koldinghus.
                      2: Sidsel: o.1827 i do.
                      3: Peder: o.1828 i do.-1842.
                      4: Niels: o.1831 i do.
                      5: Johannes: 1833-1915, død i Herning.
                      6: Ane Johanne: 1836-1836.
                      7: Mads: 1837-1915, gift i Hanning 1863 & 1884, død i Sdr. Lem.
                      8: Jens Peder: 1839-1901, gift i Brejning 1868, død i Magersped, Gl. Landevej 7.
                      9: Johan Christian: 1842-1867 på Koldinghus Mark.
Familien flytter til Koldinghus, Opsund matr.6 i 1837. Mageskifte.

Knud Andersen:
Køber 1-5-1837 (7-787). Kom fra Koldinghus, se også under Væggerskildegård.
Skelforening med Brejninggaard og godsets naboer 30-10-1846 (11-314).
Under gården lå aftægtshuset. Omkring Sct. Hans 1837 fæstede Niels Jensen Rabjerg huset og boede her med sin kone og børn til april 1838, hvor han blev sat ud p.g. af manglende betaling af fæsteafgiften, hvorefter han flyttede til Anders Christensen i Torhuse og sad til leje en kort tid, hvorefter familien, som var erkendt forsørgelsesberettigede i Hee sogn, flyttede til dette sogns fattighus, hvor han døde i 1864 (se meget mere i Brejning sogns historie under forsørgelse). Mikkel Christensen var fæster og daglejer af huset i 1840, 1845, 1850 og 1855. Han havde været fæster af Spjaldgård i 1834. Se under Poul Jensen, Torhuse matr.1b. I 1840 boede ligeledes Christen Andersen tidligere ejer af Randerisgård her med sin familie. I 1850 boede her også Birthe Jensdatter, enke fra Væggerskilde. I 1870 boede her Knud Andersens enke, Ane Hansdatter, men efter hendes død blev huset nedlagt. På gårdens mark hen mod Torhuse lå et lille hus i 1860, som fraskilte Helene Pedersen (Lene Tor) ejede i 1860 og indtil 1878, hvor hun kom på fattiggården. Hun ernærede sig ved at spinde og væve. Hun kom fra Kærhus, SV matr.20. Efter at hun var flyttet til fattiggården, blev huset solgt for 12 kr. til Mads Lauridsen i Magersped til nedbrydning. Hun havde været gift med Jacob Christensen (Kjærhus).
Knud Andersens datter Mette Marie Knudsdatter og hendes mand Jens Jensen boede sammen med hendes forældre på gården, mens han var soldat i krigen 1848-50. I 1850 fik de sønnen Knud Jensen (1850-1915), se under Vestlige del matrikel 3c+10e og Kildsiggård SV matr.2. Se Opsund matr.1c+4b.

Hans Kousgaard Knudsen:
Født i Væggerskilde matr.1 i 1824, død i Nr. Omme 1902.
Køber 15-3-185o (13-367), samt aftægt til formanden. Forriges søn.
Flytter til Gammeljord, Nr. Omme.

Laurids Graversen:
Født på Viftrupgård 1811, død i Magersped 1889.
Køber 4-1-1853 (14-325).
Køber Randbæk matr.21a.
Han er indsidder i Mosen i 1838, gårdforpagter i Kildsigmose, SV matr.3, 1840 og 1845 og gård-forpagter i Margrethelund ved Mosen i 1848 og 1850. Se under Store Snogdal, Ane Isachsdatter.
Gift i Brejning 1838 med Mette Christensdatter født i Hanning 1807, død i Magersped 1893.
                      Børn:
                      1: Gravers: 1838-1918, gift i Brejning 1871, i Hanning 1876, død i Ølgod.
                      2: Christen: 1842-1846.
                      3: Mads: 1845-1908, eftermand.
                      4: Mette Marie: 1848-1930, gift i Brejning 1868 med Jens Peder Madsen.

Mads Lauridsen:
Født i Kildsig 1845, død i Magersped 1908.
Køber 15-4-1873 (23-740), forriges søn, nyt HK: 1-0-0-2½, samt aftægt til faderen.
Sælger 21-6-1875 (23-656) Opsund matr.5b til svogeren Jens Peder Madsen.
Sælger 9-11-1876 (24-163) matr.21b til Peder Thomsen, Solsøgård.
Sælger 24-12-1898 (33-153) Opsund matr.5c til Hans Christian Nielsen.
Sælger 3-2-1899 (38-456) Opsund matr.5d til Laust Madsen.
Gift i Brejning 1873 med Lene Nielsen født i Kassentoft 1838, død i Magersped 1916.
                      Barn:
                      1: Laurids: 1881. Gift i Hemmet 1911. Eftermand.

Laurids Madsen:
Født på gården 1881, død i Tarm 1960.
Køber 28-4-1909 (46-313), moderen har drevet gården i et år.
Gift i Hemmed 1911 med Ane Marie Christensen født i Gallebjerge, Hemmet 1882, død i Tarm 1952.
                      Børn:
                      1: Mads Lauridsen: 1912-1913.
                      2: Karen Marie: 1914-1940, gift 1939 med Sivert Hansen, død i Mosen.
                      3: Mads Lauridsen: 1917, gift i Hanning 1944, arbejdsmand i Faster.
                      4: Helene: 1922-1922, tvilling.
                      5: Thomas Jørgen: 1922-1922, tvilling.
                      6: Helmar: 1923, gift 1953 i Egvad.
Familien flytter til Tarm.

Hans Henrik Clausen:
Født i Barde, Vorgod 1902, død i Herning 1992.
Køber 10-12-1927, kom fra Vorgod.
Gift i Timring 1927 med Marie Kirstine Hansen født i Timring 1903, død i Herning 1972.
                      Børn:
                      1: Frida Nielsine: 1929, gift 1958 med Hans Frede Hansen, Herlev.
                      2: Gerda Johanne: 1930, gift 1956 med Johannes Christian Dall, Herning.
                      3: Martha Sofie: 1932, gift 1955 med Henry Verner Petersen, Ringkøbing.
                      4: Inger Ruth: 1933, gift i 1958 med Jens Søgaard Nielsen, Herning.
                      5: Søren Egon: 1937-1996, død i Barde, Vorgod.
                      6: Børge Kristian: 1938.
                      7: Bent Kristian: 1941.

Hans Richard Lundager Sørensen:
Født i Vester Timring 1928, død i Videbæk 2014.
Køber 23-12-1967. Kom fra Timring.
Gift Feldborg 1960 med Ruth Armose Lauridsen født i Feldborg, Haderup 1939.

Henrik Jakobsen:
Født på Gl. Landevej 14 i 1964.
Køber 7-7-1994.
Køber 25-4-2016 en del af Opsund matr.5h, Kratvej 11.

Opsund ejerlav matrikel 5b+6b+Væg.matr.4a, Gl. Landevej 7:
Jens Peder Madsen:
Født i Koldinghus 1839, død i Magersped 1901. Bosat i Gl. Magersped 1868-1875.
Køber 21-6-1875 (23-656) Opsund matr.5b fra Magersped, Opsund matr.5a. Bygger ejendommen.
Køber 10-12-1880 (26-143) Opsund matr.6b fra Koldinghus Opsund matr.6a.
Gift i Brejning 1868 med Mette Marie Lauridsdatter født i Magersped 1848, død i Fjaldene 1930.
                      Børn:
                      1: Laust: 1868-1948, ejer af Opsund matr.5d. Født i Gl. Magersped.
                      2: Mads Christian: 1870-1951, gift i Brejning 1907, død i Videbæk. Født i do.
                      3: Christen: 1872-1949, gift i Hanning 1897, død i Ørre. Gårdejer. Født i do.
                      4: Johan Christian: 1876-1946, gift i Herborg 1902, død i Videbæk.
                      5: Peder: 1878, gift i Brejning 1908 med Mariane Karoline Kristensen Sønderby.
                                       Se Opsund matr.5e m.fl.
                      6: Mette Johanne: 1880-1955, død i Ørre. Gift med Jens Jensen.
                      7: Thomas: 1883-1923, ejer SV matr.6e.
                      8: Ane: 1885-1888.
                      9: Mariane: 1887, åndssvag, død på de Kellerske Institutioner, Brejning.
                      10: Ane: 1891-1969, gift 1912 med August Sønderby, Randbæk matr.7b, død i
                                     Videbæk.

Mads Christian Madsen:
Født på ejendommen 1870, død i Videbæk 1951.
Køber 18-10-1899 (39-192). Forriges søn.
Gift i Brejning 1907 med Andrea Johanne Dorthe Kristensen (Sønderby) født i Nr. Omme 1885, død i Videbæk 1973, se Randbæk matr.7b.
Familien flytter noget rundt, men ender i Randbæk matr.26, se dér vedrørende børnene.                     

Mikkel Lauridsen:
Køber 28-7-1915 (49-463). Se Opsund matr.2q. Kom fra Hovedgaden 24, Spjald.

Søren Kristian Sørensen:
Født i Abildtrup, Vorgod 1889, død i Skjern 1963.
Køber 20-12-1916 (49-463). Kom fra Vorgod.
Gift i Vorgod 1913 med Ane Marie Mouridsen født i Vorgod 1890, død i Skjern 1969.
                      Børn: (Folketælling 1925):
                      1: Marthine Marie: 1913.
                      2: Anna Kathrine: 1916.
                      3: Peder: 1917.
                      4: Aage Martinus: 1920-1984, gift i Sdr. Vium 1954, død Faster, gårdejer.
                      5: Børge Lund: 1921.
Familien flytter til Skjern.

Ejnar Graversgaard:
Født i Nr. Nygård, Stadil 1904, død 1977, begravet i Væggerskilde.
Køber 7-2-1928, kom fra Ølgod.
Køber 13-4-1949 Randeris matr.1e fra Randerisgård.
Køber 19-10-1955 Randeris matr.1i fra Randerisgård.
Gift i Nysogn 1925 med Alma Jensen født i Nørby, Nysogn 1907, død i 1985.
                      Børn:
                      1: Jens Erhard: 1929.
                      2: Ejvind:1930, bosat i USA.
                      3: Niels Kristian: 1931-1999, gift i Brejning 1960. Gdr. i Stauning.
                      4: Martin Kristian: 1934.
                      5: Ingrid: 1935, gift 1959 med Aage Karlsen, Roskilde.
                      6: Tage: 1937-1982, begravet i Væggerskilde.
                      7: Henny: 1939, gift 1959 med Tage Jensen, Snejbjerg.
                      8: Agner: 1940, eftermand.
                      9: Aase: 1942-1947.
                      10: Inge Marie: 1945-1979, gift Nielsen, begravet i Væggerskilde.
                      11: Ester Kirstine: 1946-1946.
                      12: Aage: 1948-1980, begravet i Væggerskilde.

Agner Graversgaard:
Født på gården 1940.
Køber 1-11-1963, forriges søn.
Køber 28-8-1991 Brgdr. Hovedg. matr.1rø+1o.
Gift 1961 med Inger Margrethe Mogensen født i Hee 1941.
Flytter til Videbæk.

Bjarne Graversgaard:
Født på gården 1964.
Køber 27-4-2010, forriges søn.

Opsund ejerlav matrikel 5c, Kratvej 11:
Matrikelnumre 1950: O matr.5c, R matr.12,15.
Hans Christian Nielsen:
Født i Kassentoft 1848, død i Videbæk 1928.
Køber 24-12-1898 (33-153). Bor tilsyneladende på ejendommen fra 1882, hvor familien kommer fra Øster Herborg. Tækkemand.
Køber 20-10-1908 (46-28) Brgd. matr.1cr (Hovedgaden 64) og bygger hus på grunden.
Mageskifter 7-7-1909 (46-432) med V matr.11d, hvor datteren Nielsine og familie kommer til at bo.
Gift 1. i Vorgod 1873 med Christiane Jensen født i Rindum 1848, død i Øster Herborg, Vorgod 1876, 27 år gl.
                      Barn:
                      1: Else Marie Jensine: 1874-efter 1955 i Tim, gift i Hover 1898 med Thomas Kr. Due-                                                                     holm, Brgd. matr.1l+1m.
Gift 2. i Vorgod 1877 med Kirsten Sørensen født i Nr. Vium 1853, død i Videbæk 1934.
                      Børn:
                      1: Niels Peder: 1878-1878 i Ø. Herborg, Vorgod.
                      2: Niels Christian: 1879-1879, i do.
                      3: Nielsine: 1880-1939, i do., gift 1901 med Jens Kr. Sørensen, Brejninggaard.
                      4: Søren Birkebæk: 1881 i do. Se Grønnehuse, Brgd. matr.1m.
                      5: Jens Kristian: 1883-1883. Født og død i Magersped, Brejning.
                      6: Karen Marie: 1884-1884.
                      7: Marie: 1886.
                      8: Kristiane: 1887-1888.
                      9: Niels Peter: 1888, gift i Brejning 1916. Murer. Næringsbrev 2-6-1916.
                      10: Kristiane: 1889.
                      11: Jens Peder: 1890. Død i Tarm.
                      12: Jens Kristian: 1892-1893.
                      13: Kirstine: 1893, gift 1916 med Kristen Mouridsen, Brejning.
                      14: Mette Katrine: 1895-1897.
                      15: Mads Kristian: 1897.
                      16: Mette Kathrine: 1899-1990, gift i Videbæk 1919 med slagtermester Harry Tronhjem,                                                            død i Videbæk. Se SV matr.34l.

Jens Peder Nielsen:
Køber 16-1-1919 (52-866), forriges søn.
Gift 1918 med Anne Kirstine Nielsen født i Thyregod 1893.
                      Børn:
                      1: Hilda Lovise Kirstine: 1919, gift i Egvad 1942.
                      2: Willy Kristian: 1921-1992, ejer af Opsund matr.2a.
                      3: Hilmar: 1923-2005, gift i Skjern / Egvad 1953, død i Tarm.
Familien flytter til Ladegården her i sognet, hvor Jens Peder Nielsen er murer. Køber Ringkøbingvej 64 her i sognet i 1930 og bygger ny ejendom. Han er murersvend i folketælling 1940. 

Mads Christensen Hahne:
Født i Hedeby, Stauning 1878, død i Herning 1960.
Køber 1-10-1924 (15-833). Kom fra Stauning.
Gift i Stauning 1910 med Bodil Krogsgaard født i Bjerregård, Stauning 1886, død i Herning 1971.
                      Børn: (alle er født i Stauning):
                      1: Peder Krogsgaard: 1912-1926 i Herning.
                      2: Niels Kristensen: 1914-1965 i Herning.
                      3: Kirsten Marie: 1917.
                      4: Carl Krogsgaard: 1919.
                      5: Astrid: 1921-1921.
                      6: Asger Krogsgaard: 1923.

Peder Krogsgaard:
Født i Hee 1897, død 1972, begravet i Væggerskilde.
Køber 24-4-1926 (17-201).
Køber 9-8-1932 Randbæk matr.12.
Gift i Brejning 1928 med Ane Margrethe Mouridsen født Vorgod 1894, død 1985.
                      Børn:
                      1: Svend Erik: 1929.
                      2: Anna: 1930.
                      3: Peder Kristian: 1931-2014, eftermand.
                      4: Tinna Marie: 1939-1939.

Peder Kristian Krogsgaard:
Født på gården 1931, død på gården 2014. Skifte 28-6-2014.
Køber 1-11-1964, forriges søn, landpost.
Gift 1964 med Jenny Margrethe Poulsen født i Herborg 1945.

Jenny Margrethe Krogsgaard & Peder Laurids Krogsgaard:
Arver i fællesskab 28-6-2014, Peder Laurids Krogsgaard er født på ejendommen 1967.
Den meste jord er solgt fra til Væggerskildevej 7 og Væggerskildevej 38, Opsund matr.5h.

Jenny Margrethe Krogsgaard:
Overtager 15-10-2015 ejendommens bygninger og et jordtilliggende. Forriges enke.

Opsund ejerlav matrikel 5d, Gl. Landevej 12:
Laust Madsen:
Født i Opsund matr.5b 1868, død i Brejning Fjalde 1948, begravet i Videbæk.
Køber 3-2-1899 (38-456), er bebygget omkring 1896.
Gift i Vorgod 1894 med Maren Iversen født i Herborg 1866, død i Videbæk 1931.
                      Børn:
                      1: Jens Peder: 1896 i Nr. Mosegård, gift 1923, død i Videbæk 1961.
                      2: Iver: 1898, gift i Herborg 1919, død i Videbæk 1977.
                      3: Mette Marie: 1900 gift i Videbæk 1930.
                      4: Maren: 1902, gift i Videbæk 1930, død i Vorgod 1976.
                      5: Ane Kathrine: 1904, gift i Videbæk 1934, død i Vorgod 1984.
                      6: Lovise Amalie: 1907, gift i Ølstrup 1937, død i Ølstrup 1974.
Han gift 2. i Videbæk 1932 med Bothilde Kirstine Graversen (1895-1942) i Videbæk.

Markus Jensen Agerbo:
Køber 22-4-1925 (16-320). Flytter til Ny Vasegård. Se videre dér.

Jens Orlof Pedersen:
Født i Vester Herborg, Vorgod 1896, død i Videbæk 1986.
Køber 13-12-1932.
Gift på Herning Rådhus 1938 med Karoline Frederikke Gustavesen født i Hvinningdal, Balle, Viborg 1907, død i Videbæk 1995.
                      Børn:
                      1: Svend: 1938-1938.
                      2: Robert Antoni Sundby: 1939-2022, bosat i Videbæk, familie.
                      3: Inger Marie Sundby: 1940, bosat i Herning, ugift.
                      4: Kaj Sundby: 1942-1989, eftermand.
                      5: Kamma Kirstine Sundby: 1943, bosat i Herning, ugift.
                      6: Leif Sundby: 1947-1953.

Kaj Sundby Pedersen:
Født på gården 1942, død i Videbæk 1989, ugift.
Køber 9-9-1967, forriges søn.

Krista Mortensen:
Født i Aulum 1946, gift i Aulum 1965 med gdr. Jens Christian Mortensen født i Aulum 1941.
Han død i Videbæk 2024, begravet dér.
Køber 18-7-1981 på auktion. Skøde fra 11-2-1982.

Bakkebo:
Opsund ejerlav matrikel 5e+g+6h+Væg.4b+Rs.2b, Gl. Landevej 5:
Matrikelnumre 1950: O matr.5e,f,g,6f,h,i, RT matr.2b, Vk matr.4b.
Peder Madsen:
Født i Opsund matr.5b 1878, død på Sindssygehospitalet i Vester Vedsted fra Esbjerg 1958. Begravet i Jerne. Boede i Esbjerg en del år.
Køber 8-3-1911 (47-241) fra Opsund matr.5b, bygger her i 1909.
Gift i Brejning 1908 med Mariane Karoline Kristensen Sønderby født i Nr. Omme 1887, se Randbæk matr.7b. Død efter 1962 i Esbjerg.
                      Børn:
                      1: Aksel Kristensen Sønderby: 1909-1910.
                      2: Ane Johanne Sønderby: 1910, gift i Rindum 1929.
                      3: Jens Peder Sønderby: 1912.
                      4: Methea Marie Sønderby: 1913, gift i Esbjerg 1943.
                      5: Kresten Sønderby: 1918, gift i Esbjerg 1942.
                      6: Svend Aage Sønderby: 1926 i Lille Mølle, Rindum.
Familien flytter til Opsund matr.2q.

Jens Christensen:
Køber 30-5-1917 (50-60).
Køber 30-5-1917 (51-51) Opsund matr.6f af Jens Peder Pallesen.
Bor i denne ejendom fra 1917 til 1919, hvor han sælger den til eftermanden til nedrivning.

Jeppe Marinus Pilgaard:
Født i Opsund matr.2i 1888, død på gården 1932, begravet i Videbæk.
Tjenestekarl i Tarp, Borris i 1911 ifølge Sdr. Borris sogns kirkebogs fødte piger.
Køber 24-7-1918 (52-50).
Køber 18-9-1919 ((11-125) Opsund matr.6f af Jens Christensen.
Køber 24-11-1920 (12-116) Opsund matr.5f+6i fra Søren Kr. Sørensen.
Køber 15-6-1921 (12-596) Opsund matr.5g fra Laust Madsen.
Køber 6-7-1931 Randeris matr.2b fra Ebbe Dejgaard Sørensen.
Nis Pedersen, se under Pilgård, Opsund matr.2i, hakkede roer på gården, når han var på besøg.
Gift med Ane Johanne Christensen født i Thrige 1892, død på Spangsberg Sanatorium 1939.
                      Børn:
                      1: Thomas Erland: 1919-1925, begravet i Videbæk.
                      2: Nina Laura: 1921-1924, begravet i Videbæk.
                      3: Vera: 1924-2001, gift i Videbæk 1947, død i Fjelstervang.
                      4: Erna: 1928-2000.
                      5: Aase: 1931, gift i Videbæk 1953. Bosat i Askov 2017.

Ane Johanne Pilgaard:
Arver 1932. Forriges enke.

Kristen Hansen Kristensen:
Født på Grønbjerggård, Nr. Omme 1902, død i Videbæk 1988.
Køber 15-5-1939, kom fra Brgd. matr.1o.
Gift med Pouline Kathrine Nielsen født i Borbjerg 1906, død i Videbæk 1980.
                      Barn:
                      1: Hanne: 1948, gift med Richard Nielsen, Ny Odderbæk, Vesterbækvej 12. 

Jens Åge Jensen:
Født i St. Tåstrup 1941, død i Videbæk 2011.
Køber 15-9-1966.
Gift 1966 med Elly Stræde Andersen født i Hestkær, Finderup 1944.
Flytter til Videbæk.

Niels Palmelund:
Født på Ølstrupvej 6, Vesterbæk 1972.
Køber 15-4-2004.
Familien flytter til Brande.

Kurt Sylvestersen:
Køber 16-3-2006, gårdejer i Videbæk.

Flemming Sylvestersen:
Født i Videbæk 1976.
Køber 18-4-2007, forriges søn.

Koldinghus:
Opsund ejerlav matrikel 6, senere 6a, Væggerskildevej 40:

Gården nævnes i 1646 ved salget af Brejninggaard som 1 bolig.

22-10-1660 angives gårdens landgilde i fællesskab med de fire andre ejendomme langs Adelvejen.

Mads Jespersen:
Nævnes på gården fra 1661 til 1699. Gården benævnes dels som gadehus dels som bolig eller ½
boel. I 1677 betalte han skat af 1 ildsted og 1 ko, i 1678 af sin hustru og 9 får. I ekstraskatteregnskabet 1682 betaler han skat af en ”lejeko”, d.v.s. en ko antagelig lejet af Brejning kirke eller en af omegnens andre kirker, som tjente penge på den måde.
I forarbejderne til matriklen 1688 26-9-1683 siges det, at halvdeles af gårdens tilliggende bestod af ond jord, resten af allerværst jord. Den kaldes skarp rugjord med grå sand og grus. Marken lå vest for Alvejen (Adelvejen) og gik mod øst over i hede. Den bestod af 17 agre. Også her var man plaget af ulve, når man græssede sine dyr i heden. Der var kun middelgræsning til et ”høved”, og der kunne ikke bjærges hø. Gårdens HK blev sat ned fra 4 skæpper til 0-3-3-0 i vurderingen, men endte alligevel med at være 4 skæpper. Der blev dyrket i godt 6 tønder land.
I præstemandtallet til ekstraskatten i juni 1697 siges det, at blandt sognets fattige, gamle, svage og uden levnedsmidler, som ifølge kongelig nådigste forordning skal forskånes for folkeskat, var Mads Jespersen og antagelig hans hustru, Anne Thygesdatter. I 1699 er han nævnt ene, og i ekstraskattemandtallet 23-11-1699 siges det, at Koldinghus er øde og ubeboet. Ifølge Hee kirkebog, så døde ”gamle Mads af Koldinghus i Brejning” hos Laurids Pedersen i No i 1699.

Peder Madsen:
Nævnes på gården i 1708.
1708: Hk: 0-4-0-0, landgilde: 1 tdr. havre.

Christen Hansen:
Født o.1682, død i Koldinghus 1748, 66 år gl.
Nævnes på gården 1718-1748. Betaler 2 skilling i afgift til skolevæsenet i 1739 p.g. af, at han havde en tjenestepige på ejendommen (R;Vib. B8-1063).
Gift med Anne født o.1679, død i Lille Snogdal 1763, 84 år gl.
                      Børn:
                      1: Hans: fæster af Lille Snogdal, død før 1801.
                      2: Dorthe: o.1715-1783, død ugift i Randbæk.
                      3: Kirsten: o.1715, død før 1801, gift med Peder Christensen, Lille Rudmose.

Anne:
Forriges enke driver stedet til efter 1755.

Poul Christensen:
Født i Trækkeris, Vind o.1715, død i Koldinghus 1778, 63 år gl., skifte i Brejninggaards skiftepro-tokol, s.541ff. Stuehus 6 fag, lade 4 fag, stald 5 fag, 1 hoppe, 2 køer, 7 får.
Han var fæster i Odderbæk i 1745. Nævnt på ejendommen 1758. I 1759 betaler han 8 skilling i sko-lepenge (R:Vib. C4-38/39). De to ældste døtre er ikke født i sognet, så han har været fæster i et an-det sogn efter 1745 og før 1758.
Gift med Anne Jacobsdatter født o.1716, død i Koldinghus 1786, 70 år gl.
                      Børn:
                      1: Jacob: 1745 i Odderbæk. Død før 1768.
                      2: Anne: o.1748-1821, 73 år, gift med Peder Graversen, Ravnsbjerg 2, 30 år i 1768.
                      3: Else: o.1751, 27 år i 1768.
                      4: Karen: 1758.
                      5: Maren: 1763-1834, død i Vorgod.

Christen Stephansen:
Født i Trækkeris, Vind o.1745, død i Aulum 1812.
Fæster stedet 1778 efter sin farbror, forrige fæster, mod at give enken aftægt.
Gift 1. i Vind 1777 med Elisabeth Madsdatter født o.1755.
                      Børn:
                      1: Mads: o.1779.
                      2: Malene: o.1787.
Flytter til Vind, hvor han er skoleholder før 1787. Se Esbern Jespersen: Vind sogns historie.

Jørgen Lauridsen Skaarup:
Født o.1732 i Skårup, Hanning, død i Randerisgård 1821.
Fæster ejendommen før 1787 til 1821.
I 1791 havde han 6 tdr. rugland delt i 11 tægter, hvorpå han i et middel år kunne høste3 tdr. rug, 3 tdr. byg og 5 tdr. havre. Besætningen bestod af 2 køer, 7 får med 2 lam. Årlig afgift til godset for ”småredsel” var 3 rdl 8 skil.
Gift med Anne Madsdatter født i Bjerg, Bølling 1727, død i Koldinghus 1802, skifte i Brejninggaards skifteprotokol s.601ff: besætningen bestod af 2 køer og 1 får med 2 lam.
Ifølge Bølling herreds skøde- og panteprotokol B.80ASP6 bind 4 side 3 står der følgende:
Vedrørende forsørgelse af Jørgen Lauridsen nær 90 år, som er enkemand og forhen fæster af Koldinghus, så har han nu indtinget sig til forsørgelse af Anders Kristensen, Randeris fra 3-4-1821.

Søren Christensen Sønderby:
Køber 1-7-1821 (2a-29) ejendommen fra Brejninggaard. Kom fra Hee.

Knud Andersen:
Køber 3-3-1826 (2a-250), kom fra Væggerskilde matr.1, se videre der.
Flytter til Opsund matr.5a, Magersped i 1837. Mageskifter med eftermanden.

Mads Pedersen:
Køber 1-5-1837 ((7-828), mageskifter med formanden, kom fra Magersped matr.5a. Se om familien der. Bygger et aftægtssted på ejendommen, hvor familien bosætter sig i 1845.
I 1850 og 1855 boede enken her med nogle af børnene, i 1855 også hendes søster Kirsten Jensdatter, fraskilt fra Opsund matr.2b.
I Brejning sogneråds forhandlingsprotokol 1869 s.102 står der følgende: Aftægtskone Ane Jensdatter, enke efter Mads Pedersen, Koldinghus, meldte sig til fattigvæsenet til forsørgelse, da hun ikke kunne ernære sig af den til hendes aftægt udlagte jordlod. Da man ikke kunne enes med aftægtsyderen Peder Pedersen om at overtage jordlodden, indgik man akkord med enkens svigersøn husmand Niels Pedersen af Hestkær, som skulle levere ½ pot nymalket mælk dagligt, det nødvendige ildebrændsel, samt årligt 5 rdl, der betales til fattigforstanderen hvert års 1. august, mod at benytte jordlodden. Han måtte ikke sætte folk til stadig ophold i huset. I forhandlingsprotokollen 12-5-1878 står der, at Ane Koldinghus hus blev solgt til nedbrydning til Anders Christian Pedersen Koldinghus for 11kr. Hun var død i fattiggården samme år.

Peder Pedersen:
Født i Øster Lille Spåbæk, Nr. Omme 1808, død i Koldinghus 1878.
Køber 17-12-1845, læst 31-5-1860 (18-315), ejendommens HK er nu 0-5-3-3/4. Kom fra Spåbæk.
Gift i Brejning med Lisbeth Andersdatter født i Randbæk matr.5 1816, død 1857 i Koldinghus.
                      Børn:
                      1: Kirsten: 1846-1931, død i Varde. Se Opsund matr.6f.
                      2: Petrea: 1849-1932 i Videbæk. Se Opsund matr.6c.
                      3: Karen Marie: 1852-1929 i Videbæk. Se Opsund matr.6c og 6d.
                      4: Anders Christian: 1854-1907. Eftermand.
Han gift 2. i Brejning 1858 med Ane Katrine Sørensdatter født i Pilgård 1836, død 1863.
                      Børn:
                      5: Elisabeth: 1860-1940, gift med Søren Hamborg, Vorgod.
                      6: Karen: 1861-1872.
                      7: Søren: 1863-1872. 

Anders Christian Pedersen:
Født på gården 1854, død samme sted 1907. Begravet i Brejning.
Køber 30-10-1878 (25-85).
Gift i Brejning 1881 med Mette Jensen født i Iller, Grønbæk 1847, død i Koldinghus 1923.
                      Børn:
                      1: Kirstine Elisabeth: 1882-1932, død ugift i Koldinghus.
                      2: Petrea: 1884-1956, gift med eftermanden.
                      3: Jens Peder: 1887-1893.
                      4: Søren Peder: 1889. Sømand, omkommet o.1910.
                      5: Jensine: 1892-1963, gift 1919 med Karl Magnus Kamp. Død i Videbæk.
På gården levede også Mette Jensens moder, Karen Kirstine Andersen (1816-1904) og en invalid søster Elise Kirstine Jensen (1856-o.1933). En søster var gift i Opsund matr.2c.

Mette Jensen:
Arver 13-11-1907 (45-223). Forriges enke.

Peder Christian Lauritsen:
Født i Væggerskilde matr.2c 1881, død på gården 1927. Begravet i Væggerskilde.
Køber 25-10-1907 (45-206).
Gift i Brejning 1907 med Petrea Lauridsen født 1884 på gården, død samme sted 1956.
                      Barn: (adopteret):
                      1: Jens Væggerskilde: 1920 i Herborg-1942 i Herning, begravet i Væggerskilde.

Petrea Lauridsen:
Arver 3-1-1928, forriges enke.
Ved salget i 1930 bygger hun aftægtsbolig til stuehusets øst ende og får aftægt fra gården.

Karl Magnus Kamp:
Født i Opsund matr.1d+2d 1895, død i Videbæk 1983. Begravet i Videbæk.
Køber 14-2-1930. Forriges svoger. Kom fra Opsund matr.2f.
Gift i Brejning 1919 med Jensine Pedersen født på Koldinghus 1892, død i Videbæk 1963.
                      Børn:
                      1: Anders Kristian: 1920-2011, eftermand.
                      2: Udøbt dreng:  1922-1923.
                      3: Kristine Marie: 1924-2011, gift i Videbæk 1946 med købmand Ejnar Troelsen
                                                     (1920-1996), Bølling, født i Vorgod, begravet i Videbæk.
                      4: Meta Kirstine: 1929-2022, syerske, bosat ugift i Videbæk.
                      5: Frida: 1931, gift med Johannes Storgaard (Pedersen), Skjern.

Anders Kristian Kamp:
Født i Opsund matr.2f 1920, død i Videbæk 2011.
Køber 28-12-1959, kom fra Ladegårdsvej 3.
Sælger 3-8-1998 Opsund matr.6k til gdr. Niels Peder Storbjerg, Bredgade 103, Videbæk.
Gift i Vorgod 1954 med Martha Marie Mikkelsen født i Vorgod 1929, død i Videbæk 2007.
                      Børn:
                      1: Mona: 1957, gift med Regnar Schmidt, Spjald, nu  Astrup.
                      2: Henning: 1960, læge i Vissenbjerg.

Jan Pedersen:
Køber 5-9-2007 gården med resten af jorden, sælger bygningerne med noget jord. Se Opsund matr.6d.

Anna Grethe Andersen:
Født på Knivsbækvej 11, Randbæk 1966.
Køber 12-9-2007, bygningerne med jord.

Opsund ejerlav matrikel 6c+e+g, Ringkøbingvej 18:
Jens Larsen:
Født i Røjkum V matr.18 1853, død i Amerika 1883, årstal og dato angives, da hans kone dør.
Køber 23-9-1880 (26-mgl.) fra Opsund matr.6a. Har bygget o.1878.
Gift i Brejning 1875 med Karen Marie Pedersen født på Koldinghus 1852, død i Videbæk 1929.
                      Børn:
                      1: Peder: 1875 i Kassentoft -1951, gift i Rind 1899, død i Videbæk.
                      2: Lars: 1878 i Koldinghus - 1885, tvilling.
                      3: Ane: 1878-1885, tvilling.
                      4: Søren: 1880-1885.
Familien flytter tilsyneladende til Koldinghus, da svogeren køber ejendommen i 1881, da Jens Lar-
sen rejser til Amerika for at prøve lykken der.

Anders Christian Pedersen:
Køber 10-9-1881 (26-270), ejer Koldinghus Opsund matr.6a.

Jens Christian Nielsen:
Født i Sdr. Lem 1857, død i Videbæk 1934, murer.
Køber 29-3-1882 (27-203) Opsund matr.6c fra Opsund matr.6a.
Køber 16-9-1891 (33-445) Opsund matr.6e fra Opsund matr.6a.
Gift i Brejning 1881 med Petrea Pedersen født i Koldinghus 1848, død i Videbæk 1932.
                      Børn:
                      1: Niels: 1882-1912 i Vorgod. Gift i Vorgod 1912.
                      2: Peder: 1884-1885.
                      3: Elisabeth: 1885-1961, død i Videbæk, gift i Herborg 1903.

Søren Christian Andersen Nørgaard:
Født i Staby 1857, død i Røjkum, Brejning 1923.
Køber 6-5-1897 (37-415). Kom fra Brejninggaards vandmølle, hvor han var møller i kort tid.
Gift 1896 med Petrine Mathiasen født i Sdr. Søndergård, Brejning 1859, død i Røjkum 1936.
                      Barn:
                      1: Kirstine Margrethe: 1896-1963, gift 1924 med Karl Emil Lauridsen, Røjkum.
Familien flytter til Røjkum, Muldbjergvej 12, Spjald.

Anders Pedersen:
Født 1870, ungkarl i folketælling 1906.
Køber 14-2-1903 (41-553). Kom fra Herborg.
Køber 30-7-1904 (43-297) Opsund matr.6g fra Opsund matr.6a.
Gift med Kirstine Iversen født o.1873.
                      Barn:
                      1: Jens: 1907-1907.

Ebbe Nielsen:
Født i Vester Tredje, Sdr. Lem 1870, død i Opsund 1956, se Randbæk stamtavler.
Køber 6-4-1907 (44-581). Han havde været i USA som ung.
Gift i Nr. Omme med Nielsine Kjærgaard født i Kærgård, Nr. Omme 1871, død i Opsund 1938.
                      Børn:
                      1: Jens Randbæk: 1907. Bosat i Trøstrup, Herborg.
                      2: Viggo Kjærgaard: 1909-1975. Bosat på Slumstrup Mark, Sædding.
                      3: Else Randbæk: 1911-2002, gift med gdr. Ole Kjærgaard, Nr. Omme.
                      4: Karl Randbæk: 1913-1965, eftermand.
                      5: Karen Kjærgaard: 1915-2014, gift Eskesen, Videbæk.

Karl Randbæk Nielsen:
Født på gården 1913, død samme sted 1965, ugift. Begravet i Væggerskilde.
Køber 1-11-1945, forriges søn.

Povl Gert Hansen:
Født 1944, død 2020. Bosat i Bæktoft, Videbæk.
Køber 28-4-1965 af forriges søskende.

Solveig Irene Hansen:
Arver 7-1-2021, forrige ejers enke.

Energinet Eltransmission, A/S:
Køber 15-10-2023 til nedrivning.

Opsund ejerlav matrikel 6d+Torhuse matr.3f, Væggerskildevej 19:
Jørgen Nielsen Dalgaard:
Født i Prangsgård, Vemb 1861, død i Videbæk 1931, begravet i Videbæk.
Køber 23-12-1891 (33-mgl.) Opsund matr.6d fra Opsund matr.6a. Bygger ejendommen o.1887.
Gift i Brejning 1887 med Karen Marie Pedersen, enke efter Jens Larsen i Opsund matr.6c.
Flytter til Videbæk og driver træhandel. Han var skomager ved giftermålet. Ingen børn.

Jens Peder Nielsen:
Født i Vandborg 1885.
Køber 22-11-1922 (13-878), murermester.
Gift i Brejning 1914 med Marie Lauridsen født i Langagergårde, Muldbjergvej 16 i 1887, død i Rind 1963.
                      Børn: (folketælling 1925):
                      1: Gudrun: 1916 i Vester sogn, Vejle.
                      2: Svend: 1918 i do., tvilling.
                      3: Frida: 1918 i do., tvilling.
                      4: Helga: 1922 i do.
                      5: Hans Peter Bröchner: 1925.

Jens Peder Pedersen:
Født i Koldby, Stadil 1896, død i Videbæk 1982.
Køber 23-3-1927 (18-21).
Gift i Vedersø 1927 med Maren Kirstine Lauridsen født i Hug, Vedersø 1903, død i Videbæk 1963.
                      Børn:
                      1: Svend Peder: 1928.
                      2: Agnar Laurids: 1930.
                      3: Viggo: 1935, eftermand.
                      4: Egon Juul: 1937, gårdejer i Stadil.
                      5: Kaj: 1943.
Flytter til Videbæk.

Viggo Pedersen:
Født på gården 1935, død i Videbæk 2023, begravet i Væggerskilde.
Køber 30-8-1962, forriges søn.
Gift i Brejning 1962 med Eva Kristiansen født på Nørhede, Sdr. Lem 1937. Se SV matr.19c. Død i Vide-bæk 2023, bisat i Væggerskilde.
Flytter til Videbæk.

Jan Pedersen:
Født på gården 1964.
Køber 29-3-1993, forriges søn.
Køber 21-11-2000 Torhuse matr.3b & 5b, og sælger husene med lidt jord.
Køber 5-9-2007 Opsund matr.6a, lægger jorden til egen jord og sælger bygningerne med lidt jord.

Opsund ejerlav matrikel 6f, lå ved Koldinghus mose vest for gården:
Kirsten Pedersen, ”Kjen Kolind”:
Født på Koldinghus 1846, død i Varde 1931 hos datteren.
Køber 25-10-1907 (45-206). Har boet der i en længere årrække før 1907, antagelig fra o.1881.
                      Børn:
                      1: Peder Jensen: 1881-1881, far: Mads Jensen, Hanning.
                      2: Karen Thomsen: 1883, far: Niels Thomsen, Nr. Omme. Bosat ugift i Varde.
Lærer Edvard Kristensens datter fra Viftrup skole, Dine, boede en vinter som 9-årig hos Kjen Kolind, som havde svært ved at klare sig selv på sine gamle dage. Hendes datter var gudmor til Dine. Hun fortalte i 1972 til Kr. Sønderby Madsen i Videbæk, at Kjen Kolind havde fået et lille stykke jord fra fødegården, Koldinghus omkring 1881, da hun første gang ”kom i ulykke”, og havde fået bygget et lille stråtækt hus, lerklinede vægge, med stald i østenden og beboelse i vestenden. I midten af huset kom man ind i en lille stenpigget gang med dør ud til stalden med plads til 2 køer og et par grise. Til venstre i gangen gik der en dør ind i køkkenet med lergulv og med komfur, et fast bord og et fast skab. Der kunne fyres i en bilægger ovn ind til stuen. I stuen var der ligeledes ler-gulv, som blev bestrøet med hvidt sand, et lille bord med voksdug, fast bænk, et par stole og en fjerstol samt en stor dragkiste. Så var der en stor seng samt bilæggerovnen. Der var to små vinduer med blomster.
Når det var koldt, og bilæggerovnen ikke ville afgive den nødvendige varme, vinden skulle helst være i et bestemt hjørne, for at der rigtigt kunne komme ild i hedetørvene, og hvis heller ikke gennemtræk i ovnen hjalp, så sagde gamle Kirsten til pigen: ”Vi må hellere gå i byen”, og så gik de over til naboen, Mads Chr. Madsen og fik varmen, hyggen og en god kop kaffe.
Senere kom Kirsten Pedersen til datteren i Varde og fik nogle gode år dér.

Jens Peder Pallesen:
Køber 28-3-1916 (50-224). Kom fra Finderup.
Flytter til SV matr.5i m.fl., se videre dér.

Jens Christensen:
Køber 22-5-1917 (51-61). Bosat i Brejning ved købet.

Jeppe Marinus Pilgaard:
Køber 16-11-1918 (11-125) til sammenlægning med hans gård Opsund matr.5e.
Huset nedrives.

NB: I parentesen efter gårdhandlerne er det første tal tingbogsnummeret, det sidste tal sidetallet i tingbogen.

                                                                   Johannes J. Lund
                                                                   Spjald, sluttet 2024.